lịch thi đấu vòng loại world của bảng g Mario g ? Tze v? Eintracht Frankfurt cho ??i tuy?n qu?c gia?

Khi Mario G ? Tze v??o ng??y 14 th??ng 11 n?m 2017 sau khi Jersey DFB c??ng m?t l??c v?? l?? m?t ng??i tham gia v??o nhi?m v? ng?n 25 ph??t c?a m??nh, vi?c can b?ng b?i Lars Stindl ?? chu?n b? cho t? s? 2-2 trong b??i ki?m tra ch?ng l?i Ph??p Th?i gian ?? B?t c? ?i?u g?? lu?n lu?n nh? v?y s? ? l?i l?n cu?i c??ng.

C?m ?n ?i?u kho?n tho??t ra cho Frankfurt

Anh h??ng World Cup 2014, s? c?? m?t v? tr?? c? ??nh trong l?ch s? b??ng v?i C?ng v??ng trong tr?n chung k?t v?i Argentina m?i m?i, kh?ng t??m th?y phong ?? c? n??o sau tr?n ??u cu?i c??ng c?a anh t?i Borussia Dortmund v?? v??o n?m 2020 sau khi k?t th??c Trong h?p ??ng t?i BVB, ng??i ham m? ??c ?? bi?n m?t ph?n l?n.

B?i v?? G ? tze quy?t ??nh chuy?n ??n PSV Eindhoven, n?i k? thu?t vi??n cao quy d??i quy?n ??ng h??ng Roger Schmidt nhanh ch??ng tr? th??nh m?t m??n tr??nh di?n. Khi chi?n th?ng 2-1 tr??c Ajax Amsterdam ?? gi??nh chi?n th?ng 2-1 v??o cu?i m??a gi?i 2021/22, m?? m?t chi?n th?ng danh hi?u kh?ng ch? l?? cu?c chia tay v?i Benfica Lisbon, m?? c??n l?? k?t th??c c?a G ? Tze Intermezzo c?? th? th?y tr??c trong cu?c H?? Lan.

https://twitter.com/eintracht/1539269445218144256

M?t ?i?u kho?n tho??t R ? Umte, ban ??u ???c neo trong h?p ??ng k??o d??i ??n n?m 2024, c?? th? tham gia nh?? v? ??ch ??c mi?n ph?? ?? r?i hi?p h?i v?i gi?? kho?ng b?n tri?u euro. Benfica Lisbon v?i f ? rderer schmidt ???c v?n ??ng m?t c??ch k?ch li?t cho G ? tze, c?ng cung c?p t??y ch?n Hoa K?. Cu?i c??ng, 30 n?m ?? quy?t ??nh ???nh h?n t?i Eintracht Frankfurt. Cu?i c??ng nh?ng kh?ng k??m ph?n quan tr?ng t? c??c gia ???nh, m?? c??n v?? quan ?i?m, ch?i v?i SBU ? Champions League v?? ?? c?? th? t? ??t m??nh ? c?p ?? cao.

L?p K ? nigs c?ng mu?n s? d?ng n?? ?? l??m cho m??nh tr? n??n th?? v? cho ??i tuy?n qu?c gia m?t l?n n?a. Cu?i c??ng ??? l?? World Cup 2022 V??o th??ng 11 v?? th??ng 12 t?i Qatar, c? h?i cu?i c??ng ?? ch?i m?t gi?i v? ??ch th? gi?i. B?i v?? cho d?? g ? tze v?n ho?t ??ng t?i gi?i ??u n?m 2026 ? Hoa K?, Canada v?? Mexico ? tu?i 34 t?i th?i ?i?m n??y, hi?n t?i kh?ng ph?i l?? d? b??o seri.

Cu?c thi tuy?t v?i t?i DFB

T?i Eintracht, G ? Tze Mutma ???c l??n k? ho?ch nh? m?t h??ng ch?c nh? ? Eindhoven, theo ??? v?n c??n ph?i xem li?u SGE s? h??nh ??ng nh? tr??c v?i chu?i ba, hai ng??i ch?i ???ng s?t v?? hai ng??i ch?i s??u v?? ba v?? linh ho?t. C?? th? h??nh dung ???c nh? ?i?u n??y nh? v??o chuy?n t??u m?i n??y ? nge Randal Kolo Muani v?? r?t c?? th? Lucas Alario c?ng l?? m?t m?o k??p v?i G ? tze ??ng sau n??, c?ng nh? 4-2-3-1 v?i G ? tze ? trung tam c?a m?t lo?t t?n c?ng Rmer.

T?t nhi??n, trong ??i tuy?n qu?c gia, cu?c thi v?i Thomas Mevller, Kai Havertz, Marco Reus v?? Jamal Musiala r?t l?n, th?m ch?? nhi?u h?n, c?ng s? tr? n??n ph?? h?p ???ng l??c sau khi b? v? day ch?ng. Do ???, g ? tze s? xu?t s?c t?i Eintracht ?? l?t v??o ??i h??nh DFB cho World Cup ? Qatar.

>> ?ay l?? ?s ?? L?ch tr??nh World Cup 2022