ket qua bd M?o c?? c??c: Brazil vs Croatia ng??y 12 th??ng 6 n?m 2014

T?i Ng??y 12 th??ng 6 ?? k?t th??c th?i gian ch? ??i lau cho World Cup Fu ? Ball. G?p nhau ? Sao Paulo Ch? nh?? Brazil v?? Croatia l??c 10 gi? t?i (CEST) trong Anh ?y ? ffinliche c?a World Cup 2014 c??ng v?i nhau. M?i ng??i ??u c?? v? h??o h?ng v?i tr?? ch?i ??u ti??n c?a v??ng cu?i c??ng, ch? y?u l?? v? vi?c ??m b?o m?t v? tr?? kh?i ??u t?t cho c??c ph?n c??n l?i c?a giai ?o?n nh??m.

Brazil anh ?y ? ffnet c??p th? gi?i ch?ng l?i Croatia

Ng??i c?? c??cTh?ng tin v? nh?? cung c?p c?? c??c??u 1
??u x??u 2WM Sports Bet ?? ???ng ? en
World Cup 2014 Logo Bookmaker Logo BetwayTh?ng tin1.3512??t c??c World Cup 2014
Logo t? nh?? cung c?p c?? c??c th? thao cho c?? c??c b??ng ??? World Cup BwinTh?ng tin1.3510??t c??c World Cup 2014
Logo t? c??p th? gi?i c??p ?an xenTh?ng tin1.3359,5??t c??c World Cup 2014
Logo t? nh?? cung c?p c?? c??c c??p th? gi?i b??ng ??? TipicoTh?ng tin1.35.312??t c??c World Cup 2014

Xem tr??c Tr?? ch?i Brazil ? Croatia

Mu?n ?i v?i kh??n gi? trong kh??n gi? Brazil c??c Ti??u ?? th? s??u Sau 1958, 1962, 1970, 1994 v?? 2002. M?c d?? c?? r?t nhi?u t??nh tr?ng b?t ?n ch??nh tr?, s? h?ng ph?n ? ??t n??c c?a danh s??ch n??y r?t l?n nh? v??o nh?ng th??nh t?u l?n t?i Cup Confed. T??ng t? nh? v?y, tuy nhi??n, ??p l?c ??i v?i c??c kickers Brazil. Trong ??? anh ta ? fagersparte ch?ng l?i Croatia b?t ??u nh?ng ng??i ph? n? ??t ng??i y??u th??ch. H?u nh? t?t c? m?i ng??i ??u mong ??i m?t chi?n th?ng Selecao. Cau h?i l?? l??m th? n??o t?t Neymar v?? Co. v?i nh?ng k? v?ng c?a ng??i ham m? trong n??c. ?? c?? m?t gi?i v? ??ch th? gi?i ? ??t n??c c?a h?. N?m 1950, h? ?? ?i ??n tr?n chung k?t, n?i b?n r??t nh?ng ??c th?? ch?ng l?i Underdog Uruguay. S? ph?n n? c?a ng??i ham m? ? Estadio Maracana l?n ??n m?c Cup l??c ??? ph?i di?n ra trong h?m m?. Tuy nhi??n, l?n n??y n?? kh?ng n??n x?y ra. Hu?n luy?n vi??n Luiz Felipe Scolari Tr??nh c??c th?? nghi?m l?n khi bi??n so?n ??i h??nh c?a anh ?y, m?c d?? anh ?y ?? ?? l?i nh?ng ng?i sao h??ng ??u nh? Kaka v?? Ronaldinho ? nh??. Brazil ?i ??n gi?i ??u l?? m?t trong nh?ng m?c y??u th??ch h??ng ??u.

