lịch bóng đá wc 2022 Kho?ng c??ch gi?a c??c ??a ?i?m t?i World Cup ? Brazil l?n ??n m?c n??o?

M?t trong nh?ng th??ch th?c l?n c?a Fu ? Ball World Cup 2014 ? Brazil l?? nh?ng kho?ng c??ch r?t l?n v?? nh?ng thay ??i kh?? h?u li??n quan. H? tr??nh b??y c??c nh?? t? ch?c v?? ng??i tham gia World Cup v?i m?t s? v?n ?? h?u c?n.
Nhi?u kho?ng c??ch b? cho??ng ng?p c?? th? ???c lo?i tr? v?i m??y bay. Chuy?n du l?ch qua ???ng ph? ??i khi c?? th? m?t v??i ng??y. Nh?ng kho?ng c??ch l?n nh? th? n??o? Kho?ng c??ch l?n ???c l??m ch? theo ly thuy?t l?? con ???ng gi?a Manaus v?? Curitiba v?i 4036 km th?ng qua m?ng d??i. ?i?u n??y g?n t??ng ?ng v?i tuy?n ???ng giao th?ng t? Lisbon ??n Moscow. Tuy nhi??n, xa nh?t v?i nhau l?? Stte Porto Alegre v?? Fortaleza. ?? c?? ???c 3213 km kho?ng c??ch kh?ng kh?? t? A ??n B. ?? t?o ra m?t kho?ng c??ch trong chau ?u, b?n s? ph?i ?i t? Lisbon ??n Helsinki.
Nh?ng ngay c? ??i v?i nh?ng kho?ng c??ch nh?t, ng??i ham m? v?? ??i s? ng?i trong ph??ng ti?n giao th?ng c?a h? trong m?t th?i gian. B?n ph?i lo?i b? kho?ng c??ch kerzest gi?a Natal v?? Recife v?? che ph? 253 km. ?i?u n??y t??ng ?ng v?i tuy?n ???ng t? Duisburg ??n Frankfurt. ??c ch?i v? Ng??y tr?n ??u ??u ti??n Ch?ng l?i B? ???o Nha ? Salvador v?? sau ??? ph?i ??t 1389 km ??n Fortaleza, n?i b?n g?p Ghana v??o ng??y tr?n ??u th? hai.

B?ng kho?ng c??ch c?a c??c ??a ?i?m t?i World Cup 2014 Brazil:

B?ng v?i kho?ng c??ch gi?a c??c ??a ?i?m c?a World Cup b??ng ??? 2014 ? Brazil

Li?u kho?ng c??ch l?n gi?a c??c ??a ?i?m s? ch?m s??c nhan gi?ng hi?u su?t cho c??c ??i? K? t? khi r??t th?m C??c nh??m World Cup V??o ng??y 6 th??ng 12 n?m 2013, c??c nh??m tr??n s? b? ???c x??c ??nh v?? m?t s? ??i c?? kho?ng c??ch xa.

T?t c? c??c Cau h?i th??ng g?p trong t?ng quan.