fifa addict vietnam WM & EM News

Gi?i v? ??ch chau ?u 2021 l?? s? ki?n Fu ? Ball Gro ? nh?t m?? ng??i ham m? ?ang mong ch?. ??ng euro trong 12 ldern th?c s? n??n ???c t? ch?c v??o m??a h?? n?m 2020, nh?ng ph?i b? ho?n m?t n?m do cu?c kh?ng ho?ng corona. ? ?ay b?n s? t??m th?y tin t?c v?? b??o c??o hi?n t?i v? gi?i ??u v?? tr??nh ??.

Hu?n luy?n vi??n B? Martinez c?nh b??o v? vi?c chuy?n nh??ng v??o m??a h??

V?i World Cup m??a ??ng 2022 M?t s? m?i l? ??n v?i ch??ng t?i. B?i v?? v??ng chung k?t s? di?n ra t? ng??y 21 th??ng 11 ??n ng??y 18 th??ng 12 n?m 2022, c?? th? c?? m?t s? chuy?n kho?n v??o m??a h??. Ng??i ch?i c?a nhi?u ng??i kh??c nhau C??c ??i c?a World Cup 2022 C?? th? thay ??i cau l?c b? c?a h? ?? c?i thi?n t??nh c??ch c?a h?.

Tuy nhi??n, hu?n luy?n vi??n qu?c gia B? Roberto Martinez c?nh b??o ch?ng l?i World Cup, tuy nhi??n, ?? t??m ki?m m?t th? th??ch m?i ngay bay gi?. C??c c?u th? c?a anh ?y c?? th? quen v?i c??c tr?? ch?i World Cup ho?c th?m ch?? kh?ng ph?i trong ??i h??nh.

Ti?p t?c ??c ??/Span>

N ? Chste's EM Final to Berlin

Sau World Cup 2022 V?i Gi?i v? ??ch chau ?u n?m 2024 ? ??c, ?i?m n?i b?t ti?p theo theo sau t?t c? nh?ng ng??i ham m? b??ng Fu. Nh? v?i s? ki?n l?n cu?i c??ng di?n ra ? ??c, World Cup 2006, 18 n?m c?a sp ? ter s? tr? th??nh m?t l? h?i dan gian th?c s? t? gi?i ??u b??ng Fu. C??c san v?n ??ng m?? ??ng euro ???c ch?i ?? ???c x??c ??nh trong m?t th?i gian. Nh?ng n?i n??o tr?? ch?i ???c th?c hi?n kh?ng r? r??ng cho ??n g?n ?ay.

Ti?p t?c ??c ??/Span>

Cody Gakpo tr??c v??ng chung k?t n?m 2022?

Daring m?t gi?i ??u l?n trong ??i tuy?n qu?c gia l?? kh?? hi?m. Cody Gakpo ??n v?i m?t v??i ng??i ch?i l?n ??u ti??n ??i di?n cho m??u s?c c?a ??t n??c h?. Trong v??ng s? b? cu?i c??ng c?a EM 2021, hu?n luy?n vi??n Bond Frank de Boer sau ??? ?? g?i ng??i ???n ?ng t?n c?ng c?a PSV Eindhoven l??n san v?? Gakpo ?? c?? th? ???ng g??p cho chi?n th?ng 3-0 ? H?? Lan tr??c B?c Macedonia trong giai ?o?n cu?i.

Ti?p t?c ??c ??/Span>

Ciro b?t ??ng erw ? gt rocczel b??c t? ??i h??nh azzurra

V?i m?t g??i ba t?i CFC Genoa 1893 r?t ?n ??nh tr??c ?ay trong nhi?u tu?n, Ciro b?t ??ng ?? l??m h?ng t??i kho?n c?a m??nh l??n 24 b??n th?ng trong 27 m?t v?? do ???, m?t l?n n?a l?? Furmung trong danh s??ch m?c ti??u c?a Serie A tr??c AC Florence trong Winter Juventus Turin ?? thay ??i Dusan Vlahovic.

Trong Jersey of Lazio Rome, b?t ??ng ?? ti?p t?c tr? th??nh m?t ng??i than thi?n v?i 32 n?m k? t? th??ng Hai v?? s? duy tr?? theo k?t th??c h?p ??ng cho ??n th??ng 6 n?m 2026.

Ti?p t?c ??c ??/Span>

Ghana v?i Otto Addo bay gi? cho v??ng cu?i c??ng?

L?n th? t? sau c??c gi?i ??u n?m 2006, 2010 v?? 2014, ??i tuy?n qu?c gia Ghana (hi?n l?? 60. B?ng x?p h?ng FIFA World) ?? ?i?u ki?n cho m?t gi?i v? ??ch th? gi?i. Vi?c l?a ch?n nh?ng ng??i ch?i h??ng ??u qu?c t? h??ng ??u cho World Cup 2022 Ch?c ch?n th?p h?n ???ng k? so v?i th?i ho??ng kim, trong ??? n?m 2010 g?n nh? ngay c? tr?n b??n k?t World Cup ?? ??t ???c v??o n?m 2010. Khi c??c ng?i sao ?en ???c thu?? b?i nh?ng ng??i ch?i nh? Asamoah Gyan, Sulley Muntari ho?c Stephen Appiah, ??i ng? ng??y nay ??t n?i b?t h?n.

