lịch đá world cup 2018 việt nam N ? Chste's EM Final to Berlin

Sau World Cup 2022 V?i Gi?i v? ??ch chau ?u n?m 2024 ? ??c, ?i?m n?i b?t ti?p theo theo sau t?t c? nh?ng ng??i ham m? b??ng Fu. Nh? v?i s? ki?n l?n cu?i c??ng di?n ra ? ??c, World Cup 2006, 18 n?m c?a sp ? ter s? tr? th??nh m?t l? h?i dan gian th?c s? t? gi?i ??u b??ng Fu. C??c san v?n ??ng m?? ??ng euro ???c ch?i ?? ???c x??c ??nh trong m?t th?i gian. Nh?ng n?i n??o tr?? ch?i ???c th?c hi?n kh?ng r? r??ng cho ??n g?n ?ay.

Nh?ng bay gi? n?? ?? ???c quy?t ??nh: tr?n chung k?t l?n c?a Em 2024 s? di?n ra ? Berlin. Nh? v?i Gi?i v? ??ch th? gi?i cu?i c??ng, ?i?u n??y s? San v?n ??ng Olympic Berlin H?y l?? c?nh c?a t?t c? c??c tr?? ch?i quy?t ??nh. Nh?ng c??c tr?? ch?i quan tr?ng kh??c c?ng ???c chia th??nh m??i san v?n ??ng.

Anh ?y ? ng??y 14 th??ng 6 ? M?nchen

M?c ti??u ch??nh c?a Berlin s? l?? cho c??c qu?c gia l?n. ??i v?i nh?ng ng??i kh?ng th??ng xuy??n tham gia Gi?i v? ??ch chau ?u, c?? l? n?? l?? nhi?u h?n Allianz Arena ? M?nchen. T?i ?ay, tr?? ch?i EM-ER ? FFLing s? di?n ra v??o ng??y 14 th??ng 6 n?m 2022. C?ng c?? th? l?? m?t ?ng c? vi??n cho cu?i tr?n chung k?t. Tuy nhi??n, ? ?ay, Berlin ?? c?? c? h?i t?t h?n ngay t? ??u.

Nhi?u ng??i s? nh? ?i?u n??y: Summerm ? rchen t? ??c n?m 2006 c?ng b?t ??u ? Moules v?i chi?n th?ng 4-2 tr??c Costa Rica. Cu?i c??ng, ??? l?? v? tr?? th? ba, trong ??? ng??i ta s? kh?ng h??i l??ng v?i Euro 2024 n?u c?? m?t tr?? ch?i cho v? tr?? th? ba.

Tr?? ch?i K.O. trong m?i trong s? 10 san v?n ??ng EM

Giai ?o?n nh??m v?i t?ng s? 24 ??i s? ???c t? ch?c t?i t?t c? 10 san v?n ??ng c?a Gi?i v? ??ch chau ?u n?m 2024. V?? v?y, m?i th? v?n gi? nguy??n ? ?ay. Tuy nhi??n, ?i?u m?i m? l?? ??t nh?t m?t tr?? ch?i lo?i tr?c ti?p ???c ch?i trong m?i san v?n ??ng.

C?? t?ng c?ng 6 tr?n ??u trong san v?n ??ng cu?i c??ng ? Berlin. ?i?u n??y c?ng ??p d?ng cho hai ??u tr??ng trong ??? c??c b??n k?t ???c t? ch?c, kh?ng ai v?? Dortmund. C?? nh?ng tr?? ch?i cho tr?? ch?i ? D Iseldorf, Frankfurt, Hamburg, K ? LN v?? Stuttgart, trong khi b?n tr?? ch?i s? ???c t? ch?c.

Nh??n chung, c??c n? l?c ?? ???c th?c hi?n ?? tr??nh c??c con ???ng di chuy?n d??i v? t??nh b?n v?ng v?? ?? gi? kho?ng c??ch c??ng ng?n c??ng t?t. c??c ??a ?i?m EM 2024 ???c t??m t?t v? m?t ??a ly trong ba c?m. Trong m?i nh??m v??ng s? b?, t?i ?a hai c?m s? ???c ch?i.