lich thi đấu vong loai world cup 2022 bảng g n??c ??c

C? ??cTh? ??:??????? ???? Berlin
C? dan: ? ? ??Kho?ng 82 tri?u
Fl ? Che in km 2: ? ? ? 357.121.41
W ? hrung:?????????? ?? Euro (1 Euro = 100 xu)

??i tuy?n qu?c gia b??ng ??? ??c

Ti??u ?? World Cup tr??c ?ay:???? 1954, 1974, 1990
Th??nh c?ng h?n n?a World Cup:Final 1962, 1982, 1986, 2002 ? th? ba 1934, 1970, 2006, 2010
Tham gia World Cup: ????????? 17

Ti??u ?? EM tr??c:?????? 1972, 1980, 1996
H?n n?a ? em th??nh c?ng:Finale 1976, 1992, 2008
S? tham gia c?a em:??????????? 11

M??y ghi am:Lothar Matth ? us (150 m?t tze) ?? ??ng: ? 06/10/2014
Ghi l?i m?c ti??u:? ? ? ? miroslav klose (69 l??t truy c?p) ??

V?i ??c hi?n t?i, hi?n t?i, hi?n t?i, tr??ng h?p n??y t?đá bóng tối nay i World Cup Fu ? Ball World Cup. Trong nh??m tr??nh ?? chuy??n m?n, DFB-elf Souver ? N ?? th?ng th? ??i v?i Th?y ?i?n v??. V??o m??a h?? s?p t?i, ??i tuy?n qu?c gia ??c s? tham gia gi?i ??u m?t l?n n?a v?i t? c??ch l?? ??ng y??u th??ch v?? ??a m?i th? v??o cu?i c??ng ?? s?a ch?a danh hi?u World Cup th? t? trong l?ch s? sau n?m 1954, 1974 v?? 1990. Trong nh?ng n?m g?n ?ay, ng??i ??c ?? c?? th? ph??t tri?n r?t t?t b?i nh?ng ng??i ch?i ?ang ho?t ??ng ? n??c ngo??i v?? ?? v??o tr?n chung k?t v??o n?m 2006 v?? 2010, nh?ng ph?i ??u h??ng hai l?n trong tr?n b??n k?t.

Tuy nhi??n, bay gi?, ?? ??n l??c m??i m?t xung quanh Coach Jogi l ? w, trong ??? ng??i ta s? kh?ng c??n h??i l??ng v?i tr?n b??n k?t v?? n??n ??t ???c tr?n chung k?t. Nh?ng t? cau chuy?n, b?n bi?t r?ng c??c ??i chau ?u lu?n kh?? kh?n ? Severica ?? cung c?p m?t tr?n chung đá bóng tối nay k?t t?t. Tuy nhi??n, ? ?ay, ng??i ??c ???c cho l?? ph?n ??nh v? gi?i ??u cu?i c??ng ? Trung M?, n?i b?n ch? ph?i t? b? ch?ng l?i Argentina v??o n?m 1986. V??o m??a h?? t?i, gi? l?n c?? th? ???nh b?i DFB.

C? h?i danh hi?u World Cup ??c ? 70 %

C??c ch??ng trai Jogis n??ng h?i ? gi?ng nh? ch?t b??o frit tr??n ti??u ??! ??i tuy?n qu?c gia ??c ?ang c?? h??nh d?ng v?? th??ng t?ng t? tr?? ch?i n??y sang tr?? ch?i kh??c t?i tr?n chung k?t World Cup. Tr??n l?c ??a Nam Damerican, m?t ??i chau ?u ch?a bao gi? c?? th? quy?t ??nh gi?i v? ??ch th? gi?i b??ng ???, nh?ng ?i?u n??y c?? l? th??c ??y ??i DFB gi??nh ???c danh hi?u t?i World Cup 2014 ? Brazil. T?t nhi??n, n?? c?ng ph? thu?c v??o c??ch ??i chau ?u s? ??i ph?? v?i kh?? h?u ph??a nam. Nh?ng ng??i ham m? ??c c?? trong Giai ?o?n v?? ??u ti??n Kho?ng 18.000 v?? s? nh?n ???c v?? đá bóng tối nay s? c? v? cho ??i c?a b?n ? Brazil. Sau n?m 1990, ??c cu?i c??ng ?? gi??nh ???c danh hi?u World Cup th? t??

