esport C??c ??i EM 2021

Sau v??ng cu?i c??ng 2020 ph?i ???c ??t ra b?i m?t n?m do cu?c kh?ng ho?ng corona, Em 2021 trong 11 L ? v?? Chau ?u kh??c nhau. Gi?i v? ??ch chau ?u l?? cu?c thi ??u ti??n thu?c lo?i n??y, kh?ng ch? di?n ra trong m?t ho?c hai L, m?? c??n ???c phan ph?i tr??n kh?p l?c ??a.

Nh? th??ng l?, kh?ng ai trong s? 11 m??y ch?-Lder, nh? th??ng l?, ?i?u ??? c?? ngh?a l?? t?t c? nh?ng ng??i tham gia ph?i t? m??nh ?? ?i?u ki?n. 20 trong s? 24 ng??i tham gia c?a Euro 2021 ?? ???c x??c ??nh sau b?ng c?p EM. 4 ??i ?? ?i?u ki?n cho v??ng play -off c?a Nations League v??o m??a thu n?m 2020. D??i ?ay b?n s? t??m th?y m?t c??i nh??n c?a t?t c? 24 ng??i tham gia.

T?t c? nh?ng ng??i tham gia EM trong nh??y m?t:

?? ?? ?? ?? ?? ???? ?? d ? nemark ??
?? ?? ??c ????? ??? ?? ? ??? ?? ??? ??? ? ?? ?? ? ??? ???
?? Ph?n Lan ???? ?? Ph??p ??
?? ?? Croatia ???? ?? ?? ?? ??
?? ?? H?? Lan ?? ???? ?? ? sterreich ??
?? ?? Ba Lan ???? ?? B? ???o Nha ?? ??
?? ?? Nga ???? ?? Th?y ?i?n ?? ??
?? ?? Th?y S? ?? ???? ?? Tay Ban Nha ??
?? C?ng h??a S??c ?? ???? ?? Talkei ??
?? ?? ukraine ?? ????? ??? ?? ?? ??? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
?? ?? nordmacesonia ????? ????? ? ?? ?? scotland ??? ?? ?? ? ? ?? ??
?? ?? Slovakia ???? ?? Hungary ??

V?? v?y, c??c ??i ?? ?i?u ki?n cho EM 2021

B? ??

B? ?? s?n s??ng cho danh hi?u l?n ??u ti??n c?a m??nh t?i Euro 2021. B?ng x?p h?ng th? gi?i v?? World Cup Third 2018 Nh??m I c?a v??ng lo?i v? ??ch chau ?u v?i 10 chi?n th?ng trong 10 tr?n ??u. V?i s? kh??c bi?t m?c ti??u l?? +37 v?? ch? c?? 3 b??n th?ng, r? r??ng Qu? ?? ?ang n??ng tr??n v??ng mi?n Gi?i v? ??ch chau ?u Em 2021 y??u th??ch.

D ? nemark ?? ??

Sau khi kh?ng ?? ?i?u ki?n cho ?i?u ??? Em 2016 ? Ph??p, D ? ?? l??m ?i?u ??? m?t l?n n?a. Nh?? v? ??ch chau ?u n?m 1992 ? b?ng D c?a Em Quali ?? gi??nh v? tr?? th? hai trong b??n ph??a sau Th?y S?. ??c bi?t l?? ??n cu?i giai ?o?n nh??m, D ? c?? th? ph??t tri?n v?? ?u?i theo ng??i theo ?u?i Ireland.

??c ??

?i?u g?? gay b?i r?i l?? ??i v?i ??i tuy?n qu?c gia ??c t?i World Cup 2018. L?n ??u ti??n, h? ?? b? lo?i sau giai ?o?n nh??m. Trong Euro 2021 th?? n?? s? kh??c, ngay c? khi b?n Em 2020 Quali Trong nh??m C ch? ngay tr??c H?? Lan, ngay c? m?t tr?? ch?i ?? b? m?t.

Anh ??? ? ? ? ??? ???

