kết quả world cup 2022 WM 2018 v??ng lo?i s Emeplays Damerika

DIE QU?N F ü R DIE WELTMEISTERSCHAFT 2018 World Cup 2018 ? Nga. M?t n?i kh?i ??u kh??c c?? th? ??m b?o m?c ?? ?u ti??n c?a tr??nh ?? chuy??n m?n, v?? trong m?t tr?kết quả world cup vòng loại châu án play-off li??n l?c ??a ch?ng l?i m?t ??i di?n c?a m?t hi?p h?i l?c ??a kh??c cho m?t trong nh?ng t?m kh?i ??ng c??n l?i.

C??c b?ng c?p c?a Conmebol b? t? ch?i b?i nh?ng ?i?u sau ?ay: Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Peru, Venezuela, Bolivia, Paraguay, Uruguay v?? Ecuador.

c??c World Cup Quali 2018 ?? ???c b?t ??u t?i SA -Damerika v??o m??a thu 2015. Trong ch? ?? gi?i ??u, m??i ng??i tham gia v??ng lo?i cho Fu ? Ball World Cup 2018 ? Nga c?nh tranh v?i nhau. C?? m?t tr?? ch?i qua l?i. M?i ??i lu?n ch?i m?t tr?? ch?i gia ???nh v?? m?t tr?? ch?i tr??n san kh??ch v?i m?i ??i th? nh??m. C??c ??i FON NF t?t nh?t ???c x??c ??nh tr??n t?ng s? 18 ng??y tr?n ??u.

K? ho?ch tr?? ch?i v??ng lo?i World Cup

D??i ?ay b?n s? th?y l?ch tr??nh tr?? ch?i c?a tr??nh ?? n??c th?i cho Fu ? Ball World Cup 2018 t?i Nga.

B?ng WM Quali Conmebol

D??i ?ay b?n s? th?y b?ng c?a tr??nh ?? chuy??n m?n Supinerican World Cup 2018.

Quy t?c c?a c??c ?i?m

C??c quy t?c c?a ch? ?? gi?i ??u ?? ???c s?a ch?a b?i FIFA. Trong c??c tr?? ch?i nh??m, ba ?i?m ???c trao cho m?t chi?n th?ng. C?? m?t z ? hler cho m?t tr?n h??a. Ti??u ch?? theo th? t? quy?t ??nh n??y ::

  1. H ? ? ?ay s? ?i?m
  2. s? kh??c bi?t m?c ti??u t?t h?n
  3. ? ?ay s? ??t ???c l??t truy c?p
  4. ? ?ay s? ?i?m t? c??c cu?c g?p g? tr?c ti?p gi?a c??c ??i v?? c??c ??i gi?ng nh? m?c ti??u
  5. S? kh??c bi?t m?c ti??u t?t h?n so v?i c??c cu?c g?p g? tr?c ti?p gi?a c??c ??i gi?ng nh? ?i?m v?? m?c ti??u
  6. H ? ? ?ay s? l?n truy c?p ? t? c??c cu?c g?p g? tr?c ti?p gi?a c??c ??i gi?ng nh? m?c ti??u v?? m?c ti??u
  7. ? ?ay, s? l??ng t? c??c cu?c g?p g? tr?c ti?p gi?a c??c ??i gi?ng nh? ?i?m v?? m?c ti??u n?u ch? c?? hai ??i b? ?nh h??ng.

N?u ? b?ng hai ??i m?c d?? c?? b?y ti??u ch?? n??y, c?? m?t tr?? ch?i ?ang quy?t ??nh.

Th?ng tin th??m v? tr??nh ?? World Cup 2018

Quay l?i Tr??nh ?? chuy??n m?n World Cup 2018 T?ng quan