lịch thi đấu vòng loại wc của việt nam Nh??m F c?a World Cup 2022

B? v?? Croatia ?? ch?i m?t World Cup 2018 kh??c nhau ? Nga. Ch? c?? m?t li??n l?c cho c? hai ?? t?o ra c?? n??m r?t l?n d??i d?ng l?i nhu?n ti??u ??. Nh? ?? bi?t, Croatia ?? th?t b?i v?i Ph??p trong tr?n chung k?t. B? ?? ph?i x??a c??c c??nh bu?m m?t v??ng tr??c ???, nh?ng sau ??? c?? th? quy?t ??nh tr?? ch?i cho v? tr?? th? ba v?? ??t nh?t l?? th?ng th? ch?ng l?i n??c Anh.

M?c d?? c? hai ??i ?? ch?i m?t EM 2021 h?n h?p, nh?ng h? ch?c ch?n l?? m?t World Cup 2022 ? Qatar. Th?c t? l?? c? hai ??i g?p nhau tr?c ti?p trong nh??m F l?? b??ng n?. To??n b? m?i th? tr? n??n n??ng b?ng b?i th?c t? l?? v?i Canada v?? Morocco, hai ??i kh??c ch?i trong nh??m c?ng ?i du l?ch t?i Qatar v?i tham v?ng. N?u b?n trung l?p nh? m?t ng??i ham m? v?? ch? ??n gi?n l?? mu?n c?ng th?ng, b?n c?? th? mong ??i ?i?u ??? trong nh??m F.

B?ng WM Nh??m F 2022

L?ch tr??nh tr?? ch?i nh??m F c?a World Cup

T?t c? th?ng tin v? ho??n ch?nh L?ch tr??nh World Cup 2022 B?n c?? th? t??m th?y ? ?ay.

C??c ??i c?a nh??m 2022 trong ki?m tra

Ch?c ch?n, c??c ??i lu?n ph?n ??u 1 trong nh??m c?a ri??ng h? t?i World Cup. Cu?i c??ng, th? h?ng n??y ??ng ngh?a v?i th?c t? l?? trong v??ng ??u ti??n ch?ng l?i v? tr?? th? hai t? nh??m lan c?n. Nhi?m v? n??y ???c cho l?? d? d??ng h?n. Tuy nhi??n, ??t nh?t l?? ??t cau h?i li?u nh?ng ng??i m?i b?t ??u t? nh??m F c?ng s? th?y n?? theo c??ch ???.

Cu?i c??ng ch? ??i World Cup 2022 Nh??m E C?nh tranh t?t. ??c v?? Tay Ban Nha ch?i ? ?ay. Tho?t nh??n, kh?ng n??i g?? v?i ai C??c ??i World Cup 2022 B?n ph?i ch?i trong gi?i ??u r?t nhi?u. V??o ng??y tr?? ch?i 2 v?? 3 c?a giai ?o?n nh??m, n?? c?? th? l?? m?t y?u t? th?? v? v? c??ch c??c ??i ? tr??n ??nh s? gi?i quy?t v?n ?? n??y.

B? ??

Roberto Martinez v?n ??ng b??n l? l. Hu?n luy?n vi??n c?? th? mong ??i c??c c?u th? t? ??ng c?p th? gi?i trong m?i ??i. V?i Kevin de Bruyne, c?? l? ti?n v? t?n c?ng t?t nh?t c?a h??nh tinh n??y l?? b??n d??i. V?i Thibaut Courtois, m?t th? m?n c?? h?p B?, ng??i, th?ng qua m??n tr??nh di?n v??t tr?i c?a anh ?y trong tr?n chung k?t c?a Champions League, c?? ch? nhan c?a anh ?y ?? gi??nh danh hi?u.

Th?c s? kh?ng c?n ph?i n??i th??m v? ch?t l??ng c?a anh ?y. ?i?u t??ng t? c?ng ??p d?ng cho t??i n?ng c?a Romelu Lukaku trong The Storm ho?c of Team Chapter ? n Youri Tielemans. ??i n??y r?t m?nh. B?n ch?c ch?n c?ng l?? m?t ?ng c? vi??n cho ?i?u ??? Chung k?t World Cup 2022.

Canada ??

