lịch thi đấu aff vn M?o c?? c??c Ph??p B? 07/07/2015 Tr?? ch?i th? nghi?m

V??o ng??y 7 th??ng 6 n?m 2015, cu?c g?p g? tr?? ch?i th? nghi?m gi?a hai ng??i tham gia World Cup Ph??p v?? B?. Tr?? ch?i ???c ch?i trong Stade de France, l??c 9:00 t?i CET. ??i v?i c??c ch? nh??, nh?ng ng??i ?? ?? ?i?u ki?n l?? ng??i t? ch?c EM 2016 2016, ??? l?? v? vi?c t??m ra m??i m?t St ? l?? g??. B?n v?n c?? th?i gian v?? m?t s? tr?? ch?i th? nghi?m tr??c m?t b?n cho ??n Gi?i v? ??ch chau ?u. B? ?ang tr? th??nh m?t th??c ?o th?c s?, nh??m c?a Marc Wilmots l?? m?t trong nh?ng m?c y??u th??ch cho chi?n th?ng v? ??ch chau ?u 2016. ?? c?? t?i World Cup ? Brazil, Qu? ?? ?? cho th?y r?ng h? ?i v??o Fu ? Ball World Elite ? Ren.
M?o c?? c??c Ph??p B? 7.6.2015 Tr?? ch?i th? nghi?m

Ng??i c?? c??cTh?ng tin Bookie??u 1??u x??u 2??t c??c ngay bay gi?!
Euro 2016 logo nh?? c??i c??c Quali Bet3000 Bet3000Bet3000
Th?ng tin
2.03.243.33N?i ??t c??c
Logo t? nh?? cung c?p c?? c??c th? thao cho Fu ? Ball EM 2016 C?? c??c bwinBWIN
Th?ng tin
2.053,403.5N?i ??t c??c
Logo c?a ng??i l??m nh?? bookble b??ng ??? Mybet??t c??c c?a t?i
Th?ng tin
2.053.33.65N?i ??t c??c
Logo t? nh?? cung c?p c?? c??c chan d??i TipicoTipico
Th?ng tin
2.13.33.5N?i ??t c??c

Xem tr??c Th? nghi?m ph?? h?p v?i Ph??p ?? B? 07/07/2015

Tr?? ch?i c?nh tranh cu?i c??ng c?a Ph??p ?? ???c m?t th?i gian. ??? l?? tr?n ??u t? k?t World Cup ch?ng l?i nh?? v? ??ch th? gi?i SP ? Teren ??c t?i World Cup ? Brazil. V??o th?i ?i?m ???, ng??i Ph??p ?? b? lo?i 0: 1 trong m?t tr?? ch?i h?p v?? k? t? ???, tr?ng tam l?? Gi?i v? ??ch chau ?u t?i nh?? 2016. Ph??p ?? c? g?ng ?? c?? ???c h??nh d?ng trong c??c tr?? ch?i th? nghi?m k? t? khi k?t th??c World Cup. H? ?? ??a ra m?t con s? t?t trong h?u h?t trong s? h?. ??i v?i nh?ng chi?n th?ng, hai tr?n h??a v?? ch? c?? m?t th?t b?i k? t? th??ng 9 n?m 2014. Ch? ri??ng Brazil ?? ???nh b?i h? 3-1 trong M ? RZ. Trong tr?n ??u sau v?i D ? Nemark, Les Bleus ?? c?? nh?ng b??c ngo?t v? s? t? tin c?a m??nh (chi?n th?ng 2-0). Hai th? m?n, Giroud t? Arsenal v?? Lacazette t? Lyon, ?? ghi b??n th?ng.

