khi nào việt nam đá chung kết M?o c?? c??c: Th?y S? so v?i Ecuador ng??y 15 th??ng 6 n?m 2014

Trong tr?? ch?i ??u ti??n c?a Nh??m E t?i Fu ? Ball World Cup 2014 l?? c??c l?a ch?n c?a Th?y s? v?? Ecuador ch?ng l?i. Tr?? ch?i ?ang ? Brazilia ?i qua x??ng. Kick -off t??m th?y tr??n Ng??y 15 th??ng 6 l??c 6 gi? chi?u thay v??. Sau khi c??c nh?? c??i, c??c li??n minh ?i v??o cu?c g?p g? nh? m?t y??u th??ch d? d??ng.

Th?y S? - M?o c?? c??c th? thao Ecuador

Ng??i c?? c??cTh?ng tin v? nh?? cung c?p c?? c??c??u 1
??u x??u 2WM Sports Bet ?? ???ng ? en
Logo c?? c??p th? gi?i 2014 Bet3000 Th?ng tin2.63.23.0??t c??c World Cup 2014
Logo t? nh?? cung c?p c?? c??c th? thao cho c?? c??c b??ng ??? World Cup Bet365Th?ng tin2.63.13.1??t c??c World Cup 2014
Logo t? World Cup Bookmaker MybetTh?ng tin2,453.13.1??t c??c World Cup 2014
Logo c?a nh?? cung c?p c?? c??c c??p th? gi?i b??ng ??? BetvictorTh?ng tin2.6253.13.125??t c??c World Cup 2014

Xem tr??c tr?? ch?i Th?y S? ?? Ecuador

c??c ??i tuy?n qu?c gia Th?y S? Trong tr??nh ?? chuy??n m?n, ???c ??m b?o cho v??ng cu?i c??ng, h? ?? gi??nh chi?n th?ng m?? kh?ng th?t b?i v?? v?i b?y ?i?m d?n ??u. Tr??n b?ng gh? hu?n luy?n c?a ?N ?N ??ati ?? Kh?ng ai m?t ??t h?n Ottmar Hitzfeld ??t c??i ??? m?t l?n Borussia Dortmund Nh? l?? Bavaria c?? th? ??n Champions League danh hi?u T? do. Ti??u ?? World Cup kh?ng ph?i ? v?i Th?y S?, nh?ng n?? ?? nh? v?y. C??c Li??n minh ?? t? tin v? chi?n th?ng c?a nh??m. Bi?n ph??p kh?c ph?c t?t nh?t ?? chuy?n ??i nh?ng tuy??n b? n??y th??nh th?c t?, m?t th??nh c?ng ho??n to??n ch?ng l?i Ecuador.

Ecuador ?? ?i?u ki?n l?? th? t? trong s? c??c b?ng c?p mi?n Nam cho World Cup Fu ? Ball ? Brazil. C?? m?t Tri ?? Thay v?? nh?ng k? y?u. Kh?? h?u l?? kh?? h?u cho qu?c gia l??ng gi?ng c?a ch? nh??. Ng??i Ecuador ???c ch? ??i t?i ?u c??c ?i?u ki?n kh?? h?u. ?am ra kh?i ??i Antonio Valencia t? Manchester United ra kh?i ?ay. N?u kh?ng, nh??m quy?n r? nh? m?t t?p th? nh? g?n. S? r?t th?? v? khi xem nh?ng g?? c??c th?y th? c?? th? l??m v?? con ???ng c?a h? l?? bao xa.

Th?ng tin v? tr?? ch?i World Cup Th?y S? ?? Ecuador

Ch?i chi ti?t:
Th?y S? ch?ng l?i Ecuador
Matchday ??u ti??n, Nh??m E ?? Fu ? Gi?i v? ??ch th? gi?i b??ng
Ng??y 15 th??ng 6 n?m 2014, 6 gi? chi?u CEST
Est á dio nacional de bras í lia, brasilia

M ? ???c t?o th??nh ???ng k?:
Th?y s?: Benaglio ?? Lichtsteiner, Sch ? r, von Bergen, Rodriguez ??
Hu?n luy?n vi??n: Ottmar Hitzfeld
Ecuador: TOMINGUEZ
Hu?n luy?n vi??n: Reinaldo Rueda

V? tr?? b?t ??u/s? ki?n:

  • Th?y S? ?? ?i?u ki?n m?? kh?ng th?t b?i cho World Cup 2014 (7 chi?n th?ng, 3 tr?n h??a)
  • Th?y S? ch? ?? th?ng l??i s??u b??n th?ng trong v??ng lo?i, b?n trong s? ??? trong m?t tr?? ch?i (Iceland)
  • Trong tr??nh ?? chuy??n m?n, Ecuador c?? m?t m?c ti??u trung b??nh cho m?i tr?n ??u
  • Ecuador n??i d?i ? trong Quali Uruguay ph??a sau

M?o c?? c??c c?a ch??ng t?i cho tr?? ch?i Th?y S? ch?ng l?i Ecuador:

M?o c?? c??c switzerland ecuador

Th?y S? l?? m?t trong nh?ng ??i kh?ng ???c ki?m so??t nh?t t? ??chau ?u. Li??n minh ?? gi??nh ???c nh??m ?? ?i?u ki?n c?a h? Souver ? N v?? L ? m?? kh?ng ???nh b?i v?? cho World Cup 2014. Bay gi? Th?y S? mu?n ch?ng minh r?ng n?? ???c d? ??nh cho c??c nhi?m v?. Ecuador l?? m?t trong nh?ng ng??i v? ??i ch?a bi?t trong v??ng chung k?t n??y, r?t kh?? ?? h??t l??n. Ch??ng t?i mong ??i m?t ?N ?N ?N ? ?? V?? do ???, h?y nh?n m?nh th??nh c?ng 2-1 cho Th?y S?.

World Cup 2014 Banner Wetten

Logo t? nh?? cung c?p c?? c??c th? thao cho c?? c??c b??ng ??? World Cup BwinLogo t? nh?? cung c?p c?? c??c MybetNh?? cung c?p c?? c??c World Cup logo Betvictor logo
Xem h?n ng?ch tr??n c??c World Cup 2014Xem h?n ng?ch tr??n c??c World Cup 2014Xem h?n ng?ch tr??n c??c World Cup 2014
H? s? nh?? cung c?p c?? c??cH? s? nh?? cung c?p c?? c??cH? s? nh?? cung c?p c?? c??c

?? tr? l?i t?m nh??n v?i t?t c? c??c m?o c?? c??c th? thao World Cup.