kèo tỷ số bóng đá đêm nay Mexico: Rafa Marquez xu?t hi?n v?i 39

Sau World Cup 2018 C?? m?t s? c?u th? ?? ca ng?i b??ng Fu ? ? ??t n??c c?a h? trong nh?ng n?m qua, ?? gi?i th??ch s? kh?i ??u c?a h? t? ??i tuy?n qu?c gia. Mexico Rafael Marquez hi?n ?? ???ng c?a Tim Cahill (??c) ho?c ??ng ??i c? c?a anh ?y t?i FC Barcelona, ??Javier Mascherano (xu?t hi?n l?n cu?i trong ??o Argentina), nh?ng th?m ch?? ?? ?i th??m m?t b??c v?? gi?i th??ch s? k?t th??c c?a s? nghi?p t??ch c?c c?a m??nh.

Ba m?t ? tze t?i World Cup 2018

Ngay tr??c khi k?t th??c s? nghi?p, ng??i ???n ?ng 39 tu?i n??y ?? c?? th? l?p k? l?c r?ng ng??i ??ng h??ng Mexico Antonio Carbajal v?? c?u th? qu?c gia k? l?c c?a ??c Lothar Matth ? Us tr??c ?ay ?? t? ch?c. C? hai ??u ???c s? d?ng cho tr?n chung k?t World Cup kh??c nhau, c?ng nh? Marquez, ng??i t?i World Cup ? Nga trong hai tr?n ??u ??u ti??n v?i ??c (1-0) v?? Sevkorea (2: 1) m?i ng??i trong giai ?o?n ?n ??nh giai ?o?n cu?i ???c thay th? v?? thay th? v?? Sau ???, ngay c? trong l?n b?t ??u XI sau 90 ph??t tr??n b?ng gh? ? 0: 3 v?i Th?y ?i?n trong v??ng 16 tr??c Brazil (0: 2). M?c d?? c?? 45 ph??t, gi? ngh? gi?i lao ???c t?o ra b?ng k??ch th??c chi?n thu?t v?? v?? kh?ng c??n ?? ???m ??ng cho c? m?t tr?? ch?i, nh?ng k?t th??c ?? ? m?c 0-0 v?? kh?ng c?? Marquez, El Tri ?? th?t b?i trong l?n th? b?y li??n ti?p t?i m?t h??ng t?i m?t M?t World Cup trong v??ng 16.

T? n?m 2002 t?i Nh?t B?n v?? Sevkorea cho ??n l?n xu?t hi?n cu?i c??ng ? Nga n?m 2018, Marquez lu?n ? ??? tr??c khi b?c m??n cu?i c??ng ?? gi?m sau 147 B??i h??t World Cup 2018 ?? ???c h??t l?n cu?i c??ng. M?t v??i th??ng tr??c, kh?ng c?? ngh?a l?? Marquez v?n c?? th? l?p k? l?c c?a Carbajal v?? Matth ? ? us. B?i v?? sau khi c?? ti?n c?a B? T??i ch??nh Hoa K?, ?? r?a ti?n cho m?t nam t??c ma t??y Mexico m?? ng??i ch?i ph??ng th? lu?n tranh c?i c?ng l?? k?t qu? c?a m?t k? ngh? th? thao, ?? k?t th??c trong th?i gian t?t tr??c khi hu?n luy?n vi??n World Cup Juan Carlos Osorio ?? c?? m?t ?? c? v? ng?i sao c? c?a m??nh, ?i?u n??y c?ng quan tr?ng nh? m?t nh?? l?nh ??o r?i kh?i san.

Th?i gian t?t nh?t t?i FC Barcelona

? c?p ?? cau l?c b?, Marquez g?n ?ay nh?t l?? ho?t ??ng c?a Atlas Guadalajara v?? do ??? t?i cau l?c b? trong ??? m?t s? nghi?p l?n ?? b?t ??u v??o n?m 1996. V? As Monaco (1999 ? 2003) Marquez ?? ??n FC Barcelona v??o m??a h?? 2003, n?i Beau, ng??i ???c nhi?u ng??i ham m? n? t?n k??nh, ?? t? ch?c th??nh c?ng l?n. V?i ng??i Catalan, Marquez ?? gi??nh ch?c v? ??ch Tay Ban Nha b?n l?n v?? Champions League n?m 2009 v?? n?m 2009.

Sau hai n?m t?i New York Red Bulls, Marquez tr? v? nh?? v?i cau l?c b? Leon tr??c khi anh ?y tr? l?i ng?n ? chau ?u t?i Hellas Verona v??o n?m 2014/15. Trong hai n?m qua, ng??i chi?n th?ng Gold Cup hai l?n (2003 v?? 2011) sau ??? ?? ? nh?? t?i Atlas Guadalajara.

Trong t??ng lai c?a m??nh, Marquez, trong ??? m?t ch?c n?ng kh??c trong qu? b??ng fu, s? r?t c? th?, ch?a c? th?.