Ba con s? t? cu?i c??ng c?ng mu?n gi??nh ???c m?t danh hi?u m?t l?n n?a. ??? l?? h?n n?a th? k? khi h? c?? th? c?? ???c danh hi?u v? ??ch th? gi?i v??o n?m 1966. Ng??i Anh mu?n leo l??n ngai v??ng l?n ??u ti??n t?i Gi?i v? ??ch chau ?u 2021. Trong nh??m EM Quai, b?n c?? th? gi??nh chi?n th?ng 7 tr??n 8 tr?n ??u v?? gi??nh chi?n th?ng tr??c khi C?ng h??a S??c v?? Kosovo. Ti?ng Anh l?? v?i ?i?u ??? T? l? c??c EM 2021 ?? t??m ng??i c?? c??c ?i ??u.

Ph?n Lan ??

Ph?n Lan ch?a tham gia v??o v??ng chung k?t c?a m?t gi?i ??u l?n. L?n ??u ti??n, b?n c?? th? ?? ?i?u ki?n cho EM 2021 v?? trong nh??m J c?a Em Quali, Hy L?p v?? Bosnia & Herzegovina r?t gi?t gan. ??i tuy?n qu?c gia Ph?n Lan, ???c ca ng?i m?nh m? b?i Legion ? Rens, gi? ?ay c?? c? h?i ??u ti??n l?n h?n.

Ph??p ??

?F Rantry c?? ???c c?? ???p! ?? Sau khi gi??nh ???c World Cup 2018, nhi?u ng??i Ph??p mu?n tr? th??nh ti??u ?? tr??n c??c t? b??o. Sau danh hi?u EM b? b? l? t?i Heim-Euro 2016, n?? s? ho?t ??ng trong l?n th? th? hai. Trong m?t nh??m ?? ?i?u ki?n Hard UMK, m?i ng??i ?? th?ng th? tr??c ??i Kei v?? EM-2016- ü ??i gi??m s??t ? Iceland.

Croatia ??

?i?u g?? ?ang di?n ra v?i t? c??ch l?? ??i c?a hu?n luy?n vi??n Zlatko Dali ? 2018 l?n ??u ti??n Tr?n chung k?t World Cup 2018 ?? ??n? V?? ngay c? khi danh hi?u v? ??ch th? gi?i kh?ng nh?n ???c b?t c? th? g??, ng??i Croatia v?n n??ng b?ng. L?? ng??i chi?n th?ng nh??m c?a Quali Group E, Wales, Slovakia v?? Hungary ???c g?i l?? PL ? tze. M?t Em cu?i c??ng n?m 2021 Nh?? v? ??ch th? gi?i ch?c ch?n l?? ???ng tin c?y.

Y ??

??i tuy?n qu?c gia Y ?? th??c ??y tr??nh ?? b? b? l? cho World Cup 2018 ? Nga. V?i 10 chi?n th?ng t? 10 tr?n ??u, nh??m EM 2020 Quali Jad v?? kh?ng nghi ng? g?? v? vi?c li?u Gi?i v? ??ch chau ?u ti?p theo c?ng s? di?n ra m?? kh?ng c?? Italy. Ch? v?i 4 b??n th?ng, ng??i Y c?? ???c m?c ti??u th? ba nh?t trong to??n b? tr??nh ??.

H?? Lan ??

H?? Lan ?? b? l? c? hai v??ng lo?i cho Gi?i v? ??ch chau ?u 2016 t?i Ph??p, c?ng nh? nh?ng ng??i cho World Cup 2018 ? Nga. N? l?c th? ba cu?i c??ng ?? l??m vi?c tr? l?i. Ch?ng l?i ??i th? Arch ??c, b?n c?? th? gi??nh chi?n th?ng trong Quali Group C v?? cu?i c??ng ?? ??t ???c v? tr?? th? hai.

? sterreich ??

