kết quả pháp và argentina M?o c?? c??c: Tay Ban Nha so v?i Chile 18.06.2014

B?o v? v? ??ch Tay Ban Nha ch?i tr??n tr?n ??u 2 c?a World Cup t?i Brazil ??u v?i Chile. Tr?? ch?i trong nh??m B t?ng l??n Ng??y 18 th??ng 6 l??c 9:00 t?i (Mesz) ? Maracana ? Rio de Janeiro. N?u ng??i Tay Ban Nha d?a v??o ba ?i?m sau cu?c tranh lu?n tr??c H?? Lan, Chile b?t ??u gi?i ??u v?i chi?n th?ng v?? do ??? ?? gi??nh ???c m?t v? tr?? kh?i ??u t?t.

M?o c?? c??c th? thao Tay Ban Nha - Chile World Cup 2014

Ng??i c?? c??cTh?ng tin v? nh?? cung c?p c?? c??c??u 1
??u x??u 2WM Sports Bet ?? ???ng ? en
World Cup 2014 Logo Bookmaker Logo Betway Th?ng tin1.73,754.5??t c??c World Cup 2014
Logo t? nh?? cung c?p c?? c??c th? thao cho c?? c??c b??ng ??? World Cup BwinTh?ng tin1.74.14.2??t c??c World Cup 2014
Logo t? c??p th? gi?i c??p ?an xenTh?ng tin1.744.6??t c??c World Cup 2014
Logo t? nh?? cung c?p c?? c??c c??p th? gi?i b??ng ??? TipicoTh?ng tin1.73.94.8??t c??c World Cup 2014

Xem tr??c tr?? ch?i World Cup Tay Ban Nha ch?ng l?i Chile

R?t nhi?u ?i?u ???c mong ??i, nh?ng c?? l? kh?ng ph?i v?i t?i tr?ng 1: 5 c?a nh?? v? ??ch th? gi?i tr? v??. M?c d?? c? ?y ?? ?i Furia Roja ?? mong ??i sau 27 ph??t ? ph??a tr??c, nh?ng sau ??? Tay Ban Nha ?? d?ng tr?? ch?i v. Tr??n h?t Pique,, Ramos v?? Casillas ho??n to??n ph??ng th? cho??ng ng?p v?? kh?ng ph??n n??n v? s??u b??n th?ng. Tr?? ch?i ch?ng l?i Chile ?? c?? m?t nhan v?t cu?i c??ng. Nh?ng ng??i Tay Ban Nha c?? th? ??i ph?? v?i ??p l?c n??y v?? s? l??m m?i th? c?? th? ?? tr??nh k?t th??c trong v??ng s? b?. T?t c?? th? c?? ?i?u ??? ??i tr??m Vicente del Bosque Tuy nhi??n, nh?ng thay ??i ???c th?c hi?n v?? c?ng mang ??n KR m?i cho Xavi v?? Xabi Alonso nh?t ? h??ng ti?n v?.

Chile ?? b?t ??u gi?i ??u d? d?i v?? c?? ??c v?i 3: 1 Bu?c v??o ??u g?i. Ch? sau 14 ph??t, nh?ng lo l?ng l?? 2-0 ? ph??a tr??c, nh?ng sau ??? ph?i vinh danh t?c ?? cao v?? nhi?t ?? n??ng. Sau m?c ti??u k?t n?i c?a Socceroos, tr?? ch?i ?? tr??n b? v?c trong m?t th?i gian d??i v?? ch? ???c quy?t ??nh b?i 3-1 trong th?i gian th??m. ??c bi?t l?? b?c x??c v?? Ch?i t?n c?ng c?a ng??i Chile ?n t??ng ?? V?? ng??i Tay Ban Nha c?ng c?? th? c?? v?n ??. V?i chi?n th?ng tr??c nh?? v? ??ch th? gi?i, v??ng 16 v?? cho ng??i Chile g?n nh? ?? ??t tr??c.

Th?ng tin v? Tay Ban Nha ? Chile v??o ng??y 18 th??ng 6

Ch?i chi ti?t:
Tay Ban Nha ch?ng l?i Chile
Tr?n ??u th? 2, nh??m B ?? Fu ? Gi?i v? ??ch th? gi?i b??ng
Ng??y 18 th??ng 6 n?m 2014, 9 gi? t?i CEST
Maracana, Rio de Janeiro

M ? ???c t?o th??nh ???ng k?:
Tay ban nha: Casillas ?? Azpilicueta, Ramos, Martinez, Alba ??
Hu?n luy?n vi??n: Vicente del Bosque
Chile: Bravo ?? Isla, Medel, Jara, Mena ??
Hu?n luy?n vi??n: Jorge Sampaoli

V? tr?? b?t ??u/s? ki?n:

  • Tay Ban Nha ?ang ch?u ??p l?c l?n sau v? ph?? s?n 1: 5
  • Tay Ban Nha c?ng thua tr?n m? m??n t?i World Cup 2010
  • Chile ch?i v? c??ng kh?? ch?u v?? c?? th? gay ra v?n ?? cho m?i ??i
  • Chile ch?a bao gi? chi?n th?ng tr??c Tay Ban Nha trong m??i tr?n ??u tay ??i

M?o c?? c??c c?a ch??ng t?i ? Tay Ban Nha so v?i Chile:

M?o k?t qu? Tay Ban Nha Chile 18.06.2014
W ? hrend Tay ban nha Sau khi ph?? s?n tr??n m?t ??t d?i tr??, l?? Chile ??c bi?t l?? cho phong c??ch ch?i t?n c?ng c? v?. C??c nh?? v? ??ch b?o v? s? c?? th? l??m vi?c t??ch c?c tr??c nh?? v? ??ch b?o v?, nh?ng nh?ng ng??i ch?i nh? Iniesta v?? Busquets c?? k? thu?t ?? ch?i xung quanh. V?? sau ??? n?? c?? th? ???c g?n nh?n hi?u cho m?c ti??u c?a Claudio Bravo. Cu?c ??u tay ??i cu?i c??ng n?m 2013 k?t th??c v?i t? s? 2-2 World Cup 2010 Tuy nhi??n, Furia Roja ?? c?? k?t th??c t?t h?n cho ch??nh n??. Do ??? ch??ng t?i khai th??c chi?n th?ng 2-1 t? Tay Ban Nha.

World Cup 2014 Banner Wetten

Logo t? nh?? cung c?p c?? c??c th? thao Bet365Logo t? c??p th? gi?i c??p ?an xenWorld Cup 2014 Logo Bookmaker Logo Betway
Xem h?n ng?ch tr??n c??c World Cup 2014Xem h?n ng?ch tr??n c??c World Cup 2014Xem h?n ng?ch tr??n c??c World Cup 2014
H? s? nh?? cung c?p c?? c??cH? s? nh?? cung c?p c?? c??cH? s? nh?? cung c?p c?? c??c

??n m?t sau c?a c??c m?o c?? c??c World Cup.