lịch thi đấu bóng đá trung quốc Tr?? ch?i EM 2016 Ball Beau Jeu

Kh?ng ch? v?i th? gi?i, m?? c??n t?i Gi?i v? ??ch chau ?u, m?t qu? b??ng EM 2016 ??c bi?t ???c s?n xu?t v?? s? d?ng cho m?i v??ng cu?i c??ng. ??i v?i Euro 2016 t?i Ph??p n?m 2016, hi?n ???c bi?t r?ng Beau Jeu 2016, nh? m?t qu? b??ng n?m 2016, ng??i k? nhi?m b??ng ??c bi?t ???c s? d?ng v??o n?m 2012 t?i Ba Lan v?? Ukraine ? Ba Lan v?? v??ng lo?i Euro c?a Ukraine s? thi ??u.

? ?ay b?n c?? th? xem nh?ng h??nh ?nh ??u ti??n c?a B??ng tr?? ch?i EM 2016 ch??nh th?c:

Hy v?ng cho tr?? ch?i ?s ch ? nes ??/H2>

T??n c?a qu? b??ng em 2016 c?? ngh?a l?? kh?ng c?? g?? kh??c h?n l?? tr?? ch?i ? nes ?? Trong ??? th? hi?n hy v?ng c?a nh?? s?n xu?t Adidas, nh?ng c?ng c?? t?t c? ng??i ham m? trong m?t tr?? ch?i th?? v? v?? th?? v?. EM 2016 ???c gi? trong c??c m??u tr?ng c?a Franz ? Sian m??u tr?ng, xanh v?? ??. Ngo??i ra, n?m 2 0 1 6 ???c in nhi?u l?n, khi?n cho Gi?i v? ??ch chau ?u 2016 b??ng kh?ng th? nh?m l?n v?? v?n r? r??ng trong m?t v??i n?m li??n quan ??n Gi?i v? ??ch chau ?u ? Ph??p. Logo c?a Gi?i v? ??ch chau ?u 2016 kh?ng n??n thi?u tr??n Beau Jeu. Adidas tr??n m?t h? th?ng b?ng ?i?u khi?n trong ??? ch??n ph?n ???c k?t h?p v?i nhau. C?u tr??c n??y nh?m t?i ?u h??a c??c ??c ?i?m bay g?n gi?ng v?i c??c ??c ?i?m c?a Brazza, do ??? c??c si??u sao kh?ng n??n c?? b?t k? v?n ?? ?i?u ch?nh n??o ??i v?i ng??i ch?i c?a h?.

Gi?? l?? 140 euro

Beau Jeu s? ch??nh th?c ???c tr??nh b??y v??o ng??y 12 th??ng 12 n?m 2015 t?i Paris nh? m?t ph?n c?a tr?n h??a c?a s??u nh??m v??ng s? kh?o. Ngay sau ???, qu? b??ng v? ??ch chau ?u n??n c?? m?t tr??n th? tr??ng v?? ch?m s??c ?o?n v?n, nh? Brazza. Theo Adidas, gi?? b??n l? ???c ?? xu?t cho EM 2016 Ball l?? 140 euro. Tuy nhi??n, c?? th? gi? ??nh r?ng ngo??i qu? b??ng ban ??u v?i c??c thu?c t??nh tr?? ch?i t?t nh?t, ph?i tr?i qua c??c b??i ki?m tra r?ng r?i v? c??c t??nh n?ng kh??c nhau nh? h??nh vi bay v?? c??c thu?c t??nh nh?y tr? l?i tr??n th? tr??ng. C?ng gi?ng nh? nh?ng m? h??nh ??c bi?t cho tr? em m?? tr?ng l??ng gi?m.

L?n ??u ti??n, Beau Jeu s? ch? c?? m?t trong EM 2016. Tuy nhi??n, tr??c ?ay, t?t c? 24 qu?c gia tham gia cho c??c bu?i ???o t?o c?a h? trong qu?? tr??nh chu?n b? tr?c ti?p cho gi?i ??u .

The Em Ball: T? Telestar ??n Tango

EM 1972 l?? m?t c??i g?? ??? ??c bi?t cho ng??i ham m? ??c. DFB-elf kh?ng ch? gi??nh ???c danh hi?u v? l?n xu?t hi?n th? hai t?i m?t em. ??ng th?i, l?n ??u ti??n c?? m?t EM Ball ch??nh th?c m?? nh?? s?n xu?t h??ng th? thao ??c Adidas ?? s?n xu?t. Tuy nhi??n, m?t ng??i kh?ng ??c bi?t s??ng t?o: ?T ?T elestar durlast ?? ???c th?c hi?n nh? m?t qu? b??ng tr?? ch?i t?i World Cup hai n?m tr??c v?? ???c s? d?ng l?i. H? th?ng d??ng nh? th??ch adidas: n?m 1976 l?? m?t qu? b??ng em l?? m?t phi??n b?n m?i c?a ?T ?T elestar durlast ?? ng??i c?ng ?? ph?c v? nh? m?t qu? b??ng tr?? ch?i t?i World Cup 1974.

