khi nào đá world cup 2018 San v?n ??ng Lusail l?? san v?n ??ng cu?i c??ng c?a World Cup 2022

Trong san v?n ??ng Lusail (c??n ???c g?i l?? San v?n ??ng mang t??nh bi?u t??ng c?a Lusail) Fu ? Ball World Cup 2022 H?u h?t c??c tr?? ch?i ch?i ? Qatar. Ngo??i tr?n chung k?t World Cup l?n v??o ng??y 18 th??ng 12 n?m 2022 L?ch tr??nh World Cup 2022).

San v?n ??ng Lusail n?m ? th??nh ph? Retortstadt Lusail v?? ???c xay d?ng t?i Katar cho Fu ? Ball World Cup 2022. Kho?ng 80.000 ng??i xem c?? th? ???c t??m th?y trong l?nh v?c ???c trang b? h??ng ??u, c?? k??ch th??c c?a san v?n ??ng 2022 trong s? t?t c? World Cup.

San v?n ??ng Lusail nh? m?t ??a ?i?m World Cup 2022

San v?n ??ng Lusail (Wikipedia, WP: NFCC#4)

D? li?u & S? ki?n v? San v?n ??ng Lusail

  • Kapazit ? T: 80.000 kh??n gi?
  • Anh ?y ? ffing: 2021
  • V? tr??: Th??nh ph? Lusail

San v?n ??ng Lusail m?i ???c xay d?ng ? th??nh ph? Lusail l?? m?t ti?u bang -of -Tart -art c?? th? ??a ra c??c c?ng ngh? h?ng nh?t. M?c d?? World Cup 2022 ?? ???c chuy?n sang m??a ??ng, nh?ng ??u tr??ng v?n ???c trang b? c??c c?ng ngh? King t??ng ?ng. B?i v?? trong Werstenstate c?a Qatar c?ng c?? h?n 30 ?? v??o m??a ??ng. Nhi?t ?? d? ch?u ???c ??m b?o trong san v?n ??ng cu?i c??ng c?a v??ng cu?i c??ng 2022.

Sau v??ng cu?i c??ng, san v?n ??ng Lusail ???c xay d?ng m?t l?n n?a v?? r?t nhi?u ch? ng?i ???c quy??n g??p cho c??c d? ??n b??ng Fu ?ang ph??t tri?n. Khu v?c xung quanh ??u tr??ng sau ??? n??n ???c s? d?ng cho c??c nh?? h??ng, mua s?m, tr??ng h?c, c? s? th? thao v?? ph??ng kh??m.

Th?ng tin th??m v? ??a ?i?m 2022 WM 2022 Lusail City

Th??nh ph? Lusail n?m trong c?ng ??ng Qataria c?a Ad-da ? Ayan v?? l?? m?t th??nh ph? k? ho?ch kho?ng 20 km th? ?? Doha. C?ng vi?c xay d?ng trong d? ??n ?? th? h??a ?? ho?t ??ng ???c 10 n?m, v?i k??ch th??c t? nhi??n l?? vi?c th?c hi?n Fu ? Ball World Cup 2022. D? ??n xay d?ng s? ti?p t?c trong m?t v??i n?m ngo??i v??ng cu?i c??ng, nh?ng c? s? h? t?ng v?? nhi?u ng??i ???c sinh ra ?? ???c gi?i ??u ho??n th??nh. Kho?ng 450.000 ng??i n??n t??m kh?ng gian trong th??nh ph? v?n l?i c?a sp ? ter.

Ch?ng h?n, The Lusail Marina Promenade, ?? ??a ra quan ?i?m c?a th??nh ph?, n?i c?? m?t b?n du thuy?n tuy?t v?i v?? Luxuri ? se Ki?n tr??c sinh ra. San v?n ??ng mang t??nh bi?u t??ng c?a Lusail ch? c??ch l?i ?i d?o kho?ng 11 km, v?? v?y m?t chuy?n th?m ngay tr??c ho?c sau m?t tr?? ch?i World Cup.

C??c ?i?m tham quan kh??c bao g?m ??a ?i?m Vend ô Me Shopping Mall ho?c Lusail Towers. Tr?m t??u ???i?n ng?m c?a th??nh ph? Lusail ???c k?t n?i v?i d??ng m??u ?? c?a Doha Metro. V?? v?y, n?u b?n ? th? ?? c?a Katar, th??nh ph? k? ho?ch c?ng c?? th? ??t ???c v?i t??u ?i?n ng?m trong m?t v??i l?n. M?t chuy?n vi?ng th?m b?i bi?n c?ng ???c khuy?n kh??ch nhi?u h?n v??o m??a ??ng so v?i m??a h??, v?? v?n c??n nhi?t ?? h?p ly ? bang V?nh Ba T?.

>> T?t c? c??c ??a ?i?m World Cup 2022