dota live L?ch tr??nh tr?? ch?i UEFA Nations League 2022/23

Th??ng v??o th?i ?i?m c?a Li??n ?o??n qu?c gia 2022/23 Ch?i vi?c chu?n b? cho World Cup 2022 x?y ra. Nh?ng nh? ???c bi?t ??n, World Cup ? Qatar s? ch? di?n ra v??o cu?i n?m nay, ?i?u n??y ?? t?o ra m?t c?a s? mi?n ph?? ch?i mi?n ph?? v??o th??ng S??u. C? v??o th??ng 6 n?m 2022 v?? v??o th??ng 9, s??u ng??y tr?? ch?i c?a giai ?o?n nh??m c?a phi??n b?n th? 3 c?a Li??n ?o??n Qu?c gia s? di?n ra.

C??c tr?? ch?i ??u ti??n b?t ??u v??o ng??y 2 th??ng 6 n?m 2022. T?i ?ay, b?n c?? th? t??m th?y to??n b? k? ho?ch tr?? ch?i c?a UEFA Nations League 2022/23 cho Liga A, League B, League C v?? Liga D. W ? hle v??o cu?c ch?i t? ??ng ???c c?p nh?t. B?n nh?n ???c t?t c? c??c cu?c h?n trong Li??n ?o??n Qu?c gia. B?t c? ai b?t ??u c??c nh??m kh??c nhau v?? ai s? c?? xu h??ng xu?ng theo xu h??ng B?ng Li??n ?o??n Qu?c gia 2022/23.

Liga M?t k? ho?ch tr?? ch?i t?i UEFA Nations League 2022/23

Li??n minh c??c qu?c gia 2022/23 Li??n minh A l?? gi?i ??u nh?n ???c s? ch?? y nh?t. Ly do r?t ??n gi?n: ? ?ay c??c ??i t?t nh?t ? chau ?u ???c ??t v?? KPTE tham gia v??o gi?i ??u Final Four 2023. Do ???, ch??ng t?i c?? l?ch tr??nh c?a League A v?i t?t c? c??c tr?? ch?i c?a The C??c nh??m trong UEFA Nations League 2022/23.

Nh?ng nh?ng qu?c gia n??o c?? th? ???c t??m th?y trong nh??m gi?i ??u A n??o? Trong nh??m 1, b?o v? nh?? v? ??ch Ph??p, D ? Nemark, Croatia v?? th?ng c?p Sterreich. Nh??m 2 bao g?m Tay Ban Nha, B? ???o Nha, Th?y S? v?? C?ng h??a S??c. Nh?? v? ??ch chau ?u Y ?ang ??i ph?? v?i ??c trong nh??m 3, ph?? nh?? v? ??ch chau ?u Anh v?? Hungary. Trong nh??m 4 c?? m?t cu?c ??u tay ??i trong khu ph? b??ng n? gi?a B?, H?? Lan, Ba Lan v?? x? Wales.

L?ch tr??nh liga lata liga b

Ngo??i ra, trong League B c?a Nations League 2022/23, m?t s? ??i th?c s? t?t c?? th? ???c t??m th?y, t? ??? b?n c?ng c?? th? mong ??i c??c tr?? ch?i hay. T?t nhi??n ch??ng t?i c?ng c?? l?ch tr??nh tr?? ch?i cho nh??m 1 v?i Ukraine, Scotland, Ireland & Armenia, nh??m 2 v?i Iceland, Nga, Israel v?? Albania, nh??m 3 v?i Bosnia & Herzegovina, Ph?n Lan, Rum ? Nien v?? Montenegro cho Nh??m 4 v?i Th?y ?i?n v?i Th?y ?i?n , Na Uy, World Cup Starter Serbia v?? Slovenia v?i t?t c? c??c k?t qu?.

B?n c?? th? t??m ra ai l?? ng??i y??u th??ch trong chi?n th?ng nh??m v?? ?? xu?ng h?ng Nations League 2022/23 ??t c??c.

K? ho?ch tr?? ch?i ? League C c?a Li??n ?o??n Qu?c gia 2022/23

Nations League Liga C 2022/23 C?? m?t ng??i tham gia r?t n?i b?t trong phi??n b?n th? 3 c?a cu?c thi v?i Tornkei. Tekken ?? ph?i ch?p nh?n ng??i g?c v?? gi? ?ay c?? th? l??m m?i th? trong nh??m 1 c?a Liga C ch?ng l?i Luxembourg, Litva v?? F ? r. Nh??m 2 bao g?m B?c Ireland, Hy L?p, Kosovo v?? S??p/Estonia.

Trong nh??m 3, Slovakia, Belarus, Azerbaijan v?? Kazakhstan/Moldova c?? th? ???c t??m th?y. V?i Gibraltar, m?t tr?ng th??i l??n th?c s? trong Fu ? Ball ?? ??a n?? ??n Liga C v?? ph?i ch?ng minh m??nh trong nh??m 4 ch?ng l?i Bulgaria, EM 2021 ng??i tham gia B?c Macedonia v?? Georgia.

T?t c? c??c ng??y cho League D c?a UEFA Nations League

N?u b?n ?ang t??m ki?m c??c ??i l?n ? Nations League Liga D, t??m ki?m sai ??a ?i?m. ?ay l?? n?i c??c ??i t?i t? nh?t ? chau ?u k?t h?p v?i nhau v?? c?? th? b? gi?t trong l?n ti?p theo tr??n m?t ??i l?n, nh? m?t b?ng ch?ng gi?i ??u C.

V?i ch??ng t?i, t?t nhi??n b?n c?ng s? t??m th?y l?ch tr??nh cho hai nh??m c?a Liga d der Nations League 2022/23:

  • Nh??m 1: Liechtenstein, Kazakhstan/Moldova, Latvia, Andorra
  • Nh??m 2: Malta, S??p/Estonia, San Marino