S? kh?i ??u c?a A ? RA ?? Tango nh? m?t tr?? ch?i EM

Adidas v?n trung th??nh: N?m 1980, m?t l?n n?a c?? m?t qu? b??ng ?ang ho?t ??ng t?i World Cup hai n?m tr??c ???. Tuy nhi??n, l?n n??y, anh ta ?? c?? m?t c??i t??n m?i: ?T ango ?? Tr??n th?c t?, ??? l?? m?t s? ph??t tri?n h?n n?a c?a ?T ?T elestar durlast ?? Tuy nhi??n, thi?t k? ?? ???c ph??t h??nh: thay v?? c??c ??m ?en v?? tr?ng n?i b?t tr??c ???, gi? ?ay ?? c?? nh?ng v??ng tr??n m??u ?en tr?ng n?ng ??ng b? gi??n ?o?n v?? k??n. Tr??n th?c t?, thi?t k? ?T ?T ?T ?? L?? thi?t k? b??ng ???c bi?t ??n nhi?u nh?t cho ??n ng??y nay.

?T ?T ango ?? Ra ti?p t?c: Theo phi??n b?n ?I Talia ?? . ?ay l?? m?t ph?n c?a Gi?i v? ??ch chau ?u ? ??c n?m 1988: ?T ango Europa ?? L?? qu? b??ng ??u ti??n ?n m?ng bu?i ra m?t t?i Gi?i v? ??ch chau ?u. T?t nhi??n, n?? v?n l?? m?t s? ph??t tri?n h?n n?a c?a B ? lle c?.

Qu? b??ng fu ? cho ??ng euro tr? th??nh m?t s?n ph?m c?ng ngh? cao

Adidas ?? ch?n c?t ?T ?T angos ?? V?? thi?t k? m?t qu? b??ng tr?? ch?i m?i cho m?i em ? Th?y ?i?n.?E ?E trusco unico ? b?t ??u? Ai, t?t nhi??n, ?? nh??n th?y ?T ?T ango ?? V?n c??n r?t nhi?u. ?i?u t??ng t? c?ng ??p d?ng cho ?Q ?Q uastra Chau ?u ?? trong ??? ph?c v? nh? m?t qu? b??ng em ch??nh th?c v??o n?m 1996 ? Anh. V??o n?m 2000 t?i H?? Lan v?? B?, l?n ??u ti??n c?? m?t ng??i ch?i v?i ?T ?T errestra silverstream ?? Xu h??ng n??y ?? b? vi ph?m b?i Roteiro 2004 v?? Europapass 2008. C? hai EM-B ? LLE l?n ??u ti??n t? b? m? h??nh v??ng tr??n m??u ?en v?? tr?ng, ?? chia s? Fu ? b ? lle k? t? n?m 1980.

?T ?T ango ?? Tr? l?i t?i Euro 2012

B??ng Eng Chau ?u t? n?m 2012 - Tango 12

H??nh 1: Tango Em-Ball 2012

M?c d?? s? s??ng t?o ?? ??n v?i t??n v?? thi?t k? t?t, Tango ?? t? ch?c l? k? ni?m ch??nh th?c c?a n?? nh? m?t qu? b??ng em t?i Gi?i v? ??ch chau ?u 2012. T??n ch? ??n gi?n l?? tr??n ?T ?T ango 12 ?? N?? c? ?i?n h?n nhi?u so v?i c??c gi?i ??u tr??c ?ay, c?ng c?? ch? y. V?i EM Ball, b?n ?? k?t h?p khao kh??t tr?? ch?i c? ?i?n v?? truy?n th?ng. Tuy nhi??n, Adidas ?? ??t m??u s?c qu?c gia c?a hai ch? nh?? Ba Lan v?? Ukraine v??o thi?t k? v?? do ??? c?? ???c r?t nhi?u tr??ng ph??o tay. Nhi?u n??i r?ng ?T ?T ango ?? Em 2016 ? Ph??p N?? s? ???c nh??n th?y ?? Nh? m?i khi trong m?t phi??n b?n m?i.

??n m?t sau c?a t?ng quan t? v?ng

H??nh 1:Wikimedia, Juanedc (CC by 2.0)