lịch thi đấu world cup 2022 vòng bảng EM 2021 ??a ?i?m C?ng vi??n Hampden ? Glasgow (Scotland)

C?ng vi??n Hampden c?a c? ?y l?? huy?n tho?i. Ng?i nh?? c?a FC Queen ?s Park l?? c?nh c?a nhi?u huy?lịch bốc thăm world cup 2022n tho?i ? Rer Duels. T??n anh ta n?m 1867, anh ta ???c coi l?? san v?n ??ng b??ng fu h??ng ??u nh?t tr??n th? gi?i (nh?ng l?p lu?n v?i s? ?u ti??n c?a Wembley cho danh hi?u n??y). Kh?p chau ?u Em 2021N?? c?ng th? hi?n ch??nh n?? tr??n nh?ng l?? c? ?? t?n vinh l?ch s? v? ??i c?a c??c th??nh vi??n. V?? v?y, anh ta ch?a bao gi? l?? m?t cau h?i nghi??m t??c m?? huy?n tho?i c?a C?ng vi??n Hampden ? Glasgow s? n?m trong s? c??c ch? nh??. (nh? trong tr??ng h?p c?a UEFA Nations League)))

Tuy nhi??n, do ??i d?ch coronavirus, Glasgow v?? Hampden Park ph?i ch? m?t n?m trong m?t n?m ?? ch?i c??c tr?? ch?i v? ??ch chau ?u. UEFA quy?t ??nh di chuy?n v??ng chung k?t m?t n?m.

C?ng vi??n Hampden Glasgow Em 2021 ??a ?i?m

Wikimedia, Davefalconer I Geograph.org.uk, (CC BY-SA 2.0)

C?ng vi??n Hampden ? Glasgow: Nh?ng s? th?t quan tr?ng nh?t trong nh??y m?t

  • Anh ?y ? ffnet: 1lịch bốc thăm world cup 2022903
  • Kapazit ? T: 52.500 kh??n gi?
  • Chi ph??: Kh?ng x??c ??nh (??t nh?t 150 tri?u euro)
  • Tr?? ch?i EM: 3 tr?? ch?i nh??m, 1 v??ng 16

L?ch s? c?a C?ng vi??n Hampden

C?ng vi??n Hampden h?m nay ?? l?? san v?n ??ng th? ba c?a t??n n??y. ?i?u n??y r?t ?n t??ng, xem x??t r?ng ??u tr??ng hi?n t?i c?a t??n n??y ?? l?? FFNET v??o n?m 1903. Th?t th?? v? khi FC Queen ?s Park v?i t? c??ch l?? ch? s? h?u c?a c? ba ??u tr??ng kh?ng bao gi? th?c s? mu?n di chuy?n. ??? l?? ???ng s?t v?? ch? nh?? c?a v??ng ??t ?? l??m ?i?u n??y.

V??o n?m 1867, san v?n ??ng ??u ti??n ???c xay d?ng tr??n gel c?a m?t t??n ti?ng Anh John Hampden, ng??i ?? n? t??n c?a n??. Tr??n th?c t?, cau l?c b? v?? c?ng c?? Hi?p h?i Scotland tr??i v?i h? th?ng. V?? d?, tr?n chung k?t Scotland Cup ??u ti??n trong l?ch s? ?? ???c t? ch?c t?i ?ay. N?m 1878, Scotland c?ng ?? lịch bốc thăm world cup 2022 nh?n ???c n??c Anh trong cu?c ??u tay ??i uy t??n tr??n qu?ng tr??ng n??y. PL ? NE t? tuy?n ???ng s?t ??a ph??ng ?? th?c hi?n b??c ??u ti??n c?n thi?t. C? quy?t ??nh xay d?ng m?t d??ng ? gi?a c?ng vi??n.

