lịch thi đấu vòng loại world cup châu mỹ Serbia ? Brazil v??o ng??y 27 th??ng 6 n?m 2018

Trong nh??m E c?a World Cup 2018 ? Nga M?t khi m?t quy?t ??nh ?? ???c s?a ch?a: Costa Rica ?? r?i ?i. N?u kh?ng, Brazil, Serbia v?? Th?y S? v?n c?? hai v?? c??n l?i cho v??ng 16. V??o ng??y 27 th??ng 6 n?m 2018, s? c?? m?t cu?c ??u tay ??i tr?c ti?p gi?a Serbia v?? Brazil, n?i v?n c??n ho??n to??n c?? th?. ???c ch?i trong San v?n ??ng Spartak ? Moscow. C?? ??? l?? l??c 8:00 t?i. ? ?ay trong b??i vi?t n??y, b?n s? t??m th?y m?t m?o c?? c??c tr?c ti?p v??o tr?? ch?i. L?n n??y, h?n ng?ch c?a nh?? cung c?p c?? c??c Betway ???c bao g?m.

Serbia ch?ng l?i t? l? c??c Brazil t?i Betway

Serbia c?? th? ??ng l??n v?i Selecao kh?ng?

?i?m kh?i ??u r?t r? r??ng: nh??m r?ng tr?? ch?i n??y ?ang chi?n th?ng ch?c ch?n l?? ? v??ng ti?p theo v?? kh?ng ph? thu?c v??o s? gi??p ?? t? Costa Rica. C? hai ??i ??u mu?n d?a v??o ?i?u n??y m?? h? l??m m?? kh?ng c?n s? gi??p ?? b??n ngo??i. T?i nh?? cung c?p c?? c??c World Cup Betway, b?n c?? th? th?y Brazil l?? y??u th??ch r?t r? r??ng. M??i m?t xung quanh Superstar Neymar ph?i hi?n th? h?n ng?ch 1.53, ?? nh?n ???c 6,50. Do ???, nh?? cung c?p c?? c??c c?? gi?? tr? c?? v?t 4,33.

M?o c?? c??c c?a ch??ng t?i

Serbia s? ch?ng l?i c??c c?u th? trong Jersey Brazil V?i m?i th? b?n ?? b?o v?. V?? v?y, ch??ng t?i ngh? r?ng s? m?t m?t ch??t th?i gian ?? Brazil ghi b??n th?ng. Theo ch??ng t?i, c?ng c?? th? l?? n?a ??u kh?ng quy?t ??nh, nh?ng cu?i c??ng s? gi??nh ???c Brazil. Bookmaker Betway c?? h?n ng?ch 4.33.

Phan c?c Neymar m?t l?n n?a?

Si??u sao Neymar ?? ? ph??a tr??c trong c??c tr?? ch?i Brazil tr??c ???. Nh?ng ?i?u ??? kh?ng nh?t thi?t ph?i c?? c??c nh?? l?nh ??o th? thao, m?? l?? di?n xu?t. K? t?n c?ng c?a Paris Saint-Germain ?? thu h??t s? ch?? y c?a m??nh v?i m?t v??i l?n nu?t. Cho d?? ??? s? l?? nu?t m?t l?n n?a ch?ng l?i Serbia hay n?? s? l?? n?i ?au? ??i v?i nh?ng ng??i ch?i nh? Aleksandar Kolarov ho?c Branislav Ivanovic kh?ng nh?t thi?t ph?i ???c bi?t l?? Squeamish.

Cu?i c??ng, t?t nhi??n, ch??ng t?i mu?n m?t tr?? ch?i tuy?t v?i v?? tr??n h?t l?? r?t nhi?u glacon v?i c??c c??c c?a b?n.

Ch??m sao Serbia v?? Brazil

Serbia

Stojkovic ?? Kolarov, Tosic, Milenkovic, Ivanovic ?? Milivojevic, Matic ? Kostic, Milinkovic-Savic, Tadic ??

H??nh h??nh: kh?ng bi?t chi ti?t

Brazil

Alisson ?? Marcelo, Miranda, Thiago Silva, Fagner ?? Casemiro, Pauinho, Coutinho ??

H??nh h??nh: Danilo, Douglas Costa (c? hai ??u b? th??ng)