dota matches Kh?ng c?? tr?ng t??i Th?y S? t?i World Cup 2014 ? Brazil

b??n trong 20. Fu ? Ball World Cup c?a l?ch s?, s? di?n ra t? ng??y 12 th??ng 6 ??n ng??y 13 th??ng 7 n?m 2014 t?i Brazil Kh?ng c?? tr?ng t??i Th?y S? l?? m?t ph?n c?a b?a ti?c. V??o cu?i c??c v??ng cu?i c??ng, Massimo Busacca v?? Urs Meier, m?i tr?ng t??i c?? ti?ng t?m cao tr??n ph?m vi qu?c t? v?? v?i nh?ng ng??i gi?i nh?t c?a bang h?i c?a h?. Hi?n t?i, tr?ng t??i tr? Th?y S? v?n thi?u kinh nghi?m cho m?t ho?t ??ng v?i m?t gi?i ??u quan tr?ng nh? v?y.

b??n trong cau chuy?n Ch? c?? 5 gi?i ??u, t?i h? Kh?ng c?? tr?ng t??i t? Th?y S? ?? ???c s? d?ng. Sau World Cup ??u ti??n 1930 t?i Uruguay, Gi?i v? ??ch chau ?u t?i B? n?m 1972, Gi?i v? ??ch chau ?u n?m 1980 t?i Y v?? Gi?i v? ??ch chau ?u n?m 2012 ? Ba Lan v?? Ukraine, c?ng s? kh?ng c?? tr?ng t??i Th?y S? t?i World Cup 2014 ? World Cup 2014 ? Cup t?i Brazil.

c??c Th?y s? g?p nhau Nh??m e tr??n Ph??p, Ecuador v?? Honduras V?? t? nhi??n ??p d?ng b??n c?nh ?E ?E quipe tricolore ?? L?? m?t ?ng c? vi??n cho v??ng 16. Cho hu?n luy?n vi??n c?a ?N ati ?? Ottmar Hitzfeld, ch??ng t?i s? l?? gi?i ??u l?n cu?i c??ng c?a anh ?y tr??c khi k?t th??c s? nghi?p c?a anh ?y, b?i v?? sau ???, c?u hu?n luy?n vi??n Lazio Rom Vladimir Petkovic s? khi?n b??nh l??i.