fp4 WM & EM News

Gi?i v? ??ch chau ?u 2021 l?? s? ki?n Fu ? Ball Gro ? nh?t m?? ng??i ham m? ?ang mong ch?. ??ng euro trong 12 ldern th?c s? n??n ???c t? ch?c v??o m??a h?? n?m 2020, nh?ng ph?i b? ho?n m?t n?m do cu?c kh?ng ho?ng corona. ? ?ay b?n s? t??m th?y tin t?c v?? b??o c??o hi?n t?i v? gi?i ??u v?? tr??nh ??.

World Cup 2022: T?y chay Qatar cho Oliver Bierhoff kh?ng c?? ch? ??

V?i kh??a h?c t?i ?u c?a ng??y tr?? ch?i ??i v??o th??ng 10, ??i tuy?n qu?c gia ??c c?? th? World Cup 2022 ? Qatar tr??c khi k?t th??c v?i Liechtenstein v?? Armenia.

B?t k? khi n??o chuy?n ?i ??n Trung ??ng c?? th? ???c ??t tr??c, Hi?p h?i b??ng FU (DFB) c?a ??c cho r?ng t?i tr?n chung k?t World Cup cu?i c??ng v?i 32 C??c ??i World Cup tham gia.

Ti?p t?c ??c ??/Span>

Bellingham c?ng kh?ng ? trong ??i tuy?n Anh theo mong mu?n c?a cha m?

Ngay c? khi ??? ch? l?? 1-1 ? Ba Lan, ??i tuy?n qu?c gia Anh v?n ?ang tr??n ???ng t?t nh?t, v?? cho v?? cho World Cup 2022 ? Qatar ??n l ? sen. V?i nh?ng chi?n th?ng ? Andorra v?? ? nh?? ch?ng l?i Hungary, ba con s? t? c?? th? khi?n chi?n th?ng c?a nh??m tr? n??n ho??n h?o trong nh?ng ng??y t?i, v?i ?i?u ki?n l?? Albania hi?n t?i ??t th? hai thua m?t trong nh?ng tr?n ??u ? Hungary v?? ch?ng l?i Ba Lan v?i b?n ?i?m. T?t c? c??c World Cup ?? ?i?u ki?n 2022 t? l? c??c B?n c?? th? t??m th?y ? ?ay.

Ti?p t?c ??c ??/Span>

S? ch?p thu?n c?a DFB cho Stefan Kuntz ?? Cu?c tr?? chuy?n v?i Hi?p h?i Taxen

Trong nhi?u n?m l??m hu?n luy?n vi??n c?a ??i tuy?n qu?c gia U21 ??c, Stefan Kuntz Gro ?? l??m ?i?u ???. C? n?m 2017 v?? v??o m??a h?? n?m 2021 Kuntz ?? gi??nh ch?c v? ??ch chau ?u U21 v?i DFB Youngsters v?? ch? ch? di chuy?n trong tr?n chung k?t v?i Tay Ban Nha trong tr?n chung k?t v?i Tay Ban Nha v??o n?m 2019. C? th?, Kuntz ???c ph??p gi?i quy?t danh hi?u m?i nh?t cho ve ??o, ??c ?? kh?ng cung c?p ??i h??nh t?t nh?t trong Gi?i v? ??ch chau ?u n?m 2021. Kuntz, tuy nhi??n, ?? th??nh c?ng trong vi?c th??nh l?p m?t nh??m t?t h?n t?ng s? c??c b? ph?n ri??ng l? c?a h? v?? do ??? ki?m ???c danh hi?u.

Ti?p t?c ??c ??/Span>

??c lo l?ng v? Robin Gosens?

??i tuy?n qu?c gia ??c khi b?t ??u m??a gi?i m?i v?? Hans-Dieter Flick ?? ra m?t th??nh c?ng v?i t? c??ch l?? m?t hu?n luy?n vi??n qu?c gia, nh?ng s? xu?t hi?n c?a l?a ch?n DFB v??o th? n?m th?c s? th?a ???ng v?i chi?n th?ng 2-0 ? St. Gallen Ch?ng l?i Liechtenstein m?t c??ch t? nhi??n.

90 ph??t ti?t l? r?ng s? thay ??i c?a m?t m??nh hu?n luy?n vi??n kh?ng ??i di?n cho m?t lo?i thu?c ch?a b??ch b?nh, m?? ph?i ???c c?i thi?n trong nhi?u l?nh v?c ?? kh?ng ch? ?? ?i?u ki?n cho World Cup 2022 ?? t?o ra, nh?ng c?ng v??o th??ng 11 v?? th??ng 12 n?m 2022 t?i Bang ?? ch?i ti??u ??.

