lịch thi đấu bóng đá việt nam 2021 EM Tr??nh ?? chuy??n m?n

Ch??ng t?i nh??n v??o Pool A c?a Tr??nh ?? chuy??n m?n cho Gi?i v? ??ch chau ?u Fu ? Ball ? Ph??p. Trong khi v? tr?? ??u ti??n d??ng nh? ???c trao cho H?? Lan, c??c hi?p s? v?i C?ng h??a S??c c?a Terkei v?? Iceland ba ??i cho v? tr?? th? hai trong nh??m. ?i?u n??y c?? ngh?a l?? tr??nh ?? c? ??nh cho v??ng cu?i c??ng 2016. C?ng c?? hy v?ng cho ph?n ba c?a h? b?i. ?i?u n??y s? ph?i th?ng th? tr??c m?t nh??m th? ba kh??c trong v??ng playoff. Nh??m A b? chi?m ???ng m?nh m? ???c k?t th??c b?i Latvia v?? Kazakhstan, cu?i c??ng c?? th? tr? th??nh thang ?o tr??n thang ?o.

?ay l?? nh?ng ??i c?a nh??m tr??nh ?? E

n??c H?? Lan

C? H?? Lan Nh??m Quai Nh??m AH?? Lan l?? ng??i ???c y??u th??ch r? r??ng trong nh??m A. H?u nh? kh?ng c?? b?t k? v?n ?? n??o, Elftal ?? di?u h??nh qua ba b?ng c?p cu?i c??ng cho tr?n chung k?t ho?c World Cup. K? l?c ??p ??t k?t qu?: 26 chi?n th?ng, m?t tr?n h??a v?? m?t th?t b?i. Chi?c ?, ???c Louis Van Gaal m?i, ?? di?n ra th??nh c?ng v?? ??a Oranje th? ba t?i World Cup 2014 ? Brazil. Trong ph??ng th? m?i ???c th??nh l?p, m?t s? ng??i ch?i ?? t? ??t t??n cho m??nh. C??c ng?i sao ???c th??nh l?p Robin Van Persie v?? Arjen Robben ?ang tham gia v??o nh?ng k? man r? tr? nh? Stefan de Vrij, Daley Blind ho?c Bruno Martin's Indi. Sau s? ra ?i c?a Louis van Gaal ??n Manchester United, Guus Hiddink theo sau m?t ng??i quen c? v?i t? c??ch l?? m?t hu?n luy?n vi??n tr??i phi?u.

Tung l??n

Treei FLAG EM 2016 Quali?Tr??nh ?? chuy??n m?n cho World Cup ? Brazil c?? th? ???c m? t? ??n gi?n l?? m?t th?m h?a. Cu?i c??ng, n?? ch? ?? cho v? tr?? th? t? ph??a sau H?? Lan, Rum ? Nien v?? Hungary. V?i m?t tr?? ch?i tr??n san nh?? v??o ng??y tr?n ??u cu?i c??ng, t?t c? c??c th? nghi?m trong tay c?a b?n ?? ???c th?c hi?n. Tuy nhi??n, A 0: 2 ?? ch?ng l?i Oranje ti?p theo ?? ni??m phong s? ph?n c?a World Cup 2002. Trong v??ng lo?i cho EM 2016, tuy nhi??n, m?i th? gi? s? kh??c ?i. Trong m?i tr??ng h?p, t??i n?ng l?? ?? cho ng??i dan. Nuri Sahin, Burat Yilmaz ho?c Hakan Calhanoglu ch? l?? m?t tr??ch ?o?n c?a t??i n?ng ??y h?a h?n c?a TU ? Ball. L ? uff Theo k? ho?ch, l?n n??y l?? toge c?? ??t v?n ?? h?n ?? ?? ?i?u ki?n cho v??ng cu?i c??ng.

C?ng h??a S??c

Nh??m C? C?ng h??a S??c A Em-QualiNh?ng ng??y tuy?t v?i c?a b??ng S??c Fu ? ?i ??n qu?? kh?. ??i hi?n ?ang trong qu?? tr??nh chuy?n ??i v?? s? ? v? tr?? th? ba trong nh??m K ? ch?ng l?i Iceland. Nh?ng c??i t??n n?i ti?ng nh?t trong ??i h??nh qu?c gia ?ang gi?? ?i. Petr Cech v?? Tomas Rosicky v?n l?? ng??i xung quanh m?? nh??m ???c xay d?ng, nh?ng c? hai ??u ?? v??t qu?? 30 n?m. H?u h?t c??c chuy??n gia trong ??i ki?m ???c ti?n c?a h? trong gi?i ??u gia ???nh. Legion hi?n ?ang b? thi?u h?t t?i C?ng h??a S??c.

N??c Iceland

??o c? EM 2016 Nh??m tr??nh ?? chuy??n m?n AIceland g?n nh? qu?n ly cu?c ??o ch??nh l?n v?? ?? ?i?u ki?n cho v??ng chung k?t World Cup ? Brazil. Nh?ng ngay b??n c?nh n?? ?? k?t th??c. M?c d?? c?? tr??nh ?? b? b? l?, giai ?o?n nh??m c?? th? ???c coi l?? m?t th??nh c?ng. L?? m?t nh??m nh??m ph??a sau Th?y S?, Iceland ?? th?c hi?n b??c nh?y v?t v??o v??ng playoff, n?i ng??i dan ??o th?t b?i do Croatia. C?? m?t s? c?u th? t? Gi?i Ngo?i h?ng Anh, ??c bi?t l?? Gylfi Sigurdsson.

Latvia

Lettand Fahn Euro 2016 Nh??m ATh??nh c?ng l?n c?a l?ch s? b??ng Fu m?i nh?t c?a Latvia hi?n ?? c?? kho?ng m??i n?m tr? l?i Euro 2004 ? B? ???o Nha. Ng??i Latvia bay gi? ?ang c??ch xa b?ng c?p th??nh c?ng. Tuy nhi??n, trong cu?c chi?n gi??nh tr??nh ?? th??nh c?ng, h? c?? th? tr? th??nh m?t v?p ng? cho c??c m?c y??u th??ch, b?i v?? ??c bi?t l?? t?i nh?? Latvia l?? m?t ??i th? c?c k? kh?? ch?u.

Kazakhstan

Nh??m c? Kazakhstan ANg??i Kazakh ?? ???c r??t ra kh?i n?i th? s??u trong tr?n h??a. Theo ???, c? h?i cho tr??nh ?? chuy??n m?n t??ng ?ng th?p, m?c d?? m?t trong nh?ng ??i t? nh??m n??y. Tuy nhi??n, Kazakhstan s? k?t th??c nh??m m?? kh?ng c?? t??n ch??nh.

Cho nh??m cho nh??m c?a Tr??nh ?? Gi?i v? ??ch Chau ?u