lịch đá world cup 2022 châu âu Nh??m C c?a World Cup 2022

??i m?t c? tr?ng r?ng. C??c c?u th? Albiceleste t? t? ch?y v? ph??a Trib m?i. Kh?ng c?? s? an ?i cho h? ng??y h?m ???. ?i?u n??y c?ng ??p d?ng cho s? kh?i ??u c?a h?: Lionel Messi. Ngay c? s? l?a ch?n c?a anh ?y l?? c?u th? gi?i nh?t trong gi?i ??u l??m gi?m n?i ?au. Argentina v?a thua tr?n chung k?t World Cup 2014 0-1 trong nh?? xu?t b?n ch?ng l?i ??c. ??? l?? l?n ??u ti??n sau 34 n?m, ng??i Argentina l?t v??o tr?n chung k?t m?t l?n n?a. Cho ??n ng??y nay, ng??i Argentina theo ?u?i ch?n th??ng c?a th?t b?i v?? c? h?i tuy?t v?i m?? h? trao gi?i cho h?.

T?i World Cup 2018 ? Nga, Argentina do ??? l?? m?t ??i chia tay kh?ng c?? c? h?i. Nh?ng g?n ?ay, xu h??ng ?? ch? ra m?nh m?: Argentina ?? gi??nh ???c Copa America 2021 v?i m?t Messi ch?i tuy?t v?i. World Cup 2022 T?i Qatar, ch?n th??ng n?m 2014 cu?i c??ng s? b? chinh ph?c. Tuy nhi??n, ?i?u n??y kh?ng t?o n??n b?n than. Trong nh??m C, Messi v?? Co. cu?i c??ng ?? g?p ba ??i th? d??i d?ng Ba Lan, Mexico v?? ? R?p Saudi, nh?ng ng??i c?? ?i?u g?? ??? ?? ch?ng minh.

B?ng t? World Cup 2022 Nh??m C

L?ch tr??nh tr?? ch?i nh??m C t?i Fu ? Ball World Cup 2022

>> T?t c? c??c tr?? ch?i trong K? ho?ch tr?? ch?i c?a World Cup 2022.

C??c ??i c?a nh??m C 2022 trong ki?m tra

L?? m?t ng??i ham m? c?? kinh nghi?m, b?n ch?c ch?n s? bi?t r? v? c??c quy t?c c?a World Cup v?? bi?t r?ng hai ??i h?ng nh?t c?a m?i nh??m cho v?? c?a h? cho ?i?u ??? ???ng -Wing Chung k?t World Cup 2022 l ? sen. ? ???, n?? ?i ng??c l?i c??c ??i t? ti?p s?c lan c?n. C??c v? k?ch ??u ti??n ch?ng l?i l?n th? hai. Do ???, ?i?u r?t quan tr?ng v? m?t ly thuy?t l?? ??m b?o v? tr?? h??ng ??u ?? c?? tr?? ch?i d? d??ng h?n trong v??ng KO ??u ti??n tr??n gi?y.

??i v?i c??c ??i trong nh??m C K, ly thuy?t nhanh ch??ng tr? th??nh m?t tr?i nghi?m th?c t?. N?? ?i ng??c l?i h? World Cup 2022 Nh??m D, trong ??? v? ??ch th? gi?i Ph??p ?ang tr??n b??ng, trong s? nh?ng th? kh??c World Cup y??u th??ch 2022 z ? hlt. Th? hai c?a nh??m C c?? c? h?i t?t ?? ?o l??ng nh?? v? ??ch b?o v?. V?? d?, ng??i Argentina c?? th? s? bi?t ?n v?? ?i?u n??y trong qu?? tr??nh gi?i ??u.

Argentina ??

Argentina ?ang ? Qatar theo ch? huy c?a HLV Lionel Scaloni. V?? hu?n luy?n vi??n c?? m?t ??i ng? gi?t gan. N?? kh?ng ch? l?? Messi (Paris Saint-Germain), m?? c??c ??i th? ph?i ch?? y. Cristian Romero (Tottenham Hotspurs), Angel Correra (Atletico Madrid) v?? Lauturo Martinez (Inter Milan) ch? l?? ba v?? d? cho th?y c?? r?t nhi?u c?u th? ??ng c?p th? gi?i kh??c trong ??i h??nh.

Argentina g?i m?t ??i ng? gi??u kinh nghi?m v?? tham lam cho World Cup. ??i n??y kh?ng c??n c?? th? so s??nh v?i ??i h??nh, th?t b?i ? Nga.

Ba Lan ??

