lịch thi đấu việt nam với nhật bản ?? x??a: ??a ?i?m EM 2021 San Mam é s ? Bilbao

C?P NH?T: ??a ?i?m EM 2021 c?a Bilbao ?? b? UEFA x??a v?? ch??nh ph? Basque kh?ng th? ??m b?o ng??i xem trong san v?n ??ng. C??c tr?? ch?i c?a Em 2021 Nh??m E c?ng nh? m?t Em v??ng 16 thay v??o ??? ???c t? ch?c t?i san v?n ??ng Olympic ? Seville.


??

Tay Ban Nha kh?ng nghi ng? g?? ??n c??c qu?c gia b??ng chau ?u r?t l?n. T? n?m 2008 ??n 2012, ??i tuy?n qu?c gia ?? gi??nh ???c t?t c? m?i th? ?? gi??nh chi?n th?ng. Trong nhi?u n?m, lu?n c?? ??t nh?t m?t ??i c?a Iberer trong tr?n chung k?t c?a Champions League. Hai ??u tr??ng l?n v?? n?i ti?ng nh?t trong c? n??c ch?c ch?n l?? Bernabeu ? Madrid v?? Camp Nou ? Barcelona.

Tuy nhi??n, ng??i Tay Ban Nha ?? quy?t ??nh ph?n n??o bi?n UEFA th??nh m?t san v?n ??ng kh??c cho ??a ?i?m Em 2021 ?? ?? xu?t. Tr?? ch?i ???c ch?i ? San Mam ? Bilbao. Ng?i nh?? c?a Athletic Bilbao l?? m?t trong nh?ng ??u tr??ng hi?n ??i nh?t trong c? n??c. Ngo??i ra, n?? ???c coi l?? m?t trong nh?ng san v?n ??ng ??p nh?t ? chau ?u, do ??i d?ch coronavirus v?? s? thay ??i k?t qu?, ch? c?? th? ???c g?i ??n th? gi?i trong m?t n?m.

San v?n ??ng Bilbao San Mames

Wikimedia, Euskaldunaa, (CC By-SA 4.0)

San Mam ? Bilbao: Nh?ng s? th?t quan tr?ng nh?t trong nh??y m?t

  • Anh ?y ? ffnet: 2013
  • Kapazit ? T: 50.000
  • Chi ph??: 173 tri?u euro

Cau chuy?n v? San Mam

Ngay t? n?m 2006, Athletic Bilbao ?? quy?t ??nh r?ng h? mu?n xay d?ng m?t san v?n ??ng m?i. Ch??nh tr? khu v?c c?ng nhanh ch??ng gi??nh chi?n th?ng. C? th??nh ph? v?? ??t n??c Basque ??u ?ng h? k? ho?ch. Cho ??n khi bu?i l? ??t ph?? c?? th? ???c thi?t l?p, tuy nhi??n, s? m?t m?t th?i gian. N?? ch? l?? v??o th??ng 5 n?m 2010.

?i?u n??y c?? ba ng??i v? ??i. ??u ti??n, th??nh ph? v?? cau l?c b? m?t r?t nhi?u th?i gian ?? c?? ???c m?t thi?t k? ph?? h?p. Th? hai, cau h?i chi ph?? ph?i ???c. Bilbao ?? ??t ???c m?t hi?u su?t ???ng kinh ng?c: T??a nh?? m?i ho??n ch?nh ch? c?? gi?? 173 tri?u euro. So v?i c??c ??u tr??ng kh??c ???c xay d?ng c??ng m?t l??c, ?i?u n??y r?t kh?? kh?n. Th? ba, ???ng n?i ph?i ???c t??m th?y cho khu v?c xay d?ng. San v?n ??ng n??n ? trong th??nh ph? trong th??nh ph? n??c. ??? l?? cau h?i li?u n?? c?? th?c s? c?? th? ???c xay d?ng ? ?ay. C??c chuy??n gia cu?i c??ng ?? kh?ng ??nh ?i?u n??y.

