kết quả vòng loại 3 world cup 2022 châu a EM 2020 Tr??nh ?? chuy??n m?n

C?P NH?T: V??o ng??y 12 th??ng 6 n?m 2020, s? ch? ??i cu?i c??ng s? k?t th??c. Sau ??? h ? tte im San v?n ??ng Olympic ? Rome Cu?i c??ng, anh ?y l?? tr?? ch?i c?a Gi?i v? ??ch chau ?u 2020 N??n ???c t? ch?c. ??n ng??y 12 th??ng 7 n?m 2020, 24 ??i ?ang t??m ki?m ng??i k? nhi?m ?? b?o v? nh?? v? ??ch B? ???o Nha. Nh?ng ??i d?ch corona ?? c?n tr? to??n b?. ??ng euro ph?i b? ho?n l?i b?i m?t n?m, v?? v?y bay gi? l?? Em 2021 T? ng??y 11 th??ng 6 ??n ng??y 11 th??ng 7 n?m 2021.

?i?u ??u ti??n c?n l??m l?? ch?i tr??n kh?p chau ?u. 51 tr?n ??u ???c ch?i trong 12 L ?? Chung k?t di?n ra t?i San v?n ??ng Wembley ? London. Nh?ng cho ??n l??c ???, nh?ng ng??i m?i b?t ??u n??n ???c ch?c ch?n. M?t quy tr??nh tr??nh ?? m?i ?? ???c s? d?ng cho v??ng cu?i c??ng.

?i?u n??y c?? ba v? ??i: Th? nh?t, c?? m?t cu?c thi m?i v?i Li??n ?o??n Qu?c gia ho?c Cup Nations c?? ?nh h??ng ??n tr??nh ??. Th? hai, kh?ng c?? ng??i b?t ??u n??o ???c thi?t l?p l?n ??u ti??n sau nhi?u th?p k?. ?i?u n??y l?? do Gi?i v? ??ch chau ?u s?p t?i kh?ng c?? ch? nh?? v?? ??ng euro s? ???c t? ch?c b?i to??n b? l?c ??a. Th? ba, nhi?u ??i xu?t hi?n l?n ??u ti??n h?n bao gi? h?t trong v??ng lo?i? M?i ???c th??m v??o so v?i tr??nh ?? Em 2016 ? Ph??p l?? Kosovo.

Ch?ng nh?n cho EM 2020 di?n ra ? ch? ?? n??o?

N?? ???c ch?i nh? th? trong h? th?ng nh??m. S? c?? m??i nh??m. ??i v?i c??c nh??m, s? c?? cho ng??i m?i b?t ??u. ??i v?i c??c nh??m, s??u ng??i b?t ??u ???c ch?i. Trong m?i nh??m, t?t c? c??c ??i g?p nhau hai l?n. M?i ??i c?? quy?n gia ???nh trong c??c cu?c ??u tay ??i tr?c ti?p v?? ph?i c?nh tranh. Hai ??a ?i?m ??u ti??n t? t?t c? c??c nh??m c?? v?? ??n Gi?i v? ??ch chau ?u n?m 2020. Do ???, 20 trong s? 24 kh?i ??ng cho Euro 2020 ???c trao cho c??c nh??m tr??nh ??.

Khi n??o th?? tr??nh ?? EM 2020 di?n ra?

C??c tr?? ch?i c?a tr??nh ?? EM 2020 s? di?n ra ho??n to??n v??o n?m 2019. B?n d? ki?n ??trong kho?ng th?i gian t? M ? RZ 2019 ??n th??ng 11 n?m 2019. B?n v? c?a c??c nh??m tr??nh ?? s? di?n ra v??o ng??y 2 th??ng 12 n?m 2018 t?i Ailen Dublin sau khi k?t th??c Li??n ?o??n Qu?c gia.

B?n t?m kh?i ??ng kh??c ???c trao cho EM 2020?

Trong qu?? kh?, v?n c??n c??c tr?? ch?i playoff sau khi tr??nh ?? EM. C??c ??i ?? kh?ng ??n tr?c ti?p v?i EM v?n c?? th? l??m v?? theo c??ch n??y. Tr??nh ?? EM ?? sao ch??p g?n nh? ch? ?? c?a Gi?i v? ??ch th? gi?i. Nh?ng tr?? ch?i playoff n??y kh?ng c??n ?? ??t nh?t l?? kh?ng ? d?ng ?i?n h??nh. Trong t??ng lai, c??c tr?n ??u playoff s? r?i kh?i Li??n ?o??n c??c qu?c gia. Tr??nh ?? chuy??n m?n cho EM 2020 b?t ??u.

