lịch thi đấu vong loai thứ 3 world cup 2022 WM & EM News

Gi?i v? ??ch chau ?u 2021 l?? s? ki?n Fu ? Ball Gro ? nh?t m?? ng??i ham m? ?ang mong ch?. ??ng euro trong 12 ldern th?c s? n??n ???c t? ch?c v??o m??a h?? n?m 2020, nh?ng ph?i b? ho?n m?t n?m do cu?c kh?ng ho?ng corona. ? ?ay b?n s? t??m th?y tin t?c v?? b??o c??o hi?n t?i v? gi?i ??u v?? tr??nh ??.

Robert Lewandowski l?? th? gi?i Fu ? Baller n?m 2020

Ch? m?t l?n ng??i kh??c c?? th? ch?n th? gi?i Fu ? Baller c?a n?m c??ng v?i Lionel Messi v?? Cristiano Ronaldo. Bay gi? c?? m?t c??i kh??c v??o n?m 2020. Robert Lewandowski l?? World Fu ? Baller n?m 2020. N?m 2018, Luka Modric nhan t?o n??y ?? th??nh c?ng, n?u kh?ng, ?? gi??nh chi?n th?ng 6 l?n Lionel Messi v?? 5 l?n Cristiano Ronaldo.

Do m??n tr??nh di?n trong n?m 2020, ng??i ta ph?i n??i r?t r? r?ng kh?ng ai x?ng ???ng gi??nh chi?n th?ng so v?i ng?i sao Ba Lan t? FC Bayern c?? th? c??. V?i cau l?c b? c?a m??nh, anh kh?ng ch? gi??nh chi?n th?ng Bundesliga, DFB Cup v?? Champions League, m?? c??n tr? th??nh m?t m?c ti??u trong m?i cu?c thi n??y.

Ti?p t?c ??c ??/Span>

Chuy?n ??ng c?a b?ng x?p h?ng th? gi?i n?m 2020: B? & Hungary h??ng ??u

L?ch n?m 2020 s?p k?t th??c. N?m Fu ? Ball-l ? Nderplear ?? k?t th??c v?? c?? th? ???c can b?ng v?i k?t lu?n ?B ?B elgien v?? Hungary. Do ??i d?ch to??n c?u, m??a n??y ?i v??o l?ch s? r?t ??c bi?t. Kh?ng ch? ?i?u ??? Em 2021 V?? c?ng l?? ??i t??c Severican b? ho?n Copa America 2021, nh?ng c?ng c?? nhi?u tr?? ch?i qu?c t? kh??c.

H?u qu? c?a vi?c n??y l?? c??c tr?? ch?i r?t d??i k? t? n?m 1987 v?? ch? kho?ng m?t ph?n ba tr?? ch?i 2019 (1082 so v?i 352). Tuy nhi??n, c?? m?t s? phong tr??o trong B?ng x?p h?ng FIFA World. ?i?u g?? ?? x?y ra trong top 5? Ai qu?n ly cu?c leo n??i l?n?

Ti?p t?c ??c ??/Span>

Xu?t vi?n: Queiroz kh?ng c??n hu?n luy?n vi??n c?a Colombia

Carlos Queiroz ph?i ???ng g??i vali c?a m??nh v?i t? c??ch l?? ?ng ch? c?a Colombia. Ly do cho ?i?u n??y l?? hi?u su?t k??m trong V??ng lo?i World Cup 2022. Colombia hi?n ch? ? b?ng 7 tr??n 10, kh?ng ?? ?i?u ki?n tham gia World Cup ? Qatar. ??i v?i m?t qu?c gia b??ng nh? Colombia, nh?ng ng??i ho??n to??n kh?ng th? t??ng t??ng v?? kh?ng th? ch?p nh?n ???c.

Sau b?n tr?n ??u ch?i trong tr??nh ?? World Cup, Ballverband c?a Colombia hi?n ?ang k??o day x??ch. V?? hy v?ng cho k?t qu? t?t h?n trong 14 tr?? ch?i xu?t s?c. Cho d?? ??? l?? ly do cho k?t qu? trung b??nh c?a Colombia s? ch? ???c hi?n th? sau khi tr??nh ?? ho?c t?i Copa America 2021.

Ti?p t?c ??c ??/Span>

Corona Chaos g?n Na Uy

V?i ch??n ?i?m t? b?n tr?n ??u ti??n, ??i tuy?n qu?c gia Na Uy ?? t??m th?y nh??m B1 c?a Li??n minh qu?c gia 2020/2021 Tr??c cu?i tu?n v?? c?? c? h?i t?t ?? t?o ra ch??ng tr??nh khuy?n m?i l??n b? ph?n h??ng ??u v?? ??ng th?i l?? c? h?i th? hai ?? tham gia World Cup 2022 cho s? s?p ?? c?a s? th?t b?i trong b??nh th??ng Tr??nh ?? chuy??n m?n World Cup 2022 b?o v?.

