kết quả vòng loại châu phi EM ??nh tr??nh Nh??m C

Trong nh??m C c?a Tr??nh ?? chuy??n m?n cho Euro 2016 Tay Ban Nha l?? y??u th??ch cao. V? tr?? th? hai d??ng nh? c?ng ???c d??nh ri??ng cho Ukraine. ??ng sau n??, Slovakia, Wei ? Nga v?? Macedonia ph?i ??i ph?? v?i v? tr?? th? ba, ?i?u n??y l?? ?? ?? tham gia v??o v??ng playoff. Pool C ???c l??m tr??n v?i Luxembourg, trong cu?c ??u tranh cho vi?c th?ng c?p v??ng cu?i c??ng s? kh?ng th? n??i m?t t? quy?t ??nh.

C??c nh??m c?a nh??m C trong t?ng quan ü

Tay ban nha

C? Tay Ban Nha - EM Quali Group CTh?i gian c?a Tay Ban Nha, n?i b?n th?ng tr? b??ng ??? th? gi?i nh? mong mu?n, nh?ng ng??i Iber v?n t? b? m?t trong nh?ng ??i tuy?n qu?c gia gi?i nh?t th? gi?i. Sau World Cup 2014 th?t b?i ? Brazil, bi?n ??ng ???c b?t ??u. Th? h? v??ng ?? c?? ng??y c?a n??. Nh?ng ng??i ch?i nh? Xabi Alonso v?? David Villa ?? k?t th??c s? nghi?p ??i c?a h? sau Gi?i v? ??ch th? gi?i Duck v?? do ??? m? ???ng cho nhi?u c?u th? c? h?n. Trong m?i tr??ng h?p, kh?ng thi?u con c??i t??i n?ng ? Tay Ban Nha. Tr??nh ?? th??nh c?ng cho tr?n chung k?t EM ch? l?? v?n ?? h??nh th?c cho Iberer.

Ukraine

C? Ukraine - Pool C - Em Quali?? ho??n th??nh th??nh c?ng v??ng lo?i cho v??ng cu?i c??ng ? Ph??p, Ukraine ph?i c?? ???c kho?ng c??ch v?i t??nh tr?ng b?t ?n ? ??t n??c c?a b?n. T? quan ?i?m th? thao, ng??i Ukraine s? ???c ???nh gi?? l?? s? hai r? r??ng trong nh??m. Ch??ng y?u h?n ???ng k? so v?i Tay Ban Nha, nh?ng ?? phan lo?i ch??ng h?n Slovakia. Cu?c ??u tay ??i v?i n??c Nga tr?ng

Slovakia

Nh??m Slovakia cSlovakia l?? m?t ??i kh?? ???c ???nh gi??. ?? ???c phan lo?i t? b??i b??o ? v? tr?? th? ba d??ng nh? c?? th? t? th? hai ??n th? hai. K?t th??c tr??nh ?? chuy??n m?n cho World Cup 2014, n?? ch? ?? cho v? tr?? th? ba v?? v?i 13 Z Z ? ? ? ? ?. Qu?? ??t cho m?t ??i v?n ? v??ng 16 t?i World Cup 2010. Sau hai b?ng c?p b? l?, m?c ti??u l?? tham gia l?i l?n n??y trong v??ng cu?i c??ng.

Wei ? Nga

Wei ? Nga t?o ra c?m gi??c v?? f ? hrt cho ??ng euro?H?u h?t c??c c?u th? trong ??i h??nh WEI ? Nga ki?m ???c ti?n c?a h? ? gi?i ??u trong n??c ho?c Nga. ? c??c qu?c gia ti?ng ??c, h?u nh? kh?ng c?? di?n vi??n n??o ???c bi?t ??n ngo?i tr? c?u chuy??n gia Stuttgart ho?c Wolfsburg. Trong cu?c ??u tranh cho nhu c?u kh?i ??u t?i Euro 2016, s? r?t kh?? kh?n cho Belarus trong quan ?i?m c?a cu?c thi kh?? kh?n. Xu h??ng hi?n t?i ch? n??i l??n kh?ng gian cho kh?ng gian.

Macedonia

C? Macedonia EM 2016 Qual Group CMacedonia c?? th? tr? th??nh nh??m. M?c d?? ch? c?? hai chi?n th?ng ???c thu th?p trong tr??nh ?? World Cup v?? tr? th??nh nh??m cu?i c??ng, nh?ng ??i c?? m?t s? c?u th? gi?i. Tr??n h?t, Goran Pandev, ng??i ?? ch?? y ??n lo?t phim trong nhi?u n?m. V?i Nikolce Noveski c?ng c?? m?t ng??i quen c? t? Bundesliga trong ??i h??nh. ?i?m s? Macedonia ch?ng l?i Slovakia v?? Wei ? Nga, v? tr?? th? ba v?? do ???, tr?n playoff c?? th? t??ng t? nhau.

Luxembourg

Luxembourg s? k?t th??c nh??m C l?? l?n cu?i c??ngH?u nh? kh?ng c?? b?t k? chuy??n gia n??o trong ??i h??nh c?a Luxembourg v?? nh?ng c??i t??n n?i ti?ng c?ng ???c t??m ki?m v? ??ch. N?i cu?i c??ng trong Pool C ???c d??nh ri??ng cho c??c kickers nghi?p d? t? Luxembourg.

??n m?t sau c?a c??c nh??m c?a c??c nh??m