lịch phát sóng vòng loại world cup 2022 ??c sau 7: 1 trong tr?n chung k?t

C??i ??? ??i tuy?n qu?c gia DFB Sau th??nh c?ng 7: 1 tr??c nh?? t? ch?c Brazil trong tr?n chung k?t World Cup Fu ? Ball. Ng??i ch? gi? tr?n ??u cho v? tr?? th? 3 t?i Gi?i v? ??ch th? gi?i gia ???nh. N?u kh?ng c?? si??u sao b? th??ng Neymar v?? ch??ng m??u v??ng ? n Thiago Silva, Brazil kh?ng th? th?c hi?n m??n tr??nh di?n t? v??ng t? k?t ch?ng l?i Colombia v?? ???c ??c th?c hi?n kh?ng th??ng ti?c.

Sau 30 ph??t, ??c ?? ? trong tr?n chung k?t

Miro Klose c?? th? ph?? v? World Cup tr??n Ronaldo v??o n?m 2014

H??nh 1: Miro Klose H ? LT Bay gi? l?? Torrecord t?i Fu ? Ball World Championships

L??c ??u, m?t tr?? ch?i m? ???c kenh nha cai ph??t tri?n trong ??? c? hai ??i kh?ng ?n. ?i?u n??y d?n ??n R ? UME b?t th??ng trong v??ng chung k?t n??y cho ??c v?? Brazil. Ch? sau 10 ph??t, nam di?n vi??n ti?n v? Sami Khedira ?? th?c hi?n m?t c?? ??? g??c, t? ??? m?c ti??u Fehmungsm d?n ??n Maden. Sau ???, s?c l?n c?ng nh?c ???c ??t t?i Brazil v?? ??a ??u ti??n t?a s??ng ?? tham gia kh??a h?c c?a n??. T? ph??t 23 ??n 29, ??i DFB ?? ghi ???c 4 c?? ???nh, v?i ?S ?S elecao ??/A> ch? l?? ?? xem. Klose, Kroos (2) v?? Khedira ?? ??a ??c 5-0 ? ph??a tr??c cho ??n ph??t th? 30 c?a tr?n ??u. Miro Klose ghi b??n th?ng th? 16 c?a m??nh t?i World Cup v?? do ??? l?? ng??i gi? k? l?c duy nh?t. Tr??c ???, anh ?? chia s? m?c trong l?ch s? v?i ?I l Fenomeno ?? Ronaldo.

Oscar v?i m?c ti??u danh d? trong ph??t 90

Sau m?t n?a th?i gian, ng??i Brazil ?? ra kh?i cabin v?i r?t nhi?u s?c s?ng kenh nha cai v?? c?ng ??n 2 ??n 3 c? h?i t?t. Tuy nhi??n, nh?ng th? n??y ???c phan b? b?i Oscar v?? Paulinho, theo ??? ??c ?? chuy?n sang ??t nh?t 2 g v?? ?? d??nh cho tr?n chung k?t. Quasi ?? ghi ?i?m t? h? kh?ng sau ??? sau Stangelpass, 6: 0 cho m??i m?t c?a Jogi l ? w, ng??i ?? kh?ng ph??t h??nh d??ng c?a m??nh so v?i c??c t? k?t, v?i ch??ng nh? m?t tr? l?i ???ng. ??? ch? l?? m?t n?a -hai l?n anh ?y ?? mang Mertesacker thay v?? Hummels v?? nh?ng c?? s?c tr??n trang web c?a ng??i ???n ?ng k? l?c Klose. V?i m?t ph??t s??ng tr??i tuy?t v?i, c??nh c?ng th? b?y c?a bu?i t?i h??t l??n l??c 10 ph??t. Trong ph??t th? 90 c?a tr?? ch?i, vi?c b?o v? DFB-elf v?n c?? th? ???c nang l??n v?i m?t ???ng chuy?n d??i v?? Oscar ???c ??y v??o ?i?m cu?i c??ng 7: 1.

Sau tr?n ??u n??y, ??c t? nhi??n ?i v??o vai tr?? y??u th??ch cho danh hi?u v? ??ch th? gi?kenh nha caii 2014. H?m nay, ??i th? cu?i c??ng ???c x??c ??nh trong tr?n b??n k?t th? hai c?a gi?i ??u gi?a Dne H?? Lan v?? Argentina, v?i nhi?u chuy??n gia suy ?o??n v?i m?t tr?n chung k?t chau ?u ho??n to??n. ? ?ay b?n s? t??m th?y c?a ch??ng t?i M?o c?? c??c th? thao cho H?? Lan so v?i Argentina. Tr?n chung k?t s? di?n ra v??o Ch? nh?t ng??y 13 th??ng 7 l??c 9 gi? t?i (CEST) t?i Maracana c?a Rio de Janeiro.

H??nh 1: Wikimedia/Michael Kranewitter ((Cc by-SA 3.0 t?i)))