Ng??i ham m? nghi??ng t? chau ?u n??i chung ch? bi?t m?t ??n hai c?u th? t? ??i tuy?n Canada. Tuy nhi??n, d??i d?ng Alphonso Davies v?? Jonathan David, ?ay l?? nh?ng ng??i ch?i ??ng c?p th? gi?i. Nh?ng ?i?u n??y c?ng ch?c ch?n c?ng t?o th??nh tr??i tim c?a ??i hu?n luy?n vi??n John Herdman.

?i?u n??y bi?t r?ng v?n c??n m?t v??i di?n vi??n n?i b?t trong h??ng ng? c?a h?, nh?ng ng??i c?? th? theo k?p ? c?p ?? cao nh?t. Tajon Buchanan s? ???c ?? c?p nh? fluores, v?? d?. Canada kh?ng nh?t thi?t ph?i l?? m?t qu? b??ng fu-gro trong th?i k? ??u. Bay gi? ??t n??c g?i ??i h??nh St ? rksten c?a l?ch s? c?a ch??nh h? v??o v??ng cu?i c??ng.

Croatia ??

Cho d?? ??? c?ng l?? ng??i Croatia c?a l?ch s? l?ch s? m?? Zlatko Dalic c?? cho con ???ng, ??t nh?t l?? kh?ng c?? cu?c th?o lu?n. ??i v?n r?t t?t. ??c bi?t, ti?n v? c?? l? th?m ch?? l?? ng??i chi?m ???ng t?t nh?t c?nh tranh t?i gi?i ??u: n?? s? ???c t??m th?y b?i ch??ng ? n Luka Modric.

Mateo Kovacic v?? hai quan ?o??n Y ?ang ? b??n c?nh Marcelo Brozovic v?? Mario Pasalic. N?u b?n ph?i th?ng th? trong nh??m n??y, b?n ph?i ki??n tr?? ch?ng l?i nh?ng ng??i ch?i k? thu?t, nh?ng m?nh m? h?n.

Ma -r?c ??

Morocco c?ng c?? m?t si??u sao trong h??ng ng? c?a ch??nh m??nh, ng??i c?? th? t? g?i m??nh l?? m?t c?u th? ??ng c?p th? gi?i. ?ay l?? Achraf Hakimi. Tuy nhi??n, t??nh h??nh kh?ng ph?i l?? c?a Canada: n?? kh?ng ch? l?? m?t di?n vi??n c?? ch?t l??ng hu?n luy?n vi??n Vahid Halilhodzic c?? th?.

Hai trong s? c??c c?u th? c?a anh ta ?ang theo h?p ??ng v?i FC Sevilla trong ng??i c?a th? m?n Bono v?? k? t?n c?ng Youssef en-Nesyri v?? ?? c?? ???c nhi?u kinh nghi?m ? c?p ?? cao nh?t. Nh??m n??y ???c chi?m gi? chung nh? th??ng ???c nh?n th?c.

D? b??o cho nh??m F: N?? s? r?t th?? v? ??ng sau B?

Ch??ng t?i g? r?ng B? s? ??m b?o v? tr?? ??u ti??n v?? do ??? hy v?ng n?? s? ???c mong ??i ???ng -Wing Chung k?t World Cup 2022 di chuy?n. Nh??m l?? v? ch?t l??ng. C??c c?u th? ??ng c?p th? gi?i ???c phan ph?i tr??n t?t c? c??c ph?n c?a ??i. ?i?u n??y s? mang l?i l?i th? quy?t ??nh. V?n ?? duy nh?t c?? th? ph??t sinh ? B? l?? m?t s? c?u th? quan tr?ng trong cau l?c b? t??m ra m?t th?i gian ph?c t?p.

??ng sau ng??i B?, ch??ng t?i nghi ng? m?t tr?n chi?n ba chi?u cho v? tr?? th? hai, r?t th?? v?. Trong ??i, ng??i Croatia c?? k?t th??c t?t nh?t cho ch??nh h?. Tuy nhi??n, trong qu?? kh?, Canada v?? c? Morocco ?? ch?ng minh r?ng h? c?? th? kh?ng ??nh m??nh ch?ng l?i ??i th? ???c cho l?? ?? ?n ??nh. Kh?ng c?? r? r??ng trong nh??m F c?a World Cup 2022 ? Qatar.