Th?i gian xay d?ng l?? ba n?m. San Mam ?? ???c kh??nh th??nh v??o ng??y 16 th??ng 9 n?m 2013. ??? ch? l?? m?t n?m l?? m?t san v?n ??ng cho Gi?i v? ??ch chau ?u 2021. ??u tr??ng ?? tr?i qua th?i gian t?t nh?t cho ??n nay v??o n?m 2015. M?t m?t, c??c ki?n ??tr??c s? ?? ngh? ra r?t vinh d?. T?i L? h?i Ki?n tr??c Th? gi?i ? Singapore, n?? ???c vinh danh l?? m?t m?n th? thao m?i tr??n th? gi?i. M?t kh??c, c?ng c?? m?t ?i?m hen trong th? thao: Bilbao ?? g?p FC Barcelona ? ch?ng ??u ti??n c?a Supercup Tay Ban Nha v?? ???nh b?i Catalans 4-0. Do ???, Athletic ??t vi??n ??? n?n t?ng trong vi?c gi??nh danh hi?u danh gi??.

Tuy nhi??n, h?ng ph?n ?? theo th?i ??i ??u ti??n trong m?t n?m. Nhi?u kh??n gi? ph??n n??n v? gi?? v?? th?i ti?t. Ti?ng ng??n tay tr??n m??i nh?? qu?? l?n, ??? l?? ly do t?i sao qu?? nhi?u m?a ??n b? l?c. V??o th??ng 4 n?m 2016, m??i nh?? do ??? ???c m? r?ng v?i c??c m??ng ETFE ???c c? ??nh b?ng c??p th??p. Theo c??ch n??y, c??c kho?n thu? ?? gi?m t? 8000 xu?ng 4000 m??t vu?ng. To??n b? ?i?u gay ra v? 12 tri?u euro.

Ngo??i qu? b??ng fu, b??ng b?u d?c c?ng ph??t hi?n ra tr??i tim c?a n?? cho San Mam s. V??o n?m 2017, san v?n ??ng ?? ???c trao gi?i th??ng cho tr?n chung k?t Gi?i b??ng b?u d?c chau ?u Cup 2018. ?ay l?? l?n ??u ti??n m?t tr?n chung k?t c?a m?n th? thao n??y di?n ra ? Tay Ban Nha.

L?u y t? Tr??nh ch?nh s?a: N?u b?n c?? b?n, b?n ?? c?? th? nh??n v??o ch??ng bay gi? T? l? c??c EM 2021 n??m.

?ay l?? ??a ?i?m EM 2021 Bilbao

Bilbao l?? th??nh ph? l?n c?a c?ng ??ng ?A utonomic c?a ??t n??c Basque ?? ??? l?? kho?ng 350.000 dan v?? do ??? ?i ??n m??i k??ch th??c c?a Tay Ban Nha. ??ng th?i, Bilbao l?? th? ?? c?a t?nh Biszkaia Tay Ban Nha. Th??nh ph? ???c th??nh l?p v??o th?i trung c? n?m 1300.

Fu ? m?t qu? b??ng. N?u anh ?y ???ng vai nh?ng ng??i v? ??i c?a Division Primera m?? kh?ng c?? ngo?i l? trong Li??n ?o??n Elite Tay Ban Nha v?? c?? th? k? ni?m t??m danh hi?u v? ??ch. Cau l?c b? ???c th??nh l?p b?i c??c c?ng nhan Anh v?? c??c sinh vi??n Basque ?? theo h?c c??c tr??ng h?c ? Anh. Do ???, hi?p h?i ???c coi l?? m?t cau l?c b? c?? ngu?n g?c chau ?u th?c s? cho ??n ng??y nay. ?ay c?? l? l?? ly do t?i sao Bilbao ???c ch?n l??m m??y ch? c?a EM 2021.

San v?n ??ng EM 2021 h?n n?a: