lịch thi đấu bóng đá hôm nay anh Ukraine v?? Th?y ?i?n L ? sen v?? cu?i c??ng

Ukraine v?? Th?y ?i?n b?o ??m c??c t?m kh?i ??u cu?i c??ng cho UEFA Euro 2016. C? hai ??i ??u ??a ra m?t tr?n h??a theo c??ch xung quanh Playoffs c?a EM 2016.

Ukraine v?i tr?n h??a ch?ng l?i Slovenia

Ukraine th?c hi?n tr?? ch?i c?a c? h?i cu?i c??ng v??, nh? 1-1 ? Maribor, v??n t?i v??ng chung k?t t?i Gi?i v? ??ch chau ?u ? Ph??p. Slovenia ?? thi?t k? tr?? ch?i trong m?t th?i gian d??i sau 0: 2 trong tr?n l??t ?i. M?t m?c ti??u t? Bostjan Cesar Lie ? Hy v?ng ??i ch? nh?? trong san v?n ??ng ?? b??n. Trong giai ?o?n cu?i, ng??i Sloven xung quanh Kevin Kampl ?? n??m m?i th? v? ph??a tr??c, nh?ng kh?ng ???c th??ng. V??o ph??t th? 90, Andrey Yarmolenko ?? s?a ?i?m cu?i c??ng v?? do ??? ch?n v ? ume c?a ??i ch? nh??.

Ibrahimovic l ? sst Th?y ?i?n

Zlatan Ibrahimovic m?t l?n n?a l?? ng??i ???n ?ng c?a tr?? ch?i trong 2-2 gi?a D ? Nemark v?? Th?y ?i?n. Ng?i sao c?a PSG ?? ghi c? hai b??n th?ng c?a ??i ?D ?D re-havers ?? V?? b?n G ? Ste 2-0 ? ph??a tr??c. SP ? Te Gates t? Youssuf Poulsen v?? Yannick Vestergaard ch? l?? m? ph?m v? k?t qu? sau 2-1 cho Th?y ?i?n ? tr?n l??t ?i.

??i m?t ?? ? tr??n V? Euro 2016 Ch? ??o.