lịch đấu vòng loại 3 world cup 2022 Iran: Sardar Azmoun tr??n Bayer Leverkusen cho v??ng cu?i c??ng 2022

??i tuy?n qu?c gia Iran c?? World Cup 2022 L?n th? ba li??n ti?p v?? l?n th? s??u sau 1978, 1998, 2006, 2014 v?? 2018, ?? ?i?u ki?n cho v??ng cu?i c??ng c?a World Cup. V??o th??ng 11 v?? th??ng 12, vi?c l?a ch?n Iran ? Qatar m?t l?n n?a s? l?? m?t trong nh?ng ng??i Auries, nh?ng ch?c ch?n v?i m?c ???ch l?? giai ?o?n nh??m l?n ??u ti??n. M?t khi L?ch tr??nh World Cup 2022 B?n c?? th? t??m th?y t?t c? c??c tr?? ch?i c?a Iran ? v??ng cu?i c??ng ? Qatar.

V?i 19 ?i?m t? b?y ?i?m ??u ti??n trong t?ng s? m??i tr?n ??u trong giai ?o?n nh??m cu?i c??ng, ??i ng? hu?n luy?n vi??n Dragan Skocic ? v? tr?? ??u ti??n, v?i v? tr?? d?n ??u hai ?i?m so v?i Sevkorea v?? r? r??ng tr??c c??c Ti?u v??ng qu?c ? R?p Th?ng nh?t, Lebanon, Lebanon, Iraq v?? Syria. N?u b?n ??i ???c ?? c?p cu?i c??ng c?? th? s? ??ng th? ba v?? do ???, Plat-off Platz trong s? h?, l?a ch?n Iran c?? th? gi?i quy?t ba tr?n ??u nh??m g?n ?ay ???c n?i l?ng, nh?ng ch?c ch?n s? kh?ng mu?n nghi ng? s? m??o m?? c?a s? c?nh tranh.

Cho s? tham gia c?a c?ng v??o c??c tr?? ch?i nh??m FON NF

V?i hai m?c ti??u v?? ba m?u, Sardar Azmoun c?? m?t ph?n trong th?c t? l?? Iran s?m ??i World Cup 2022 ch?c ch?n. K? t?n c?ng 27 tu?i Ben ?? tham gia v??o m?c ti??u th? n?m c?a m??nh th?m ch?? ch? d??nh cho c??c tr?? ch?i, v?? Azmoun ?? b? l? chi?n th?ng m? m??n 1-0 tr??c Syria do kh??a m??u v??ng v?? bay gi? l?? 1-0 tr??c Iraq m?? tr?n ??u Tr??nh ?? chuy??n m?n World Cup ?? ???c th?c hi?n ho??n h?o v?? m?t ch?n th??ng nh?.

Azmoun, c??ng v?i ??i t??c Storm Mehdi Taremi t? FC Porto, l?? c?u th? trong ??i Iran c?? gi?? tr? th? tr??ng v?? do ??? t? ??ng l?? m?t trong nh?ng hy v?ng l?n cho tr?n chung k?t World Cup. Theo Qatar, Azmoun s? ?i du l?ch ? Bundesliga v?i kinh nghi?m c?a m?t n?m ng?n ng?i, ?i?u n??y s? l??m cho ng??i m?nh v? m?t k? thu?t v?? ??ng th?i di chuy?n k? t?n c?ng m?t l?n n?a.

Azmoun l?? m?o th? hai b??n c?nh sang tr?ng?

Sau ba n?m t?i Zenit St. Kh??c v?i ? CHST kh?ng ch? ??ng y trong m??a gi?i 2022/23, nh?ng b?t ??u s?m.

??i v?i m?t ?ng x? trong ph?m vi tri?u th?p, k? t?n c?ng ?? k??o k? t?n c?ng v? ph??a Leverkusen n?a n?m tr??c khi k?t th??c h?p ??ng, sau khi m?t ng??i k? nhi?m ???c t??m th?y v?i Yuri Alberto c?a Brazil b?i Internacional Porto Alegre. T?i Bayer, Azmoun l?? k? t?n c?ng trung tam th? ba c??ng v?i Patrik Schick v?? Lucas Alario, nh?ng m?t m?t, Alario v?n c?? th? t??m ki?m b??c nh?y trong m?t th?ng b??o ng?n v?? m?t kh??c anh ta l?? m?t ng??i kh??c , c?? th? c?nh tranh v?i hai l?i khuy??n.