Ba Lan ?? th?t b?i trong giai ?o?n nh??m t?i Gi?i v? ??ch chau ?u 2021. V?? ?i?u n??y m?c d?? th?c t? l?? ??i th?c s? ?? c?? nh?ng kho?nh kh?c c?a h? trong m?i tr?? ch?i. Tuy nhi??n, nh?ng ?i?u n??y ch? nh? m?t ng??i ???n ?ng: c?u th? ng?i sao Robert Lewandowski (FC Bayern c?? th?) bi?u di?n xu?t s?c, nh?ng m?t m??nh anh ta l?? kh?ng ??.

Hu?n luy?n vi??n Czeslaw Michniewicz ph?i hy v?ng r?ng ph??ng ti?n ? Qatar s? nh?n ???c s? h? tr? t? ??i ?? c?? th? t?t h?n. ??i ch?c ch?n ???c ban ph??c v?i c??c c?u th? nh? Wojciech Szczesny (Juventus Torino) ho?c Piotr Zielinski (SSC Naples). Tuy nhi??n, h? ph?i tr? l?i th??nh m?t h??nh th?c t?t h?n ???ng k? so v?i l?n tr??c.

Mexico ??

Mexico kh?ng nh?t thi?t ph?i ?i du l?ch v?i m?t ??i kh?ng c?? t??n ??n World Cup ? Qatar. Tuy nhi??n, t??n c?a c??c si??u sao b? thi?u, ?? t?n t?i trong qu?? kh?. Tuy nhi??n, Hu?n luy?n vi??n Tata Martino c?? hai c?u th? trong ??i h??nh ?ang ? ng??ng c?a ?? th?c hi?n b??c nh?y v?t ??n tr?ng th??i n??y. ??u ti??n, ??? l?? Edson Alvarez (Ajax Amsterdam), ng??i c?? th? t?o ra b??c ??t ph?? qu?c t? trong m??a gi?i 2021/22.

Th? hai, ??? l?? Hirving Lozano (SSC Naples), ng??i m?? s? ph??t tri?n kh?ng c??n t??ch c?c nh? nh?ng n?m tr??c. Cho ??n nay, kh?ng c?? t??n n??o tr??n gi?y, v?? d?, c?? th? tr??nh b??y Argentina ho?c Ba Lan tr??c c??c nhi?m v? kh?ng th??nh c?ng. N?u b?n c?? n?? v?i ng??i Mexico, b?n ph?i hy v?ng r?ng nh?ng ng??i ch?i ? Qatar s? ch?ng minh ?i?u n??y sai nh? th? n??o.

? R?p Saudi ?? ??

? R?p Saudi l?? ng??i tr?ng tr?n ? isider trong nh??m C. Trong ??i h??nh c?a Hu?n luy?n vi??n tr??ng Herve Renard, h?u nh? kh?ng c?? di?n vi??n ngo?i l? n??o ki?m ???c ti?n ? qu?? nh??. Trong m?t gi?i ??u chau ?u, kh?ng ai trong s? c??c c?u th? tham gia b??ng. Theo ???, kh?ng c?? di?n vi??n n??o c?? kinh nghi?m ? c?p ?? cao.

C?? r?t ??t c?? th? l??m cho Saudis hy v?ng th?c t?. C? h?i t?t nh?t l?? ??? l?? m?t nh??m tr?ng cho Fu Fu ? Ballwelt, ??? l?? ly do t?i sao ? R?p Saudi c?? th? ???c phan bi?t.

D? b??o: Argentina th?c hi?n cu?c ?ua ?? Ba Lan ph?i k??o d??i

Do d? b??o cho nh??m C c?a World Cup 2022 ? Qatar, PL ? tze 1 v?? 4 (???c cho l??) ??l?? d? nh?t ?? khai th??c. Ch??ng t?i ngh? r?ng ng??i Argentina s? tham gia cu?c ?ua. Ch?t l??ng c?a ??i, kinh nghi?m v?? quy?t tam cu?i c??ng c?a h? ???c hi?n th? l?? qu?? l?n. Ng??i Argentina ch?c ch?n c?ng v?y ???m chung k?t World Cup 2022 tin t??ng.

Tuy nhi??n, n?u m?i th? t??ng ??i b??nh th??ng, th?? Ba Lan, kh?ng th? t? b?o v? m??nh. ? R?p Saudi c?? l? l?? n?i cu?i c??ng. M?t chi?n th?ng ?i?m s? l?? m?t th??nh c?ng l?n. Europ Anh l?? b?t ??ng s?n ??u ti??n ? v? tr?? th? hai, tuy nhi??n, n?u Ba Lan ch?i nh? v?i EM 2021, s? r?t kh?? ?? kh?ng ??nh m??nh ch?ng l?i Mexico.