Ngo??i Argentina, Brazil v?? Tay Ban Nha, ??c c?ng n?m trong danh s??ch y??u th??ch cho chi?n th?ng c?a World Cup Fusball ? Brazil. Theo c?? c??c b??ng ??? ti??u ??, b?n s? t??m th?y t?t c? th?ng tin li??n quan ??n t? l? c??c v?? ??t c??c v??o ??i tuy?n qu?c gia ??c.

? ?ay b?n s? t??m th?y m?o c?? c??c th? thao World Cup cho ??c:

World Cup 2014 Banner Wetten

Logo t? nh?? cung c?p c?? c??c th? thao Bet365Logo t? c??p th? gi?i c??p ?an xenLogo nh?? cung c?p c?? c??c th? thao bwin
Xem h?n ng?ch tr??n c??c World Cup 2014Xem h?n ng?ch tr??n c??c World Cup 2014Xem h?n ng?ch tr??n c??c World Cup 2014
H? s? nh?? cung c?p c?? c??cH? s? nh?? cung c?p c?? c??cH? s? nh?? cung c?p c?? c??c

??i h??nh World Cup 2014 ??c

?ng ch? c?a ??i DFB L ? W ?? c?ng b? 30 ng??i ???n ?ng c?a m??nh v??o ng??y 8 th??ng 5 cho v??ng chung k?t ? Brazil. Anh ?y ?? t? b? c??c c?u c?u th? th??ng xuy??n nh? Mario Gomez hay Rene Adler. Ti?n v? Sami Khedira g?n ?ay ?? h?i ph?c g?n ?ay. M?c ti??u c?a Marc-Andre Ter Stegen c?ng ph?i ? nh??, Ron-Robert Zieler ???c g?i cho anh ta.

Sau tr?n ??u th? nghi?m v?i Cameroon, Joachim L ? W ?? ch?i ??i cu?i c??ng. Kh?ng ???c th?c hi?n cho tr?n chung k?t cho World Cup, v?? v?y Shkodran Mustafi, Kevin Volland v?? Marcel Schmelzer c?? n??. ??? l?? m?t l?i ph??n n??n v? Erik Durm, ng??i ch? ?n m?ng cu?c tranh lu?n c?a m??nh v?i Cameroon v?đá bóng tối nay ? Christoph Kramer, ng??i ch? ch?i hai tr?n cho ??n nay. Marco Reus ?? ph?i ch?n v??i gi?c m? World Cup c?a m??nh sau khi di chuy?n m?t ph?n n??c m?t c?a ? syndesmosenand trong tr?? ch?i th? nghi?m v?i Armenia. H?u v? Shkodran Mustafi ?? ???c ?? c? cho Dortmund.

World Cup 2014: Nh??m G v?i B? ???o Nha, Ghana & USA

Hu?n luy?n vi??n: Joachim ?J ? ? ??

M?c ti??u: Manuel Neuer, Roman Weidenfeller, Ron-Robert Zieler

Ph??ng th?: Jerome Boateng, Erik Durm, Matthias Ginter, Kevin Gro ? Kreutz, Benedikt H ? Wedes, Mats Hummels, Philipp Lahm, Per Mertesacker, Shkodran Mustafi

H??ng ti?n v?:Julian Draxler, Mario G ? Tze, Sami Khedira, Toni Kroos, Christoph Kramer, ? Thomas Meler, Mesut ? Zil, Lukas Podolski, Andre Sch??rle, Bastian Schweinsteiger

T?n c?ng: Miroslav Klose

?? ???c t?ng quan.