lịch thi đấu vòng loại world cup châu á 2022 B??n h??ng tr??c ??c vs Kamerun ?? b?t ??u

? M ? Nchengladbach, ??c g?p Cameroon v??o ng??y 1 th??ng 6

H??nh 1: C?ng vi??n Borussia ? M ? Nchengladbach l?? ??a ?i?m cho tr?n ??u v?i Cameroon

V??o ng??y 1 th??ng 6, ??i tuy?n qu?c gia ??c 11 ng??y tr??c khi b?t ??u World Cup Fu ? Ball ? Brazil trong ??i World Cup t? Cameroon. V??o l??c 8:30 t?i, quan ??i s? xu?t hi?n ch?ng l?i ??i t? l?c ??a chau Phi trong cu?c th? nghi?m ??p ch??t tr??c World Cup ? C?ng vi??n Borussia ? M ? Nchengladbach. Li??n quan ??n v??ng cu?i c??ng ? Slamerika, tr?? ch?i th? nghi?m n??y c?? m?t nhan v?t quan tr?ng, v?? trong nh??m G v?i Ghana, b?n c?ng g?p m?t ??i th? chau Phi. ??i t? Cameroon hi?n ?ang ???c hu?n luy?n b?i hu?n luy?n vi??n ng??i ??c Volker Finke, ng??i ?u nbez ? hmbbenbben l ? wen ??/A> ? Brazil n??n th??nh c?ng ? Brazil.

G?n ?ay ?? c?? v?? cho tr?? ch?i l ? nder, theo ??? c??c th? c?? gi?? t? 25 ??n 80 euro. T?t nhi??n, c?ng c?? m?t ng??i ???c k??ch ho?t cho tr? em, nhi?u tr? em, h?c sinh, ng??i cao ni??n v?? nh?ng ng??i c?? th? ID h?ng n?ng t? 50 %. Cu?c ??u tay ??i cu?i c??ng v?i Cameroon l?? 10 n?m tr??c v?? sau ??? ??c gi??nh chi?n th?ng nh? c??c m?c ti??u t? Miroslav Klose (2) v?? Kevin Kuranyi. Th? m?n Klose, ng??i hi?n ?ang theo h?p ??ng v?i Lazio Rome, c?? l? s? l?? m?t ph?n c?a b?a ti?c sau khi anh ta c?? th? ???c ph?c h?i.

? ?ay b?n c?? th? t??m th?y t?t c? th?ng tin v? C??c nh??m World Cup 2014 ? Braziln?i ??c g?p B? ???o Nha, Ghana v?? Hoa K? trong nh??m G.

H??nh 1: Sascha ?? ph?? v? (CC BY-SA 3.0)