lịch vòng loại world cup vn Emre Can b? m?t n??c ??c do ch?n th??ng c? b?p

Cho World Cup 2022 ??c ?? ?? ?i?u ki?n tr??c hai tr?n ??u cu?i c??ng. Ngo??i Nemark v?? Qatar, n?? l?? m?t trong s? 32 C??c ??i World Cup 2022 ?? v?ng ch?c v?? kh?ng ph?i ?i b? ??y ?? trong c??c tr?? ch?i nh??m cu?i c??ng c?a v??ng lo?i World Cup. Nh?ng ??? kh?ng ph?i l?? b?n ch?t c?a ??i DFB ?? xem nh? c??c tr?? ch?i v?? ch?p nh?n th?t b?i do s? tho?i m??i.

??i ng? hu?n luy?n vi??n Hansi Flick s? th? l?i hai chi?n th?ng trong c??c tr?n ??u v?i Liechtenstein tr??n san nh?? v?? san kh??ch ? Armenia, ngay c? khi ??i A s? kh?ng nh?t thi?t ph?i thi ??u. Ch?c ch?n s? kh?ng ? ??? s? c?? Emre Can, ng??i c?? l? s? l??n ??n M ? RZ 2022 v?? ch?n th??ng c? b?p.

Ch?n th??ng phanh trong ??i tuy?n qu?c gia

Emre c?? th? k?t th??c trong v??ng 16 c?a Gi?i v? ??ch chau ?u n?m 2021 Jersey ??c ?? s? d?ng. Tuy nhi??n, ch? c??n m?t v??i ph??t trong th?t b?i tr??c Vice Chau ?u Champion England. T?i c??c tr?? ch?i c?a Tr??nh ?? chuy??n m?n World Cup 2022 V??o th??ng 9 v?? th??ng 10, anh ta ?? gay ch?n th??ng c? b?p, m?? anh ta c?ng th?t b?i ? ?ay.

Bay gi?, ??? l?? m?t ch?n th??ng c? b?p l??m h?ng c?u th? Borussia Dortmund m?t nhi?m v? trong ??i tuy?n qu?c gia ??c v?? l??m cho n?? v? song. Tuy nhi??n, hu?n luy?n vi??n BVB Marco Rose ??m b?o r?ng ??? kh?ng ph?i l?? m?t ?i?u x?u. Tuy nhi??n, anh s? b? l? m?t v??i tr?n ??u, bao g?m c? tr?? ch?i t?i nh?? c?a ??c ch?ng l?i Liechtenstein v?? tr?n ??u cu?i c??ng ? th? ?? Jerevan c?a Armenia.

N ? Chster s? d?ng c?? l? ch? trong M ? RZ 2022

Sau khi th?c hi?n c??c tr?? ch?i th??ng 11 c?a ??i DFB cho Th? v?n h?i th??ng 11, Emre c?? th? ph?i ch? ??i lau nh?t cho ??c trong m?t th?i gian d??i do ch?n th??ng c? b?p c?a anh ?y. Thanh ni??n ? M ? RZ 2022 m?i nh?t, anh c?? th? hy v?ng m?t tr?? ch?i c?a tr?? ch?i v?i Eagle tr??n ng?c.

Nh??n chung, ?i?u n??y ?? di?n ra v??o nh?ng th??ng th? t??m m?? kh?ng c?? Emre Can cho ??c k? t? v??ng 16. K?t th??c m ? rz Playoffs World Cup 2022 thay v??. DFB th??ng ???c th?a thu?n m?t ho?c tr?? ch?i th? nghi?m kh??c trong th?i gian n??y.