M?t th? nghi?m ??ng quang t??ch c?c c?a Omar Elabdellaoui (Galatasaray Istanbul) v??o th? S??u, m?i th? sau ??? ?? lo?i tr?, ?? Na Uy hi?n ?ang g?p nguy hi?m R??t ra c??c nh??m tr??nh ?? World CupTr??t v??o m?t n?i gi?? c? ph?i ch?ng.

Ti?p t?c ??c ??/Span>

??i ng? c?a Anh cho k?t lu?n c?a Li??n ?o??n Qu?c gia

B?t ??u sau g?n m??i th??ng ngh? Corona ch? ? m?t m?c ?? h?n ch? ??i v?i ??i tuy?n qu?c gia Anh. V??o th??ng 9, ba con s? t? ?? gi??nh ???c UEFA Nations League ? Iceland (1-0) v?? trong D ? nemark (0: 0) b?n ?i?m, h?y ?? ? en vui t??i nh?ng m?t s? s? ???c m?. V??o th??ng 10, m?t tr?n ??u th? nghi?m 3-0 v?i Wales c?ng ?? theo d?i chi?n th?ng 2-1 tr??c B? t?i Li??n ?o??n Qu?c gia, nh?ng ??i ng? hu?n luy?n vi??n Gareth Southgate ?? ph?i ch?u n?? ? nh?? v?i 0: 1.

Sau m?t Tr?? ch?i th? nghi?m Ch?ng l?i Ireland (ng??y 12 th??ng 11), gi? ?ay l?? ng??i Anh v??o ng??y 15 th??ng 11 t?i B? v?? ba ng??y sau ??? ch?ng l?i Iceland ?? gi??nh chi?n th?ng trong nh??m v?? th?ng ch?c cho Final Final Final Final Final Final Final, ng??i ch? c?? th? n?u hi?n t?i b? tr??i d ? nemark trong c??c tr?? ch?i c?a anh ta c?? th? l?ng v?.

Ti?p t?c ??c ??/Span>

Jonas Hofmann hy v?ng cho EM 2021 v?i ??c

Th?c t? l?? UEFA ?? quy?t ??nh th?c hi?n ba cu?c g?p g? v??o th??ng 9, th??ng 10 v?? th??ng 11 sau khi lo?i b? t?t c? c??c tr?? ch?i d?a tr??n Corona trong t??m th??ng ??u n?m. Tuy nhi??n, h?u h?t c??c hu?n luy?n vi??n qu?c gia ?? ph?n ?ng v?i vi?c b?o tr?? v?i vi?c ?? c? m?t ??i h??nh l?n ???ng k?, ng??i c?ng ?? cho m?t ho?c m?t di?n vi??n kh??c c?? c? h?i ???nh h?i v??o ??i tuy?n qu?c gia l?n ??u ti??n.

V?? v?y, ?? ??n trong 3: 3 c?a ??i tuy?n qu?c gia ??c v??o ng??y 7 th??ng 10 t?i Than thi?n Ch?ng l?i Talse v?i Florian Neuhaus v?? Jonas Hofmann c??ng v?i Mahmoud Dahoud (Borussia Dortmund), hai chuy??n gia t? Borussia M ? Nchengladbach ??n cu?c tranh lu?n c?a h? trong cu?c tranh lu?n c?a h? trong Jersey DFB. Khi Neuhaus th?m ch?? ???c ph??p ch?y ngay t? ??u, Hofmann v?? c?u Gladbacher Dahoud ?? ???c hu?n luy?n vi??n qu?c gia Joachim L ? w trong hi?p hai g?i ??n san.

Ti?p t?c ??c ??/Span>

B??i ki?m tra t??ch c?c c?a Corona t?i Emre Can

V?i m?t trong ba tr?? ch?i c?a m??nh v??o th??ng 10, Emre Can ch? ???c th?a m?n m?t ph?n. Chuy??n nghi?p c?a Borussia Dortmund ?? ???c ph??p Tr?? ch?i th? nghi?m Trong ph?m vi (3: 3) trong su?t 90 ph??t, nh?ng trong hai tr?? ch?i c?nh tranh trong Li??n ?o??n qu?c gia ? Ukraine (2: 1) v?? ch?ng l?i Th?y S?, n?? ch? ?? trong m?t th?i gian ng?n trong giai ?o?n cu?i.