Gi?i v? ??ch chau ?u v?i ? sterreich tr? th??nh m?t th??i quen. Sau khi t? m??nh c?? tr??nh ?? ??u ti??n v??o n?m 2016, Alpenland c?ng ?? ?i?u ki?n cho N ? CHST EM 2021. Tr??nh ?? chuy??n m?n trong nh??m G b?t ??u v?i m?t s? k?t qu? x?u, nh?ng ?? c?? th? c?i thi?n r?t nhi?u. Cu?i c??ng, n?? ??ng th? hai sau Ba Lan, nh?ng ? ph??a tr??c ph??a b?c Macedonia v?? Slovenia.

Ba Lan ??

Ba Lan ch? ph?i c??i ??u tr??c nh?? v? ??ch chau ?u SP ? teren B? ???o Nha trong h??nh ph?t c?a h??nh ph?t t?i EM 2016. Tuy nhi??n, trong EM 2021, n?? s? ?i v? ph??a tr??c cho Lewandowski v?? Co. V?i chi?n th?ng nh??m trong nh??m Quali G, b?n ?? ?? c?p ??n PL v?? ch?c ch?n ?? ?i?u ki?n.

B? ???o Nha ??

Nh?? v? ??ch chau ?u 2016 l?? ?? b?o v? danh hi?u c?a m??nh v??o n?m 2021. Nh?ng ?i?u ??? kh?ng th?c s? thuy?t ph?c trong nh??m B c?a Em Quali. Ch? c?? v? tr?? th? hai sau Ukraine l?? k?t th??c. Cu?i c??ng, v??o th? ba, Serbia, cu?i c??ng b?n ?? c?? ba ?i?m ph??a tr??c. Kh?ng ch?c l?? Cristiano Ronaldo v?? ng??i B? ???o Nha c?a anh ta qu?n ly ph??ng th? danh hi?u.

Nga ??

Nga ?? b? lo?i trong v??ng s? kh?o t?i Gi?i v? ??ch chau ?u 2012 v?? Euro n?m 2016. T?i EM 2021, th? 38 c?a b?ng x?p h?ng FIFA World mu?n tr? l?i giai ?o?n lo?i tr?c ti?p. Trong v??ng lo?i Euro, nh??m t?i ch? ph?i c??i ??u tr??c ng??i B?. B?n c?? th? gi??nh ???c t?t c? c??c cu?c ??u tay ??i kh??c v?? b?o ??m v?? cho Gi?i v? ??ch chau ?u 2021.

Th?y ?i?n ??

Th?y ?i?n ?? th?ng th? trong cu?c chi?n gi??nh v? tr?? th? hai trong nh??m tr??nh ?? EM F trong cu?c ??u tay ??i c?a B?c ?u ch?ng l?i Na Uy. Ng??i Tay Ban Nha, nh? mong ??i, kh?ng th? c?? ???c. Ng??i Th?y ?i?n ?? c?? m?t t?i m?i gi?i v? ??ch chau ?u k? t? Gi?i v? ??ch chau ?u 2000. Tuy nhi??n, ngo??i v??ng s? b?, h? ch? ??n m?t l?n t?i Euro 2004 ? B? ???o Nha. ? ???, h? ?? di chuy?n ra kh?i H?? Lan trong quy.

Th?y S? ??

V?i D ? Nemark v?? Ireland, Th?y S? ?? c?? hai ??i th? c?nh tranh m?nh m? v?i hai EM 2021 pl ? tze trong nh??m D c?a tr??nh ?? EM. Tuy nhi??n, nh??m ?? c?? th? ho??n th??nh v? tr?? ??u ti??n v?? ??t v?? cho ??ng euro. V?i m?t ?i?m ho?c b?n ?i?m tr??c hai ??i th?, k?t qu? l?? b?t c? ?i?u g?? nh?ng r? r??ng. ??i v?i Th?y S?, giai ?o?n nh??m, nh? t?i EM 2016 ? Ph??p, s? ???c gi? cho EUR 2021 v?? sau ??? ch?m s??c m?t ho?c m?t berry kh??c.

Tay Ban Nha ??

