fifa 17 mobile android Chile ?? Bolivia Betting M?o ng??y 20 th??ng 6 n?m 2015 Copa America

V??o ng??y 20 th??ng 6 n?m 2015 l??c 1:30 A.M. Copa America 2015 ??n tr?n ??u ?? leo l??n. Trong ? estadio Nacional, ch? nh?? Chile y??u c?u ng??i Bolivia nh?y. C? hai ??i tuy?n qu?c gia ??u gi? b?n tr?n ??u sau hai tr?n ??u v?? do ??? ch?a ?? ?i?u ki?n cho quy. Ch? ng??i chi?n th?ng ch?c ch?n c?? v?? cho tr?n play-off?

Chile_bolivien_wetten_quoten_copa_america_2015

M?o c?a ch??ng t?iH?n ng?chcho bookie
M?o k?t qu? 2: 0
6,00Logo t? nh?? c??i c?? c??c Bet365
Sieg Chile / D??i 2.53,40Logo c?a nh?? cung c?p c?? c??c b??ng ??? Bet3000
Chile th?ng1.33Logo t? nh?? cung c?p c?? c??c footbalous bwin

Xem tr??c v?? c?? c??c Tip Chile ch?ng l?i Bolivia v??o ng??y 20 th??ng 6 n?m 2015

Chile kh?ng nh?t thi?t b? thuy?t ph?c trong hai tr?? ch?i tr??c ??? t?i Copa America. Trong tr?? ch?i ??u ti??n, ??i Chile v? b?? t?ng ph??ng th? Ecuador trong m?t th?i gian d??i tr??c khi Arturo Vidal ghi 1-0 trong giai ?o?n cu?i. Ngay tr??c khi twitch tv dota 2 k?t th??c, Eduardo Vargas ??a ng??i ham m? trong n??c v??o san v?n ??ng 2-0 trong thu?c l?c. Sau khi hy v?ng -cho chi?n th?ng khi b?t ??u, ng??i Chile ph?i h??i l??ng v?i tr?n h??a tr??c Mexico trong tr?? ch?i th? hai. Trong 3: 3 ch?ng l?i ng??i Mexico, kh?ng ch?i trong d??ng t?t nh?t, m?t l?n n?a l?? ng??i ???n ?ng c?a tr?? ch?i. V?i m?t g??i ??i, anh ta ch? y?u ch?u tr??ch nhi?m v? th?c t? l?? La Roja ?? kh?ng r?i kh?i san nh? m?t k? thua cu?c. Trong tr?? ch?i cu?i c??ng c?a nh??m A, Chile ?? ?? ?? leo l??n. Tuy nhi??n, r? r??ng l?? ??i c?a Jorge Sampaoli s? cho m?i th? m?t l?n n?a v?? ch?i ?? chi?n th?ng.

Bolivia c?? ?? L??m th? n??o Chile ?? B?n ?i?m t? hai tr?n ??u ti??n. Sau m?t tr?n h??a kh?ng b??n th?ng khi b?t ??u v?i Mexico, Eleven twitch tv dota 2Eleven ?? ??t ???c m?t chi?n th?ng h?p tr??c Ecuador v??o ng??y tr?n ??u th? hai. Sau khi ??i c?a Mauricio Soria ?? t??m th?y 3-0 v??o gi? ngh?, n?? ?? tr? l?i ng?n sau khi hai b??n th?ng c?a Ecuador. Cu?i c??ng, La Verde ?? gi??nh chi?n th?ng v?? ba ?i?m quan tr?ng cho cu?c ??u tranh cho vi?c th?ng ch?c. ? v? tr?? th? hai, Bolivia hi?n c?? cu?c ??u tay ??i kh?? kh?n ch?ng l?i Chile tr??c ng?c. Vi?c leo l??n l?? ch?c ch?n v?i m?t chi?n th?ng, nh?ng trong tr??ng h?p c?? k?t qu? t??ng ?ng trong tr?? ch?i song song, th?m ch?? l?? m?t tr?n h??a ho?c m?t th?t b?i c?? th? ???c th??ng th?c.

Th?ng tin & ? Ch??m sao Chile ?? Bolivia Copa America

Ch?i chi ti?t:
Chile ? Ch?ng l?i ? Bolivia
Nh??m A, Copa America
Ng??y 20 th??ng 6 n?m 2015, 1:30 s??ng CEST
Estadio Nacional, Santiago de Chile

M ? Thi?t l?p:
Chile:?? Bravo ?twitch tv dota 2 ? Albornoz, Jara, Medel, Isla ?? Aranguiz, Vidal, Diaz ?? Vargas, Valdivia, Sanchez
Hu?n luy?n vi??n:? Jorge Sampaoli

Bolivia: Quinonez ? Morales, Zenteno, Raldes, Hurtado ?? Chumacero, Bejarano ?? Smedberg, Campos, Pedriel ?? Moreno
Hu?n luy?n vi??n:Mauricio Soria

?? d??i b?t ??u/s? th?t:

  • Chile ch?i tr??c ph? l?c c?a ri??ng m??nh
  • Chile c?? nh?ng c?u th? ??n t?t h?n, Vidal ?? ghi ???c ba b??n th?ng
  • Chile gi??nh ???c 26 tr??n 40 cu?c ??u tay ??i
  • C? hai ??i v?n ch?a thua m?t tr?? ch?i
  • Cu?c g?p g? cu?i c??ng v??o th??ng 10 n?m 2014 k?t th??c 2-2

M?o c?? c??c cho Chile vs Bolivia ? v??o ng??y 20 th??ng 6 n?m 15 ? Nh??m A

Chile c?? Arturo Vidal, Alexis Sanchez, Gary Medel v?? Claudio Bravo, Bolivia Marcelo Moreno ?? M?c d?? 3: 3 ch?ng l?i Mexico, ng??i Chile ?i ??n tr?n ??u v?i t? c??ch l?? m?t ??i ???c ph??t twitch tv dota 2 h??nh v?? c?ng c?? l?i th? v? nh?? c?a h?. Trong Estadion Nacional, ph?n l?n trong s? 46.000 ng??i ham m? s? m?c m??u xanh, tr?ng v?? ??. Chile ?? ??t ch??y m?t ph??o hoa t?n c?ng ch?ng l?i Mexico, nh?ng ng??i ph??ng th? ?? b? l?ng qu??n.

Trong tr?? ch?i quan tr?ng cho v? tr?? ??u ti??n v?? qu?ng b?? cho t? k?t c?a Gi?i v? ??ch Sleimerika (cho L?ch tr??nh Copa America 2015) s? h??nh ??ng c?n th?n h?n. ?? c?? m?t tr?n h??a l?? ?? ?? ?i?u n??y c?ng ??p d?ng cho Bolivia, g?n nh? ?? ch?i 3-0 trong tr?n ??u th? hai. Trong tr?? ch?i nh??m cu?i c??ng, La Verde s? kh?ng x?u h? khi qu?n ly m?t t??i li?u tham kh?o. Ch??ng t?i kh?ng tin t??ng v??o chi?n th?ng nh?? c?a Chile. M?o c?a ch??ng t?i cho Chile ch?ng l?i Bolivia l??: La Roja th?ng 2-0 ? twitch tv dota 2 Santiago.

Th??m v? Copa America 2015 Wetten.