lịch thi đấu vòng loại 3 world cup 2022 V?? EM 2016

V?n c??n m?t n?m cho ??n khi ch? nh?? Ph??p v??o ng??y 10 th??ng 6 n?m 2016 trong Stade de France Die Gi?i v? ??ch chau ?u 2016 V?i tr?? ch?i ch?ng l?i m?t ??i th? nh??m s? ???c ?i?u tra, n?u b?n mu?n ? ??? tr?c ti?p tr??n trang web, b?n ph?i bảng xếp hạng u23 thế giới th?c hi?n m?t th?i gian d??i t?i v?? 2016 v?? c?? th? t? b? ??n ??t h??ng ??u ti??n t? m?t tu?n.

Giai ?o?n b??n h??ng ??u ti??n b?t ??u

B?i v?? v??o ng??y 10 th??ng 6 n?m 2015, m?t th??ng s? b?t ??u v?? do ??? k?t th??c v??o ng??y 10 th??ng 7 n?m 2015 Giai ?o?n ?ng d?ng ??u ti??n cho v?? c?a Euro 2016, khi m?t tri?u th? ???c trao cho t?ng c?ng 51 tr?? ch?i. Sau ???, v?? cho ??n ??t h??ng d? ki?n ??s? ???c ch? ??nh b?ng x? s?. N?? ???c cho l?? do kinh nghi?m c?a c??c gi?i ??u l?n cu?i c??ng, khi nh?n ???c nhi?u ??n ??t h??ng h?n ???ng k? l?? th? m?? c?? m?t s? ?ng vi??n tr??n v?? v??o c?a m?t l?n n?a.

V?? cho World Cup 2006

H??nh 1: V?? s? tr?ng nh? th? n??o t?i Euro 2016?

N?u b?n kh?ng nh?n ???c b?t k? v?? EM 2016 n??o trong giai ?o?n ??u ti??n, b?n kh?ng ph?i ??t c??t v??o ??u. Sau ng??y 12 th??ng 12 n?m 2015, b?n v? theo k? ho?ch c?a bảng xếp hạng u23 thế giới c??c nh??m tr??n s? b? l?? 800.000 v?? EM 2016 kh??c tr??n th? tr??ng, theo ??? vi?c trao gi?i ch??nh x??c c?a c??c qu?c gia tham gia. Ng??i ham m? sau ??? c?? b?n ch?t c?a vi?c ??t mua v?? n?m 2016 cho c??c tr?? ch?i c?a ??i c?a h?. C?ng s? c?? nh?ng chi?c v?? nh??m c?a t?i kh?ng ???c th?c hi?n t?t?

C? h?i cu?i c??ng c?a v?? EM 2016 l?? v??o cu?i M ? RZ v?? th??ng 4 n?m 2016. Sau ???, t?t c? nh?ng ng??i ham m? ?? ph??t s??ng khi ???c trao t?ng, nh?ng t? ??? kh?ng ??n t? NNEN, h?y b??n Gi?i v? ??ch chau ?u c?a h? tr??n m?t c?ng th?ng tin ???c thi?t k? ??c bi?t b?i UEFA. ?i?u n??y c?ng c? g?ng t? nh?? t? ch?c ?? ng?n ch?n ho?c ??t nh?t l?? gi?m th??ng m?i th? tr??ng ?en kh?ng l? v?i EM 2016 m?t l?n n?a.

Gi?? v?? v?a ph?i t?i Euro 2016

Gi?? cho v?? Gi?i v? ??ch chau ?u 2016 ?? khi?n ng??i ham m? UEFA than thi?n v?? c?ng mu?n bảng xếp hạng u23 thế giới l??m cho nh?ng ng??i c?? ngan s??ch nh? h?n ?? tr?i nghi?m m?t ho?c tr?? ch?i kh??c tr??n trang web. Nh? v?i c??c gi?i ??u tr??c ?ay, l?n n??y c?? b?n lo?i v??, v?i gi?? v?? EM 2016 trong giai ?o?n nh??m, m?? anh ?y l??m ngo?i tr? nh?ng ?i?u sau ?ay v?? b?t ??u trong v??ng 16. Trong t? k?t, v?? EM 2016 m?i nh?t c?? gi?? 45 euro v?? th?m ch?? trong tr?n b??n k?t v?? trong tr?n chung k?t, b?n v?n c?? th? ???c ??a v??o 65 ho?c 85 euro.

T?t nhi??n c?ng c?? v?? EM 2016 trong c??c lo?i gi?? kh??c. C??c th? cu?i c??ng ??t nh?t c?? gi?? 895 euro. V?? n?u b?n mu?n c?? m?t v? tr?? h??ng ??u trong v??ng s? b?, b?n ph?i ??t 145 euro l??n b??n.

Th??m th?ng tin v? EM 2016 t??m th?y trong Euro Lexicon

H??nh 1: Wikimedia, Guard123 (CC By-SA 4.0)