Th?c t? l?? ch? c?? m?t B-elf ch?y ch?ng l?i t??a th??p, nh?ng hu?n luy?n vi??n qu?c gia Joachim l ? w ? Li??n ?o??n c??c qu?c gia ??t nh?t l?? ph?n l?n ?? g?i ??i b??ng t?t nh?t c?a anh ?y ??n san, Lon gi?i th??ch r? h?n ? n?i n??y ??o qu?c gia ??c. Kh?ng th? ? h??ng ti?n v? trung tam c?ng nh? trong lo?t phim qu?c ph??ng, trong ??? Frankfurter sinh ra t?i BVB lu?n ???c s? d?ng, c?? th? ???c b?u ??u ti??n.

Ti?p t?c ??c ??/Span>

Ch?n th??ng day ch?ng ch??o: Van Dijk F ? LLT L ?

V?i th?t b?i 0-1 trong Tr?? ch?i th? nghi?m ch?ng l?i Mexico v?? hai tr?n h??a trong Li??n ?o??n qu?c gia T?i Bosnia-Herzegovina (0: 0) v?? ? Y (1-1), ra m?t c?a Frank de Boer v?i t? c??ch l?? hu?n luy?n vi??n qu?c gia m?i c?a H?? Lan ?ang t?ng l??n.

V?? bay gi?, c?u h?u v? ??ng c?p th? gi?i c?ng ph?i ??a ra m?t th?ng ?i?p nhan s? kh?ng ch? c?? t??c ??ng ??n nh?ng v? k?ch cu?i c??ng c?a n?m v??o th??ng 11 Gi?i v? ??ch chau ?u 2021.

Ti?p t?c ??c ??/Span>

FIFA's Mind Games: World Cup c?? th? hai n?m m?t l?n?

Sau ch??n th??ng corona ngh?, khi n?? kh?ng ch? l?? do kinh t? tr??n to??n qu?c c?a nhi?u cau l?c b? ??n cau l?c b? ? Ball ?u ti??n t? cu?i n?m, l?n th? hai trong ba trong ba giai ?o?n cu?i c??ng c?a n?m.

Th?c t? l?? c??c qu?c gia l?n b??n c?nh c??c tr?? ch?i c?nh tranh trong Li??n ?o??n qu?c gia c?ng t? kinh t? Tr?? ch?i than thi?n ?? ho??n th??nh, gi?? tr? th? thao ?? di chuy?n trong m?t khu v?c quan tr?ng do ch? c?? c??c ??i B ???c nang c?p, nh?ng c?? r?t nhi?u l?i ch? tr??ch.

Nh?ng tr?? ch?i nh? v?y l?? c??c nh?? ph?? b??nh, ng??i m?? t?t nhi??n ?ay l?? m?t c??i gai ? b??n c?nh gi?m t?c ?? gi?m c?a t?c ?? gi?m d?n c?a t?c ?? gi?m d?n. R? r??ng c?ng l?? nh?ng ng??i ch?u tr??ch nhi?m t?i FIFA, b?i v?? r? r??ng c?? nh?ng g?i y t?i Hi?p h?i Th? gi?i ?? c?i c??ch l?ch tr??nh cho c??c ??i tuy?n qu?c gia m?t l?n n?a.

Ti?p t?c ??c ??/Span>

M?i ???c m?t s? c?u th? ??i Anh Miscede

??i tuy?n qu?c gia Anh s? c?? ba tr?n ??u tr??n san nh?? trong nh?ng ng??y t?i tr??c ng?c, trong ??? ??i hu?n luy?n vi??n Gareth Southgate mu?n l??m t?t h?n v??o ??u th??ng 9 v?i s? ?n ??nh ph??ng th?, nh?ng nh??n chung nhi?u ?i?m xu?t hi?n ? Iceland (1- 0) v?? d ? nemark (0: 0). N?? b?t ??u v??o th? n?m v?i m?t Tr?? ch?i than thi?n qu?c t? Ch?ng l?i Wales, tr??c ??? trong UEFA Nations League ??i hai nhi?m v? r?t ???i h?i ??i v?i B? v?? d ? nemark.

Tuy nhi??n, t?i th?i ?i?m n??y, c?? v? nh? tr?ng tam kh?ng ph?i l?? c??c kh??a c?nh th? thao. B?i v??, nh? ?? x?y ra nhi?u l?n trong v??i th??ng qua, m?t sai l?m k? lu?t c?a c??c c?u th? qu?c t? Anh ?ang gay ra s? ph?n kh??ch.

Ti?p t?c ??c ??/Span>