lịch thi đấu việt nam world cup San v?n ??ng Al-Thumama ??

San v?n ??ng Al-Thumama ? Doha l?? m?t trong t??m san v?n ??ng World Cup 2022 ? Qatar. T?ng c?ng c?? 40.000 ng??i xem c?? th? c?? m?t t?i c??c tr?? ch?i trong ??u tr??ng World Cup. Theo s? ki?n l?n, v? k?ch ???c xay d?ng th??nh 20.000 PL v?? m?t ph??ng kh??m th? thao v?? m?t kh??ch s?n s? ???c t??m th?y trong san v?n ??ng World Cup c?.

San v?n ??ng Al Thumama l?? m?t ??u tr??ng ngo??i tr?i v?i m?t ti?n v?? m??i nh?? ?n t??ng. To??n b? ??nh cao c?a san v?n ??ng g?i nh? ??n m?t Gahfiya, m?t m? ??i ??u ? R?p truy?n th?ng cho vi?c n??y. C? hai h??nh ?nh c?a ph??a b??n v?? s? ng?c nhi??n t? tr??n cao ??u l??m b?n ng?c nhi??n. Ngo??i ra, trong san v?n ??ng al-thumama, m?t c?ng ngh? k? n?ng ??c bi?t ???c s? d?ng, l??m gi?m nhi?t ?? tr??n b?i c? v?? ng??i xem. World Cup 2022 Ch?i trong ?i?u ki?n t?i ?u.

D? li?u & S? ki?n v? San v?n ??ng Al-Thumama

  • Kapazit ? T: 40.000 kh??n gi?
  • Anh ?y ? Finfung: ng??y 22 th??ng 10 n?m 2021
  • V? tr??: Doha

T?ng c?ng c?? t??m tr?n ??u World Cup di?n ra trong san v?n ??ng Al-Thumama. Th? v?n h?i ??u ti??n trong s? s??u tr?? ch?i nh??m s? ???c ch?i v??o ng??y 20 th??ng 11 n?m 2022. Ngo??i v??ng 16, m?t ph?n t? -tua c?ng ???c t? ch?c t?i san v?n ??ng ? Doha. ?ay s? l?? cu?c ??u tay ??i World Cup cu?i c??ng trong San v?n ??ng Al Thumama v??o ng??y 10 th??ng 12 n?m 2022. Vi?c ch?i sau ??? ???c gi?m xu?ng h ? lft c?ng su?t.

>> ??y ?? ? ndiger L?ch tr??nh World Cup 2022.

T?t c? th?ng tin v? ??a ?i?m 2022 Doha bao g?m c? vi?c nh??n th?y

Doha l?? m?t ?? th? Catarian v?? ? R?p. T?ng c?ng c?? 587.000 dan (t??nh ??n n?m 2015) s?ng ? th? ?? c?a Katar, n?m ngay b??n c?nh th??nh ph? l?n c?a v??ng ??t al-Rayyan. T?i Fu ? Ball World Cup 2022, m?i th? ??u xoay quanh Doha. C??c san v?n ??ng World Cup kh?ng tr?c ti?p trong th??nh ph? ?ang ? trong khu v?c xung quanh v?? do ??? ???c k?t n?i ho??n h?o v?i m?ng l??i giao th?ng v?? c? s? h? t?ng c?a ??t n??c.

Th? ?? c?a nh?? n??c nh? tr??n golf Ba T? wei ? v?i s? pha tr?n gi?a hi?n ??i v?? truy?n th?ng. ???ng chan tr?i ?n t??ng v?i nhi?u t??a nh?? ch?c tr?i k?t h?p v?i v?n h??a Ba T? ??t ??n xa ??n m?c l??m cho m?t s? Dohau nh?t ??nh. Do ???, m?c ???ch c?a World Cup c?ng l?? ?? truy?n c?m h?ng cho du kh??ch cho Qatar.

Hai ng??i nh??n th?y nh?ng ?i?u ph?n ??nh ch??nh x??c h??nh ?nh n??y s? l?? m?t th? tr??ng h??ng tr?m n?m tu?i v?? B?o t??ng Qu?c gia Qatar. C? pl ? tze in Doha Repser L?ch s? c?a th??nh ph? v?? ??t n??c, nh?ng ???c s? d?ng b?i vi?c s? d?ng ch??ng (Souq Waqif v?i nhi?u CAF v?? c?a h??ng) ho?c ? u ? eres (hi?n ??i sinh ra c?a B?o t??ng Qu?c gia Qatar) ?? mang ??n c?p nh?t.

>> t?t c? ??a ?i?m World Cup 2022 ? Qatar.