Nh?? v? ??ch chau ?u 3 l?n v?? v? ??ch th? gi?i ??c ???o ??n v?i EM 2021. Sau 3 danh hi?u li??n ti?p, ??n v??ng 16 t?i World Cup 2018 l?? cao nh?t. T?i Tay Ban Nha, m?t s? thay ??i trong ??i h??nh ???c d?a v??o v?? ??t nh?t c?? th? ??t ???c nh??m EM Quai cho ch? quy?n v?? kh?ng th?t b?i. C? Th?y ?i?n v?? Na Uy ??u kh?ng th? cung c?p tr??n La Roja.

C?ng h??a S??c ?? ??

C?ng h??a S??c, nh?? v? ??ch ph?? chau ?u n?m 1996, ?? ?i?u ki?n cho m?i em k? t? khi ??t n??c ???c t?o ra, bao g?m c? EM 2021. Ng??i S??c ch? ph?i ?? EM ?? ?i?u ki?n d?n ??u v?? ?? ??i h??ng ??u nh? Kosovo v?? Bulgaria ??ng sau h?. Th?t kh?? ?? d? ?o??n v??ng cu?i c??ng c?? th? ???c th?c hi?n cho b?n. V?i Anh v?? Croatia, hai ??i th? m?nh m? trong Nh??m EM 2021.

Talse ??

Nh?ng cau chuy?n v?? tr?n chung k?t c?a c??c s? ki?n l?n cho ??n nay h?u nh? kh?ng c?? b?t k? cau chuy?n th??nh c?ng n??o. B?n th??ng ch? ?? ?i?u ki?n hai l?n cho c??c gi?i ??u v??ng World Cup v?? t?i Gi?i v? ??ch chau ?u, b?n ch? nh?n ???c v??ng s? b? hai l?n n?u b?n c?? th? ?? ?i?u ki?n. ??i v?i Fu ? Ball Euro 2021, nh??m H ?? ?? ?i?u ki?n ngay sau nh?? v? ??ch chau ?u Ph??p v?? tr??c ??i ü Berr?sung c?a EM 2016 Iceland.

Ukraine ??

Ai ?ang ngh? r?ng Ukraine s? tr? th??nh nh??m B nh??m B trong tr??nh ?? EM 2020? C?? l? kh?ng ai. Ng??i Ukraine ?? c?? th? th?ng th? tr??c nh?? v? ??ch chau ?u tr? v?? B? ???o Nha v?? ??i tuy?n qu?c gia Serbia. Ngo??i tr??nh ?? c?a nh?ng ng??i m?i ??n Gi?i v? ??ch chau ?u Ph?n Lan, ?ay c?? l? l?? con s? l?n c?a ch?t l??ng Euro.

X? Wales ??? ??? ?? ?? ??

???c ???nh k??m b?i ng?i sao Real Madrid Gareth Bale, The Welshers ?? th??nh danh c?a h? ? chau ?u v??o n?m 2016. V?i vi?c di chuy?n v??o EM b??n k?t H? kh?ng c??n ???c c?u nh? m?t l?i ??ch trong b?t c? ai. Trong tr??nh ?? chuy??n m?n cho EM 2021, Wales trong nh??m E ?? t?o ra tr??nh ?? v?i r?t nhi?u b?ng. Ch? v?i m?t ?i?m tr??c Slovakia th? ba v?? m?t ?i?m kh??c ? Hungary th? 4, ng??i ta c?ng c?? th? b? l? v??ng lo?i v?i m?t ch??t xui x?o.

B?c Macedonia ?? ??

North Macedonia ?? ?i?u ki?n cho tr?n play -off E 2020 D cho Euro 2021. Ch??nh Goran Pandev, ng??i ?? ghi b??n th?ng t?t c? trong tr?n chung k?t v?i Georgia v?? ??a North Macedonia ??n Gi?i v? ??ch chau ?u l?n ??u ti??n trong l?ch s?. Ti?u bang ? Balkan ?? th?ng 2-1 trong nh??m playoff trong tr?n b??n k?t v?i Kosovo v?? 1-0 tr??c Georgia.