San v?n ??ng th? hai anh ffnen ch? c??ch ??? 150 yard. ??? l?? trong C?ng vi??n Cathkin ng??y nay. Ph?n c??n l?i c?a h??nh vu?ng v?n c?? th? ???c nh??n th?y t?t. ??u tr??ng anh ? ffnen v??o n?m 1884 c?a c? v?? nhanh ch??ng tr? n??n ph? bi?n nh? h? th?ng ban ??u. V?? d?, n?? tr? th??nh ??a ?i?m cu?i c??ng c?a Cup. Tuy nhi??n, quy m? c?a san v?n ??ng nhanh ch??ng ??n gi?i h?n c?a n??. V??o nh?ng n?m 1890, do ???, hi?p h?i ?? y??u c?u v??ng ??t c?a ??t n??c nhi?u h?n ?? m? r?ng h? th?ng. Ch? nh?? t? ch?i ?i?u n??y.

Do ???, C?ng vi??n N? ho??ng FC b?t ??u t??m ki?m m?t ng?i nh?? m?i v??o n?m 1899. Anh ta ?? mua gel ? nde tr??n ??? C?ng vi??n Hampden ng??y nay n?m t? Henry Erskine lịch bốc thăm world cup 2022 Gordon. Cau l?c b? ?? ?y quy?n cho James Miller v?? Archibald Beisch thi?t k? san v?n ??ng m?i. Ch??ng c?ng l??n k? ho?ch cho m?t s? san th??ng cho c??c b? l?c l??m b?ng g?. ?? c?? c?ng vi?c xay d?ng, ?? c?? m?t th?m h?a do v?t li?u y?u. N?? ?? ???c l??n k? ho?ch v?i v??ng. C??c san th??ng hi?n ?? ???c l??m b?ng b?? t?ng v?? neo ch?t tr??n tr??i ??t.

V?i s?c ch?a s?m g?n 150.000 kh??n gi?, C?ng vi??n Hampden l?? san v?n ??ng b??ng l?n tr??n th? gi?i cho ??n n?m 1950. N?? ?? ???c hi?n ??i h??a ho??n to??n nhi?u l?n trong nhi?u th?p k?. Kh?ng c??n c?? th? n??i bao nhi??u ti?n ch?y v??o san v?n ??ng n??i chung. Theo c??c b?c ?nh ch??nh th?c, n?? s? ph?i c?? ??t nh?t 150 tri?u euro. Trong th?c t?, n?? c?? l? l?? m?t s? ti?n l?n.

Trong qu?? tr??nh l?ch s? c?a n??, C?ng vi??n Hampden ?? c?? m?t s? ??a ?i?m c?a c??c s? ki?n l?n c?a Fu ? Ball. Tr?n chung k?t C??p chau ?u c?a c??c nh?? v? ??ch qu?c gia ?? di?n ra ? ?ay, v?? d?, v??o n?m 1860 v?? 1976 (FC Bayern won). N?m 2002, anh t? ch?c tr?n chung k?t Champions League. Real Madrid ???nh b?i Bayer Leverkusen 2-1. N?m 2007, C?ng vi??n Hampden l?? n?i d? ph??ng c?a tr?n chung k?t UEFA Cup. V??o n?m 2012, c??c ph?n c?a gi?i ??u b??ng Olympic Fu ? ?? di?n ra. L??m th? n??o ??i tuy?n qu?c gia Scotland trong EM 2020 Tr??nh ?? chuy??n m?n Schl ? gt, b?n c?? th? ??c ? ?ay.

?ay l?? ??a ?i?m EM 2021 Glasgow

V?i kho?ng 600.000 c? dan, Glasgow l?? th??nh ph? l?n Scotland. ??ng th?i, n?? l?? l?p ba c?a GRO ? Anh. M?t s? t??n r?t l?n c?a Fu ? Ball ???c ??t ? ?ay, b??n c?nh FC Queen ?s Park, v?? d?, Glasgow Rangers v?? FC Celtic.

San v?n ??ng EM 2021 h?n n?a: