lịch thi đấu bóng đá world cup việt nam Euro 2016 Nh??m F

Trong m?t nh??m F can b?ng, Euro 2016 ?ang thi?u m?t y??u th??ch h??ng ??u tuy?t ??i. B? ???o Nha g?n nh? ???c coi l?? m?t ??i c?? th? tin t??ng r?t nhi?u, nh?ng t?i c??c gi?i ??u cu?i c??ng, ??i xung quanh si??u sao Cristiano Ronaldo ?? kh?ng ph?? h?y m?t B ? Ume. B? ???o Nha s? th?ng th? ch?ng l?i ? Sterreich, Hungary v?? Iceland trong v??ng s? b?. ??ng sau n?? ph?i ???c quan s??t, ngay c? khi C?ng h??a Alps l?n ??u ti??n sau 18 n?m ?? ?i?u ki?n các nước vô địch world cup tham gia m?t gi?i ??u tuy?t v?i. Iceland th?m ch?? c??n ? r?t nhi?u l?n ??u ti??n v?? Hungary ?? ph?i ch? ??i 30 n?m k? t? World Cup 1986 ?? c?nh tranh v?i cu?c thi m?t l?n n?a ? c?p ?? cao nh?t.

M?o c?? c??c nh??m ? f

Nh??m b?ng EM 2016 F

? ?ay b?n c?? b?ng c?a nh??m F, lu?n ???c c?p nh?t v?? lu?n c?p nh?t.

??

V?? v?y, h?y khai th??c Oliver Kahn trong nh??m F

D??i ?ay b?n c?? th? th?y Oliver Kahn ??t các nước vô địch world cup ???c c? h?i c?a c??c ??i t? nh??m f.

B? ???o Nha

B? ???o Nha ???c y??u th??ch h??ng ??u trong nh??m IT?i c??c gi?i ??u cu?i c??ng, B? ???o Nha c?ng c?? m?t san d??i, nh?ng n?? ?? ??n c? World Cup 2010 v?? trong v??ng ??u lo?i tr?c ti?p ??u ti??n ch?ng l?i ng??i chi?n th?ng danh hi?u SP Teren Teren Tay Ban Nha. V?? t?i World Cup 2014, kh?ng ch? l?? s? ph?? s?n 0: 4 ch?ng l?i nh?? v? ??ch th? gi?i SP ? teren ??c urs ? cho ??n cu?i c??ng sau v??ng s? b?. S? t? ch?c n??y c?ng c?? t??c ??ng ??n vi?c b?t ??u tr??nh ?? v? ??ch chau ?u, ???c ??a l??n c??t v?i th?t b?i tr??n san nh?? 0-1 tr??c Albania. Sau ???, hu?n luy?n vi??n Paulo Bento ?? ph?i ?i v?? xu h??ng r? r??ng ch? ra d??i Fernando Santos c?? kinh nghi?m. Trong nh??m ?? ?i?u ki?n t??ng lai duy nh?t, B? ???o Nha ph?? s?n ch?ng l?i Albania Seven chi?n th?ng t?i The Stuck Savt v?? k? ni?m chi?n th?ng c?a nh??m. các nước vô địch world cup Tuy nhi??n, ngo??i Ronaldo, ??i kh?ng c?? ch?t l??ng c?? nhan r?t l?n, trong ??? c??n c?? nh?ng ng??i ch?i nh? Luis Figo ho?c Rui Costa m??i n?m tr??c.

Sterreich

C? SterreichSterreich c?ng ?? ??m b?o v? tr?? ??u ti??n trong v??ng lo?i trong m?t nh??m kh?ng ph?i l?? ng??i Th?y ?i?n v?? Nga v?? do ??? ?? gi??nh ???c s? ph??t tri?n t??ch c?c c?a nh?ng n?m g?n ?ay d??i th?i ?ng ch? c?a ??i Marcel Koller. V?i nhi?u Legion, c?ng ho?t ??ng t?i Bundesliga c?a ??c, nh?ng c?ng ? Premier League Anh, l?a ch?n FB c?? nhi?u kinh nghi?m v?? c?ng v? m?t s? c?u th? c?? nhan xu?t s?c. Tr??n h?t, t?t nhi??n, David Alaba, ng??i, kh?ng gi?ng nh? FC Bayern, c?? th? ? ti?n v? trung tam, nhan v?t ch? ch?t n?m ? ti?n v? trung tam. Nh?ng nhi?u ng??i ch?i kh??c nh? Zlatko Junuzovic, Christian Fuchs ho?c Martin Harnik c?ng l?? m?t vai tr?? t?t trong ??ng euro.các nước vô địch world cup ??? kh?ng ph?i l?? v? ? HR ? Verreich cho m?t s? chuy??n gia ngay c? nh? m?t ng??i y??u th??ch b?? m?t trong nh??m v?? l?? m?t ?ng c? vi??n cho m?t gi?i ??u d??i cho quy ho?c th?m ch?? l?? b??n k?t.

?ay l?? c??c sterreich cho Euro 2016

N??c Iceland

Iceland c?? th? c?? m?t t?i Gi?i v? ??ch chau ?u l?n ??u ti??n v??o n?m 2016V??o ng??y cu?i c??ng c?a v??ng lo?i, Iceland ?? thua 0-1 trong t??a th??p v?? do ???, chi?n th?ng c?a nh??m ? C?ng h??a S??c, nh?ng c??c qu?c gia ph??a b?c nh? m?t v?? ??c bi?t l?? H?? Lan ?? xa c??ch ??? l?? m?t trong nh?ng t?p trung Ng?c nhi??n trong hai n?m qua. Tuy nhi??n, Iceland ?? gi? v? xu h??ng t??ch c?c, kh?ng ch? d?a tr??n vi?c xay d?ng m?t v??i h?i tr??ng b??ng l?n, ? qu?c gia nh? ch? c?? kho?ng 330.000 c? dan c?ng ??m b?o ?i?u ki?n ???o t?o t?i ?u trong th?i ti?t x?u xa, th?i ti?t t?i t?, m?? tr??các nước vô địch world cupn h?t c?ng c?? l?i ??ch t??i n?ng tr?. Trong tr?n play-off cho World Cup 2014, b??c nh?y ??u ti??n ??n v??ng chung k?t c?a m?t gi?i ??u l?n c?ng l?? h?u qu? h?p ly c?a m?t kh??i ni?m th?ng minh, hi?n ?ang c?n ki?t.

Hungary

Hungary mu?n ?? ?i?u ki?n cho v??ng cu?i c??ng c?a EMHungary ?? c?? th? ?? ?i?u ki?n tham gia tr?n play-off v?i Na Uy, m?c d?? vi?c m?t hu?n luy?n vi??n th??nh c?ng Dardai ?? b? b?t v??o m??a h?? 2015, Hertha BSC ?? c?m m?t ch?c n?ng k??p kh??c nh? m?t cau l?c b? v?? hu?n luy?n vi??n qu?c gia. D??i s? tr? ly c?a ng??i ??c c?a Dardai, m?t ??i kh?ng c?? ng?i sao l?n ??t ???c tr??nh ?? cu?i c??ng x?ng ???ng cho tr?n chung k?t EM, theo ??? Hungary t? nhi??n c?ng ???c h??ng l?i t? vi?c m? r?ng l?nh v?c c?a ng??i tham gia sang 24 ??i. B?i v?? l?? nh??m th? ba trong m?t nh??m kh?ng kh?? ??n ph??a sau B?c Ireland v?? Rum ? Nien w ? re Hungary sau khi ch? ?? c? các nước vô địch world cup kh?ng ?i ??n em.

??n m?t sau c?a C??c nh??m c?a Gi?i v? ??ch chau ?u 2016