Scotland ??? ?? ? ???

2 tr?n ??u t?i nh?? ? Hampden Park ? Glasgow cho Scotland t?i Gi?i v? ??ch chau ?u 2021. Do tr??nh ?? th??nh c?ng trong Playoff c?a Nations League Nh??m C b?o ??m ng??i Scotland trong Gi?i v? ??ch chau ?u 2021 Nh??m D, n?i b?n g?p Anh, trong s? nh?ng ?i?u kh??c. Trong v??ng playoffs, Scotland l?n ??u ti??n chi?m ?u th? ch?ng l?i Israel trong h??nh bxh wc chau au ph?t v?? sau ??? c?ng ch?ng l?i Serbia theo h??nh ph?t.

Slovakia ??

Sau chi?n th?ng cu?i c??ng c?a tr?n playoff tr??c B?c Ireland, Slovakia k?t th??c ? b?ng E c?a ??ng euro v?? g?p Tay Ban Nha, Ba Lan v?? Th?y ?i?n. Trong tr?n b??n k?t c?a c??c tr?n play-off B c?a Nations League B, Slovaks ?? gi??nh chi?n th?ng tr??c ng??i ??ng t? ch?c EM Ireland trong h??nh ph?t c?a qu? ph?t ??n v?? th?ng 2-1 trong tr?n chung k?t v?i B?c Ireland. Do ???, Slovakia ch?i hai tr?? ch?i ? St. Petersburg v?? m?t ? Seville.

Hungary ??

??? l?? m?t chi?n th?ng v??o ph??t cu?i b?i s? xu?t s?c c?a ng??i Hungary trong tr?n chung k?t playoff A v?i Iceland. Cho ??n ph??t 88. Iceland l?? 1-0. V??o ph??t th? 92, c??nh c?ng v??o t? s? 2-1 cho Hungary ?? r?i v??o b??n th?ng c?a Dominik Szoboszlai. Kh?ng ch? v?y V?? 2021 N??i chung, ng??i Hungary s? c? v?, nh?ng c?ng l?? bay gi? b?n c?? th? mong ??i 3 tr?n bxh wc chau au ??u tr??n san nh?? ? Budapest ch?ng l?i ??c, Ph??p v?? B? ???o Nha.

Cau h?i th??ng g?p cho c??c ??i c?a EM 2021

C?? bao nhi??u ??i tham gia Gi?i v? ??ch chau ?u n?m 2021?

T?ng c?ng c?? 24 ??i ?? c?? th? ?? ?i?u ki?n cho EM 2021. Tr??i ng??c v?i Gi?i v? ??ch chau ?u s?m, kh?ng c?? ??i ch? nh?? v?? do ??? kh?ng c?? ??i n??o c?? tr??nh ??.

??i Euro 2020 ho??n th??nh tr?? ch?i c?a h? ? ?au?

Kh?ng ch? v?? s? thay ??i trong v??ng cu?i c??ng 2021, gi?i ??u l?? m?t c??i g?? ??? r?t ??c bi?t. Th?c t? l?? n?? ???c t? ch?c trong EM trong 11 L ? c?ng l??m cho cu?c thi c? th?. N?? ???c ch?i trong t?t c? c??c nh?? t? ch?c cho ??n v??ng t? k?t bao g?m. T? b??n k?t, c??c tr?? ch?i di?n ra ??c quy?n ? London.

T?i sao 4 ??i EM 2021 sp ? ter ?? ?i?u ki?n so v?i c??c ??i kh??c?

Tr??nh ?? chuy??n m?n cho Euro 2021 l?? m?t tay so v?i tr??nh ?? Euro. C?? 20 bxh wc chau au t?m b?t ??u. 4 pl tze ?? ??n c??c ??i c?? th? th?ng th? trong tr?n playoff EM. B?c Macedonia, Hungary, Slovakia v?? Scotland b?o ??m s? tham gia c?a h? v??o Gi?i v? ??ch chau ?u n?m 2021.