Ng??i B? hi?n ?ang c?? m?t ch??t b?t ?n, b?i v?? hu?n luy?n vi??n Marc Wilmots c?a h? ?ang ? Schalke 04 trong cu?c tr?? chuy?n ?? tr? th??nh ng??i k? nhi?m c?a Roberto di Matteo. Tr?ng tam c?a anh ?y l?? hai tr?? ch?i v?i Qu? ??, sau ??? b?n s? ti?p t?c th?y. ???c bi?t, anh ta c?? th? tho??t kh?i h?p ??ng c?a m??nh v?i m?t ?i?u kho?n tho??t. Cho d?? th?t h?p ly khi r?i kh?i m?t trong nh?ng y??u th??ch c?a Gi?i v? ??ch chau ?u v??o n?m 2016 v?? chuy?n sang Schalke 04. Trong tr??nh ?? EM, n?? th?c s? t?t cho B?. Ch?ng l?i ??i th? c?nh tranh tr?c ti?p xung quanh hai r ? nge, Israel, ng??i B? ?? c?? th? gi??nh chi?n th?ng v?i t? s? 1-0 trong tr?n tr??t tuy?t tr? nh?t. ??i Wilmots ?? gi??nh chi?n th?ng tr??c S??p v?? Andorra v? tr??nh ??. H? hi?n ?ang ? v? tr?? ??u ti??n v?i x? Wales. M?t ng??i tham gia World Cup kh??c trong nh??m, Bosnia, th??ng l?? trong t??ng lai. Ph??p s? l?? m?t b??i ki?m tra t?t tr??c khi Wales ti?p t?c v??o ng??y 12 th??ng 6, trong ??? tr??nh ?? ti?p t?c.

Th?ng tin v?? Danh s??ch Ph??p Tr?? ch?i th? nghi?m B? B?

Ch?i chi ti?t:
Ph??p ch?ng l?i B?
Tr?? ch?i th? nghi?m
Ng??y 7 th??ng 6 n?m 2015, 9:00 t?i
Stade de France, Paris

M ? Thi?t l?p:
Ph??p: Lloris ?? Varane, Koscielny, Jallet, Evra ?? Schneiderl., Matuidi, Payet ?? Lacazette, Griezmann, Benzema
Hu?n luy?n vi??n: Didier Deschamp

N??c B?: Courtois ?? Kompany, Lombaerts, Alderweireld, Vertonghen ??
Hu?n luy?n vi??n: Marc Wilmots

?? d??i b?t ??u/s? th?t:

  • Ph??p ch? thua m?t trong t??m tr?n ??u cu?i c??ng c?a m??nh
  • Hai cu?c ??u tay ??i cu?i c??ng gi?a c??c ??i n??y ?? k?t th??c 0-0
  • ? B?, tr?ng tam l?? tr??nh ?? quan tr?ng ch?ng l?i x? Wales

Ketting TIP /D? b??o c?a Ph??p ?? B? v??o ng??y 7 th??ng 6 n?m 2015

Hai ??i g?p nhau trong tr?? ch?i than thi?n n??y m?? ng??i ta c?? th? mong ??i t?i Gi?i v? ??ch chau ?u 2016 ? Ph??p. Ph??p, v?i t? c??ch l?? m?t v?t ch?, ?? ???c c? ??nh, v?i B?, h??ng c?ng ???ng. B?n s? kh?ng th?y m?t b?t ng? l?n ? em. Tuy nhi??n, trong cu?c ??u tay ??i ??u ti??n, ch??ng t?i nghi ng? hai ??i xem x??t l?i tr??n m?t, nh?ng kh?ng c?? nhi?u gi?i tr?? cho kh??n gi?.

L?ch tr?? ch?i th? nghi?m 2015

Lo?t t?n c?ng ? c? hai b??n l?? tuy?t v?i. C? ng??i Ph??p v?? ng??i B? ??u c?? ??ng c?p th? gi?i trong h??ng ng? c?a h?. Ch??ng t?i mong ??i c??c c?ng ? c? hai ph??a, nh?ng cu?i c??ng c??c h??ng x??m t??ch bi?t v?i tr?n h??a 1-1.

Nhi?u m?o c?? c??c th? thao h?n.