lễ bốc thăm world cup 2022 B? ???o Nha ? Tay Ban Nha v??o ng??y 15 th??ng 6 n?m 2018

The Real Cracker ??u ti??n t?i World Cup 2018! Nh?? v? ??ch chau ?u ???ng nhi?m B? ???o Nha y??u c?u m?t trong nh?ng ng??i gi?i nh?t C??c ??i World Cup 2018, N ? Tay Ban Nha. M?c d?? nh?? v? ??ch th? gi?i n?m 2010, Tay Ban Nha, r?t ???c y??u th??ch, nh?ng ng??i B? ???o Nha kh?ng n??n ???c phan bi?t. ??i v?i ??i xung quanh si??u sao Real Madrid Cristiano Ronaldo, World Cup 2014 ?? kh?ng ch?y nh? mong mu?n (t? giai ?o?n nh??m), nh?ng sau Gi?i v? ??ch chau ?u ho??nh tr??ng, gi? r?t l?n s? th??nh c?ng.

Tr?? ch?i ch?ng l?i Tay Ban Nha, c?ng th?t b?i ? Brazil trong giai ?o?n nh??m, th?c s? l?? m?t tr?? ch?i quan tr?ng. Ch??ng t?i ?? xem x??t t? l? c?? c??c c?a nh?? c??i c?? c??c Bet365 2018 v?? t?o ra m?t m?o c?? c??c cho b?n.

Bet365 t? l? c??c cho B? ???o Nha ch?ng l?i Tay Ban Nha

Tr?? ch?i s? di?n ra v??o ng??y 15 th??ng 6 l??c 8:00 t?i ??a ?i?m World Cup 2018 Sochi kh?i ??ng. Hai trong s? B??n ??o Iberia ?? g?p 36 l?n trong qu?? tr??nh l?ch s?. B?ng can ??i k? to??n r? r??ng cho Tay Ban Nha. L?c l??ng kh?i ??u ?? th?ng th? 17 l?n, B? ???o Nha ch? s??u l?n. C?? m?t tr?n h??a 13 l?n. Theo Bet365, c?ng c?? m?t y??u th??ch r?t r? r??ng cho tr?? ch?i hi?n t?i v?? n?? kh?ng ??n t? Tay Ban Nha. N?u b?n c?nh tranh ?? gi??nh chi?n th?ng c?a Iberer, th?? b?n s? nh?n ???c 19 euro (h?n ng?ch 1,90). Ng??c l?i, n?? ?? l?? 47,50 euro v?i c??ng c??ch s? d?ng n?u b?n d?a v??o v?? gi??nh chi?n th?ng ? B? ???o Nha.

M?o c?a ch??ng t?i cho tr?? ch?i

Ngo??i th?c t? l?? m?i th? lu?n c?? th? x?y ra t?i m?t gi?i ??u, m?i th? ??u n??i l??n Tay Ban Nha. ??i h??nh t?t h?n, nhi?u kinh nghi?m h?n v?i c??c gi?i ??u r?t l?n, h??nh d?ng t?t h?n v?? r?t nhi?u th??i quen. Do ???, ch??ng t?i tin r?ng Tay Ban Nha s? th?ng tr?? ch?i n??y. N?? c?? l? s? kh?ng ph?i l?? m?t chi?n th?ng l? ??t, nh?ng cu?i c??ng, c??c ?i?m di chuy?n ??n t??i kho?n c?a ??i c?a Julen Julen Lopetegui.

World Cup cu?i c??ng cho Ronaldo v?? Iniesta

V?i c? hai ??i, c?? m?t v??i r?c r?i sau khi k?t th??c gi?i ??u. T?i B? ???o Nha, n?? c?? l? s? l?? World Cup cu?i c??ng cho ch??ng ? n Cristiano lịch đá banh ngày mai Ronaldo. Si??u sao c?a Real Madrid s? 37 tu?i ? v??ng chung k?t ? Qatar. ??i v?i m?t huy?n tho?i kh??c, sau World Cup ? Nga th?m ch?? c??n c?? s? k?t th??c trong Jersey Tay Ban Nha tr??c. Andres Iniesta s? k?t th??c s? nghi?p qu?c t? c?a m??nh sau gi?i ??u. ??i v?i b?n, ??? l?? c? h?i cu?i c??ng ?? ki?m m?t ??t ti?n tr??c khi hai ng??i ??c bi?t n??y n??i l?i t?m bi?t r?t l?n.