lịch world cup 2022 châu á Th?i gian bi?u c?a ??c cho World Cup

V??o ng??y 21 th??ng 5 b?t ??u cho ??i tuy?n qu?c gia ??cGiai ?o?n chu?n b? cu?i c??ng cho gi?i ??u ? Brazil. T? Frankfurt AM ch??nh, n?? ?i b?ng m??y bay ??n S urol, n?i ??i ??c s? chu?n b? chuy??n sau cho gi?i ??u v??o cu?i th??ng N?m. Sau ???, v??o cu?i Ng??y 2 th??ng 6 sau m?t Tr?? ch?i th? nghi?m ??u v?i Cameroon (trong m ? nchengladbach) Cu?i c??ng, ??i h??nh 23 ng??i th?ng b??o. Tr??c khi nh??m r?i Brazil v??o ng??y 7 th??ng 6, m?t b??i ki?m tra cu?i c??ng s? ???c th?c hi?n ?? ch?ng l?i Armenia (? Mainz), ???c cho l?? s? mang l?i nhi?u h?n cho h??nh th?c hi?n t?i. Tr?? ch?i ??u ti??n trong Nh??m H. t? ch?i DFB-elf? V??o ng??y 16 th??ng 6 ch?ng l?i B? ???o Nha.

Manuel Neuer ph?i ho??n th??nh ph?c h?i ch?c n?ng

H??nh 1: Manuel Neuer c?ng s? nh?n ???c c?ng ? Brazil

Sau khi ch?n th??ng trong tr?n chung k?t Cup gi?a Bavaria v?? Borussia Dortmund l?? c??c ch??ng Philipp Lahm v?? th? m?n Manuel Neuer H?i t?n c?ng t? Berlin. Tuy nhi??n, n?u kh?p khi?ng ?? ??a ra t?t c? v?? s? ch? ??n v??o hai ng??y trong tr??ng h?p hai ng??y, vi?c s? d?ng Manuel Neuer d??ng nh? ???ng nghi ng?. Tuy nhi??n, c??c ch?n ?o??n ??u ti??n ?? ch? ra r?ng s? tham gia c?a World Cup v??o s? 1 c?a ??c kh?ng g?p nguy hi?m. Tuy nhi??n, ng?i sao Bayern, ng??i ?? ph?? h?y b? m??y c?a ban nh?c vi??n nang, ph?i ??t nh?t l?? trong m??i ng??y Ch??ng tr??nh t??i ??nh c? ho??n th??nh.

H??nh 1: Wikimedia, Steindy (CC BY-SA 3.0)