lịch bóng đá 2020 Tr??nh ?? chuy??n m?n World Cup 2018

Gi?i v? ??ch chau ?u 2016 t?i Ph??p ?? ???c ho??n th??nh v?? ?? t??m th?y m?t cho nhi?u ng??i chi?n th?ng b?t ng? v?i B? ???o Nha. Sau khi ??ng euro l?? tr??c World Cup. c??c World Cup 2018 ? Nga? N??m b??ng c?a b?n ph??a tr??c. Cho ??n nay, ch? y?u l?? v? lo?i gi?i th??ng c?a gi?i ??u, c??c thao t??ng trong cu?c b? phi?u v?? s? thi?u th?n World Cup c?n thi?t t? c??c ph??a kh??c nhau ?? ???c th?o lu?n do t??nh h??nh ch??nh tr? ? n??c n??y, nh?ng ngay khi tr??nh ?? n?m 2016 b?t ??u trong SP TSMMER 2016, ch?c ch?n s? ? ph??a tr??c v? m?t th? thao. ??t nh?t, ng??i ta hy v?ng r?ng nh?ng cau chuy?n c?n bi??n s? b? d? b? ho?c sau ??? b?i c??c s? ki?n tr??n c?, m?c d?? t?t nhi??n ??i m?t kh?ng ???c nh?m l?i tr??c ??? ? Nga kh?i Fu ? Ball ch?c ch?n kh?ng ph?i l?? m?i th? l?? t?i ?u.

Tr??nh ?? chuy??n m?n World Cup 2018
??World Cup Quali Chau ?u
??V??ng lo?i World Cup
??World Cup Quali Asia
??World Cup ?? ?i?u ki?n chau Phi
??World Cup Quali B?c v?? Trung M?
??Th? gi?i Cup ?? ?i?u ki?n Oceania
??M?c ??nh v? tr??nh ?? World Cup
??Playoff World Cup Quali

T?t c? c??c ??i c?a World Cup 2018 ? Chau ?u

13 Chau ?u ? Anh ?y c?ng v?i Nga ?? ?i?u ki?n tham gia World Cup 2018

32 qu?c gia tham gia World Cup 2018 ? Nga v?? gi?i ??u n?m 1998 t?i Ph??p, 31 trong s? ??? c?? th? ?? ?i?u ki?n. Ch? c?? ch? nh?? ???c thi?t l?p, trong khi nh?? v? ??ch th? gi?i ??c l?? m?t nh?? v? ??ch b?o v? c?ng ph?i c?? tr??nh ??. DFB-elf l?? m?t trong 52 qu?c gia ischen Europ c?? th? ???c t??m th?y b?i 13 v?? World Cup t? th??ng 9 n?m 2016 ??n th??ng 11 n?m 2017. L?? m?t ph?n c?a World Cup 2018, b?y nh??m ch?i v?i s??u v?? hai nh??m v?i c??c ??i FPNF. Ch??n ng??i chi?n th?ng nh??m sau ??? ?? ?i?u ki?n tr?c ti?p cho v??ng cu?i c??ng v?? t??m K ? mpfs t?t nh?t nh??m trong tr?n ??u v?i tr?n ??u qua l?i cho b?n ng??i kh??c ? v??ng cu?i c??ng

N?M N?M TH? GI?I N?M Th? gi?i Cup 2014

H??nh 1: ??c c?ng ?ang ?n m?ng t?i World Cup 2018 ? Nga?

L??n ??n ch??n ng??i tham gia t? M?

Trong Severica, c? ch??n ng??i trong s? c??c hi?p h?i c?a Conmebol theo truy?n th?ng ???ng vai tr?? trong m?t nh??m. C??c ??i trong b?n PL ??u ti??n ??n Nga v?? nh?ng ng??i ?? tham gia v??o vi?c tham gia m?t tr?n play-off li??n l?c ??a ch?ng l?i ??i di?n c?a m?t hi?p h?i kh??c c?ng l?? c? h?i c?a m?t v?? World Cup.

??ng t? ? v?? trung tam M? v?? Caribbean Fu ? Ball Ball Dution (CONCACAF) tr??nh b??y ba ng??i tham gia tr?c ti?p v?? m?t ??i th? t? thi ??u trong c??c tr?n play-off li??n l?c ??a.

Cho ng??i chau Phi v?? ??t nh?t b?n ng??i tham gia chau ??

M?t ??i th? sau ??? ??n t? Chau ??i D??ng. Oceania kh?ng c?? v? tr?? kh?i ??u tr?c ti?p t?i World Cup 2018 v?? ch? c?? m?t t??i kho?n tham gia cho tr?n play-off. N?u ?i?u n??y kh?ng ???c s? d?ng, m?t nh??m c?a ph?n tr??i ??t n??y v?n c?? th? ? ??? ? Nga. B?i v?? ??c c?ng s? tham gia Tr??nh gi?? tr? World Cup 2018 chau ?? cho World Cup 2018. Hi?p h?i chau ?? ??i di?n cho b?n ??i l??i xe tr?c ti?p ??n World Cup v?? m?t qu?c gia th? n?m c?? th? ?i theo ???ng v??ng c?a tr?n play-off.

Forf Startpl c??n l?i t?i World Cup 2018 ???c ??a l??n b?i c??c ??i Forf Chau Phi, l?n ??u ti??n ???c ch?i trong hai giai ?o?n nh??m v?? sau ??? cu?i c??ng trong tr?n play-off xung quanh v?? t?i Nga. Ph??p r??t cho v??ng lo?i World Cup s? di?n ra v??o ng??y 25 th??ng 7 n?m 2015 t?i St. Petersburg.

H??nh 1: Wikimedia, ? Marcello Casal Jr/ Ag NCIA Brasil (CC BY-SA 3.0 BR)