Ti?p t?c ??c ??/Span>

Franco Foda Reveckstreug ?? Ch?ng l?i Scotland t?i ? Sterreich tr??n b?ng gh? d? b?

Ba ng??y sau th?t b?i 1-2 trong tr?n b??n k?t c?a Play-off cho World Cup 2022 T?i Qatar ? Wales, Franco Foda ?? k?t th??c v?i t? c??ch l?? hu?n luy?n vi??n c?a ??i tuy?n ? Sterreich. L?? m?t ph?n c?a cu?c h?p b??o tr??c khi than thi?n v??o t?i th? ba t?i san v?n ??ng Vienna Ernst Happel, ng??i ???n ?ng 55 tu?i n??y gi?i th??ch k?t th??c nhi?m k? c?a m??nh sau khi so s??nh l?a ch?n c?a Scotland.

Ti?p t?c ??c ??/Span>

Burak Yilmaz tr? l?i

Bi?u hi?n c?a m?t trong tr?n b??n k?t c?a tr?n play-off cho th?t b?i 1: 3 v??o th? n?m t?i B? ???o Nha World Cup 2022 ? Qatar, t?t nhi??n, m?t ho?c m?t ng??y kh??c s? ti?p t?c c?? t??c ??ng, nh?ng k? ho?ch cho t??ng lai ?? b?t ??u t?i ??i tuy?n qu?c gia, trong ??? tr??nh ?? chuy??n m?n Em 2024 ? ??c l?? m?c ti??u l?n nh?t.

Trong qu?? tr??nh xay d?ng m?i, m?? hu?n luy?n vi??n Stefan Kuntz, ch? m?i b?t ??u v??o th??ng 10, Burak Yilmaz s? kh?ng c??n ???c nh??n th?y trong Tikot c?a l?a ch?n n??i chuy?n. K? t?n c?ng 36 tu?i tuy??n b? s? nghi?p c?a m??nh v??o bu?i t?i sau v? ph?? s?n ? B? ???o Nha.

Ti?p t?c ??c ??/Span>

Jonathan Clauss & Christopher Nkunku l?n ??u ti??n trong ??i h??nh Ph??p

Trong Euro 2021, n?? ?? qu?? s?c trong v??ng 16 ??i v?i Ph??p. Ch?ng l?i Th?y S?, Equipe Tricolore ?? cho m?t chi?c 3: 1 an to??n r? r??ng v?? cu?i c??ng b? m?t trong h??nh ph?t. b??n trong World Cup 2022 Tuy nhi??n, t?i Qatar, ??i tuy?n qu?c gia Franz ? mu?n b?o v? danh hi?u ?? gi??nh ???c b?n n?m tr??c ??? ? Nga.

Vi?c chu?n b? cho World Cup m??a ??ng ??u ti??n trong cau chuy?n cu?i c??ng b?t ??u trong M ? RZ, v?? v??o th??ng 6 v?? th??ng 9, ch? c?? s??u tr?? ch?i c?nh tranh nh? m?t ph?n c?a Li??n ?o??n qu?c gia 2022/23 v? ch??ng tr??nh.

Ti?p t?c ??c ??/Span>

Jerome Boateng v?n tin v??o s? tham gia cu?i c??ng c?a m??nh

Khi Joachim l ? w quy?t ??nh ??a c??c hu?n luy?n vi??n chau ?u l??m hu?n luy?n vi??n qu?c gia cho Gi?i v? ??ch chau ?u v??o n?m 2021, ?? c?? ???c Thomas MMS v?? Mats Hummels, ng??i ?? ???c tuy??n b? hai n?m tr??c ???, v?n kh?ng th?c hi?n ???c v??o m??a h?? n?m ngo??i.

Tr?? ch?i th? 76 v?? cu?i c??ng c?a trung v? 33 tu?i, A 0: 3 t?i Li??n ?o??n c??c qu?c gia ? H?? Lan, ng??y 18 th??ng 10, nh?ng hy v?ng tr? l?i l?a ch?n DFB, v? F Rat World Cup 2022, Boateng ?? kh?ng t? b?.

Ti?p t?c ??c ??/Span>

Scotland ch?ng l?i Ukraine tr??c khi ho?n l?i v??o th??ng 6

End m ? RZ 2022 n??n t?t c? chau ?u C??c ??i World Cup 2022 ?? s?a. T?i th?i ?i?m n??y, c??c t?m kh?i ??u cu?i c??ng ???c trao trong v??ng playoff n?m 2022. Do cu?c chi?n ? Ukraine, Nga ?? ???c quy?t ??nh lo?i tr? kh?i c??c cu?c thi S ? Mate. ?i?u n??y c?? ngh?a l?? Ba Lan t? ??ng t?ng l??n tr?n chung k?t playoff c?a h?, trong khi ng??i Nga kh?ng c??n World Cup 2022 ngh?.

Nh?ng kh?ng ch? Nga thi ??u trong c??c tr?n ??u playoff, m?? c??n l?? Ukraine. Ng??i Ukraine ?? thi ??u v?i Scotland ? C?ng vi??n Hampden ? Glasgows v??o ng??y 24 th??ng 20 n?m 2022. Nh?ng v?? b?n b?t ng? trong chi?n tranh, b?n ?? y??u c?u m?t s? thay ??i trong tr?? ch?i.

Ti?p t?c ??c ??/Span>