Ng??i tham gia World Cup Croatia Trong giai ?o?n nh??m ?? ?i?u ki?n sau B?, l?n ??u ti??n ???c x?p h?ng v?? l?n ??u ti??n l?y v?? cho World Cup Fu ? Ball ? Brazil qua v??ng playoff Detour. ? ???, b?n ???nh ü ??o ??i Shoaming v?i t?ng s? ?i?m 2-0. Ng??i Croatia hy v?ng s? di chuy?n v??o v??ng 16 ? v??ng chung k?t. b??n trong V??ng s? b? v??ng a Ngay v?i v? tr?? th? hai ph??a sau Brazil, nh?ng ph??a tr??c Cameroon v?? Mexico. ?ng ch? c?a ??i Croatia l?? m?t ng??i quen c?. Nico Kovac ?? ch?i nhi?u tr?? ch?i cho Hertha BSC Berlin v?? Hamburger SV ? Bundesliga. Trong anh ?y, hu?n luy?n vi??n ph?i l??m m?? kh?ng c?n gi??m ??c qu?c ph??ng Josip Simunic, ng??i ?? b? FIFA lo?i tr? kh?i World Cup cho m?t c? ch? ph??t x??t. Ngo??i ra, Mario Mandzukic, ng??i ?? nh?n ???c th? ?? ch?ng l?i Iceland, ?? m?t t??ch trong tr?? ch?i ??u ti??n.

Th?ng tin v? tr?? ch?i Brazil ch?ng l?i Croatia

Ch?i chi ti?t:
Brazil ch?ng l?i Croatia
Matchday ??u ti??n, Nh??m A ?? Fu ? Gi?i v? ??ch th? gi?i b??ng
Ng??y 12 th??ng 6 n?m 2014, 10 gi? t?i
Arena de Corinthians, Sao Paulo

M ? ???c t?o th??nh ???ng k?:
Brazil: Julio Cesar ?? Dani Alves, Thiago Silva, David Luiz, Marcelo ??
Hu?n luy?n vi??n: Luiz Felipe Scolari
Croatia: Plletikosa ?? SRNA, Lovren, Corluka, Vrsaljko ??
Hu?n luy?n vi??n: Niko Kovac

B?t ??u t??nh hu?ng / s? th?t:

  • Brazil ?? gi??nh ???c Cup Confed 2013
  • Brazil ?? gi??nh chi?n th?ng trong cu?c ??u tay ??i cu?i c??ng v?i Croatia t?i World Cup 2006 1-0
  • Croatia ?? ph?i tr?i qua v??ng playoff trong v??ng lo?i
  • ? Croatia, Mario Mandzukic ?ang thi?u Stu ch??nh x??c nh?t.

M?o c?? c??c c?a ch??ng t?i cho Tr?? ch?i Brazil ch?ng l?i Croatia:

Brazil Schl ? GT Croatia v?i 3: 1 - World Cup 2014 M?o c?? c??c

Brazil l?? ng??i y??u th??ch r? r??ng trong tr?n m? m??n v?i Croatia. Nh?ng lo l?ng s? mang l?i m?i th? ?? th?a m?n ng??i ham m? ? ??t n??c c?a h? v?? h? ch? ??ng y v?i m?t hi?u su?t h??ng ??u tuy?t ??i. Ngo??i ra, ??i Selecaoo c?? ?? ?i?u ki?n h?n so v?i Croatia. Brazil s? kh?ng ?? b?t c? th? g?? ??t ch??y ? ??nh cao c?a World Cup 2014 v?? d? d??ng gi??nh chi?n th?ng 3-1. Ngo??i m?t m?o v? Brazil, ??t c??c m?c ti??u h?n 3,5 v?? ??t c??c khuy?t t?t c?ng cung c?p. C? hai Cau h?i th??ng g?p v? c?? c??c cho World Cup 2014 B?n c?? th? t??m hi?u v? t?t c? c??c lo?i c?? c??c c?? s?n cho World Cup.

World Cup 2014 Banner Wetten

Logo t? nh?? cung c?p c?? c??c c??p th? gi?i b??ng ??? TipicoNh?? cung c?p c?? c??c World Cup Fu ? Ball World Cup SportingbetLogo c?a nh?? cung c?p c?? c??c th? thao Bet3000
Xem h?n ng?ch tr??n c??c World Cup 2014Xem h?n ng?ch tr??n c??c World Cup 2014Xem h?n ng?ch tr??n c??c World Cup 2014
H? s? nh?? cung c?p c?? c??cH? s? nh?? cung c?p c?? c??cH? s? nh?? cung c?p c?? c??c

World Cup v?? Em ? M?o c?? c??c th? thao