Ti?p t?c ??c ??/Span>

Thu h?i Mario G ? tze cho ??i tuy?n qu?c gia ti?p t?c

??i h??nh ??u ti??n c?a ??i tuy?n qu?c gia ??c ?? ???c Joachim l ? W h??o h?c ch? ??i v?i t? c??ch l?? m?t hu?n luy?n vi??n qu?c gia sau 15 -Year -old. L ? W Ng??i k? th?a Hans-Dieter Flick ?? ??a ra ??i h??nh cho ba tr?? ch?i s?p t?i trong Tr??nh ?? chuy??n m?n World Cup 2022 ???c bi?t ??n v?i Qatar ? St. Gallen ch?ng l?i Liechtenstein (ng??y 2 th??ng 9), ch?ng l?i Armenia (ng??y 5 th??ng 9) v?? Iceland (8 th??ng 9).

V?i David Raum (TSG 1899 Hoffenheim), trung v? Nico Schlotterbeck (SC Freiburg) v?? k? t?n c?ng Karim Adeyemi (Red Bull Salzburg), ba ng??i ch?i ???c b? nhi?m l?n ??u ti??n, trong khi n?? ???c g?n b?i Marco Reus v?? Mo Dahoud. ???c t?o ra cho ??i ng?, kh?ng ???c t??nh ??n t? nhi?u ng??i l?n cho Gi?i v? ??ch chau ?u 2021.

Ti?p t?c ??c ??/Span>

FC Liverpool t? ch?i Salah v?? Co.

Sau ba ng??y ??u ti??n c?a Premier League, La Liga v?? Bundesliga c?ng nh? sau hai v??ng ??u ti??n c?a Series A, Europ ? Iche Vereinfu ? Ball ?? ngh? ??u ti??n v??o ??u th??ng 9. Sau ??? kh?ng ch? c?? ? chau ?u, m?? xung quanh Globus Gro ? nh?ng ng??y chi?n ??u trong Tr??nh ?? chuy??n m?n cho World Cup 2022 Tr??n ch??ng tr??nh ? Qatar.

Trong ??ng t? l?c ??a kh??c, cu?c ?ua l?n cu?i c??ng 32 t?m World Cup ti?p t?c. Tuy nhi??n, theo t??nh tr?ng hi?n t?i, m?t s? qu?c gia kh?ng c??n ? trong d??ng t?t nh?t trong cu?c ?ua cho v?? cho World Cup 2022 c?? th? c?nh tranh.

Ti?p t?c ??c ??/Span>

REUS ? d?ng h??ng ??u v?? m? c?a cho ??i tuy?n qu?c gia

V??o t?i th? ba, Borussia Dortmund c?? c?new hero dota 2 h?i c?? ???c m?t danh hi?u ??u ti??n trong Supercup v?i FC Bayern. Khi Bavaria v?n ?ang xoay quanh hu?n luy?n vi??n m?i Julian Nagelsmann v?? ch?a gi??nh chi?n th?ng, bao g?m c? s? chu?n b? trong c??c tr?? ch?i FENF, BVB ?ang ? d?ng s?m ?n t??ng.

N?? kh??c v?i Marco Reus. Dortmund xu?t hi?n m?t l?n n?a sau khi b? th??ng v?? c?ng s?n s??ng tr? l?i trong ??i tuy?n qu?c gia. Ngo??i Tr??nh ?? chuy??n m?n World Cup 2022 v?? World Cup 2022, c?ng v?y Em 2024 Ti?p t?c l?? m?t v?n ?? ? ??c.

Ti?p t?c ??c ??/Span>

DFB: Hermann Gerland c?? theo Thomas Schneider kh?ng?

V??o ng??y 10 th??ng 8, Hans-Dieter Flick s? ???c ch??nh th?c tr??nh b??y v?i t? c??ch l?? hu?n luy?n vi??n qu?c gia m?i. Gi??o vi??n b??ng new hero dota 2 Fu ? 56 tu?i ?? b?t ??u v?i c?ng vi?c v?? c?ng r?t lau tr??c khi h?p ??ng b?t ??u v??o ng??y 1 th??ng 8. ?ay l?? c??ch ??i c?a tr? em, t? ???, ngo??i hu?n luy?n vi??n qu?c gia Joachim L ? W, hu?n luy?n vi??n th? m?n Andreas K ? PKE c?ng ?? b? lo?i.

Ti?p t?c ??c ??/Span>

??c: Karim Adeyemi trong l?nh v?c quan ?i?m c?a Hansi Flick

V?i vi?c gi? v?n ph??ng ch??nh th?c c?a Hans-Dieter Flick v?i t? c??ch l?? hu?n luy?n vi??n qu?c gia m?i v??o ng??y 1 th??ng 8, m?t ? RA m?i b?t ??u t?i ??i tuy?n qu?c gia ??c. Sau 15 n?m v?i Joachim L ? W ? v? tr?? c?? tr??ch nhi?m tr??n b?ng gh? hu?n luy?n, l?a ch?n DFB s? b?t ??u trong kho?ng m?t th??ng v?i ba tr?? ch?i trong Tr??nh ?? chuy??n m?n cho World Cup 2022 ? Qatar new hero dota 2 v??o t??ng lai.

Ti?p t?c ??c ??/Span>