N?? c?? m?t ch??t ph?c t?p v??o th?i ?i?m n??y. Nh?ng ch? l?? m?t c??i g?? ???, ch??ng t?i h?a n??. c??c UEFA Nations League ???c ch?i trong b?n gi?i ??u ???c g?i l?? A, B, C v?? D. Trong gi?i ??u c??c ??i St ? rksten ch?i v?? trong League d The Sweats. C??c gi?i ??u kh??c s? b? chi?m gi? theo St ? Rke t??ng ?ng. M?i trong b?n gi?i ??u nh?n ???c ch??nh x??c m?t v? tr?? b?t ??u cho EM 2020.

B?n ??i t?t nh?t t? ??m?i gi?i ??u kh?ng th? ?? ?i?u ki?n g?p g? n?m 2020 trong v??ng playoffs ?? c?? ???c v? tr?? kh?i ??u. T?ng c?ng c?? 16 ??i s? tham gia v??ng playoffs (b?n ??i t? b?n gi?i ??u). H? ch?i v?i nhau trong h? th?ng KO. Ch? c?? m?t tr?? ch?i ???c ch?i. V? nguy??n t?c, ??? l?? hai tr?? ch?i b??n k?t v?? m?t tr?n chung k?t. Ng??i chi?n th?ng c?a ?F inales ?? C?? v? tr?? kh?i ??u c?a anh ?y t?i EM 2020. C??c tr?n ??u playoff t? m?i gi?i ??u s? di?n ra trong m?t tr?n ??u tham gia v??o v??ng playoffs. C??c tr?n playoff cho M ? RZ 2020 ???c l??n k? ho?ch. V?? tr?n h??a c?a v??ng chung k?t EM s? di?n ra v??o th??ng 12 n?m 2019, UEFA c?? th? th?c hi?n kh? n?ng ho??n th??nh tr?n h??a v??o ng??y 1 th??ng 4 n?m 2020. V?? v?y, c??c ??i cu?i c??ng n??n ???c phan b?. ??n T? l? c??c EM 2020 N?? ?i ?ay.

S? quy?n r? c?a quy ??nh m?i l?? m?t trong nh?ng qu?c gia y?u c?ng c?? v? tr?? kh?i ??u t?i Euro 2020. C??c ??i nh? Luxembourg ho?c xa anh ?y kh?ng bao gi? c?? th? ?? ?i?u ki?n theo c??ch tr??c. Quy ??nh playoff m?i hi?n ?ang ???c k??ch ho?t.

https://twitter.com/euro2020/status/103181676910792704

Nh?ng g?? m?? Li??n ?o??n Qu?c gia c?? ?nh h??ng kh??c ??i v?i tr??nh ?? cho EM 2020?
?nh h??ng c?a Li??n ?o??n c??c qu?c gia ??i v?i tr??nh ?? EM 2020 kh?ng ch? c?? tr??n v??ng playoffs. Tr??n th?c t?, cu?c thi m?i l?? r?t quan tr?ng cho vi?c r??t th?m b?ng c?p. Trong qu?? kh?, n?? r?t quan tr?ng cho cau h?i v? vi?c m?t pffe. ?i?u n??y ?? ???c t?o th??nh t? nh?ng th??nh c?ng trong qu?? kh?, nh? x?p h?ng UEFA hi?n t?i. Quy tr??nh n??y ?? b? x??a ho??n to??n cho tr??nh ?? EM 2020.

Bay gi? b?ng cu?i c??ng c?a Li??n ?o??n Qu?c gia l?? HLT. T?i th?i ?i?m n??y c?ng v?y, n?? tr? n??n h?i ph?c t?p. M?i gi?i ??u bao g?m b?n nh??m m?t l?n n?a. Trong cu?c thi th?c t? c?a Li??n ?o??n c??c qu?c gia, c??c ??i ch? g?p ??i th? t? nh??m c?a h?. Tuy nhi??n, v??o cu?i giai ?o?n nh??m, m?t b?ng cu?i c??ng ???c k?t h?p b?i t?t c? c??c nh??m. V?? c??c b?ng ri??ng l? n??y sau ??? ???c s??ng t??c cho m?t b?ng cu?i. Liga A, v?? d?, nh?n ???c pl ? tze 1 ??n 12 c?a b?ng. X?p h?ng m?i qu?c gia c?? ch??nh x??c m?c ?? t?t c?a n?? trong giai ?o?n nh??m. Ch? c?? 10 ng??i kh?i ??u t?t nh?t ??n trong m?t n?i x? s? 1 cho tr??nh ??. PL ? tze 11 v?? 12 s? ??n trong n?i 2 b? m?t. Cu?c ??u tay ??i v?i m?t trong nh?ng ??i t?t nh?t ? l?c ??a l?? trong nh??. Do ???, Li??n ?o??n c??c qu?c gia c?ng c?c k? ph?? h?p v?i vi?c r??t ra b?ng c?p EM.

T?ng quan v? B??i h??t em B?n c?? th? ??n ?ay m?i ng??y.