lịch thi đấu bóng đá asian cup 2020 Marcel Halstenberg sau v??ng chung k?t v?i BVB?

V?i nhi?m v? ng?n 28 ph??t trong chi?n th?ng 4-2 c?a ??i tuy?n qu?c gia ??c trong tr?? ch?i nh??m th? hai Gi?i v? ??ch chau ?u 2021 ??i v?i Marcel Halstenberg, gi?ng nh? ??i v?i to??n b? l?a ch?n DFB, n?? ch?c ch?n kh?ng ph?i l?? mong mu?n. Khi Robin Gosens c?? m?t tr??c c?a h??ng ph??ng ng? b??n tr??i ph??ng th?, Halstenberg ch? l?? b?ng gh? thay th? kh?? kh?n trong 90 ph??t trong ba trong b?n tr?n ??u.

Kh?ng gi?ng nh? RB Leipzig, n?i Halstenberg, d??i quy?n hu?n luy?n vi??n Julian Nagelsmann, ng??i hi?n ?? ??i th??nh FC Bayern, ?? ???c s? d?ng nh? m?t th??nh vi??n c??nh t? c?a chu?i ba ng??qatar footballi, ng??i ???n ?ng 29 tu?i cho hu?n luy?n vi??n qu?c gia Joachim L ? w kh?ng ph?i Trong t??y ch?n vai tr?? n??y, m?c d?? nh??m ng??i ??c c?ng ? T?t c? c??c tr?? ch?i EM v?i m?t chu?i ba ho?c m??y bay chi?n ??u.

H?p ??ng t?i Leipzig k?t th??c n?m 2022

V?n c??n ph?i xem li?u v?? ? m?c ?? n??o Halstenberg thu?c Hu?n luy?n vi??n qu?c gia m?i Hans-Dieter Flick c?? ph?i l?? m?t vi?n c?nh trong l?a ch?n DFB, ch?ng h?n nh? ??i v?i World Cup 2022, C??. Ngo??i Gosens, ng??i ?? ?? l?i ??ng euro v?i ?n t??ng t?t nh?t c?a t?t c? c??c c?u th? ??c n??i ri??ng v?i ba l?n tham gia m?c ti??u v?i B? ???o Nha, cu?c thi ? ph??a ph??ng th? b??n tr??i l?? th?p, v??qatar football kh?ng ch? l?? s? s??ng t?o (kh?ng th??nh c?ng) c?a s? s??ng t?o c?a DFB cho th?y s? ki?m ch? ho?c ch?i Croatia Borna Sosa. Nh?ng m?t kh??c, Halstenberg ? tu?i baller ti??n ti?n th?m ch?? c??n b? gi?i h?n ? m?t nhan v?t trung tam c?a vi?c t??i thi?t d??i b? phim, ??c bi?t l?? v?? c??c th? c?a Fu c??nh t? d??ng nh? kh?ng c??n l?? t?t nh?t ? Leipzig.

Theo c??ch n??y, ng??i ta n??i r?ng l?i ??ch chung trong vi?c m?t h?p ??ng, hi?n ch? c?? ng??y cho ??n n?m 2022, trong gi?i h?n v?? s? thay ??i c?a ng??i ch?i qu?c gia ch??n gi? v??o m??a h?? n??y ???c coi l?? c?? th?. Theo th?ng tin t? ?B ?B ? ? v?i Borussia Dortmund, gi? ?ay c?ng c?? m?t tri?n v?ng n?i ti?ng, trong ??? Halstenberg c?? c? h?i ch?i ? c?p ?? cao nh?t v?? c?ng ho?t ??ng t? m??nh ? Champions League. Tuy nhi??n, Leipzig Halstenberg c?? l? ch? mu?n t? b? n?u m?t h?u v?qatar football kh??c c?? ngh?a v?, v?i vi?c t?o ra Maxence Lacroix (VFL Wolfsburg), ??ng ??u danh s??ch mong mu?n.

Nico Schulz c?? l??m r? con ???ng kh?ng?

Dortmund, tr??c ?ay ?? cung c?p t??m tri?u euro cho Halstenberg v?? ???c cho l?? s? duy tr?? b?n tri?u euro d??i m?c y??u c?u c?a Leipzig, trong khi ??? ?? c?? hai ph?n tr??i trong ??i v?i Raphael Guerreiro v?? Nico Schulz. Tuy nhi??n, BVB mu?n ph??t h??nh 25 tri?u euro t? TSG 1899 Hoffenheim, ?? ??n hai n?m tr??c, nh?ng s? ch? hi?m khi tr? th?? chi?c ??o ?en v?? v??ng.

N?u ?i?u n??y th??nh c?ng, n?u con ???ng n??y mi?n ph?? cho Halstenberg, tuy nhi??n, c?? th? l?? m?t l?a ch?n, tuy nhi??n, n?u hu?n luy?n vi??n BVB m?i Marco Rose vi ph?m m?t chu?i ba. Tuy nhi??n, t?i th?i ?i?m n??y, m?i th? d??ng nh? ph?n l?n m?.

?i?u n??y c?ng quan tam ??n ?i?u n??y: