dota 2 secret shop Favelas l?? g?? v?? ?i?u g?? x?y ra trong World Cup 2014?

T? favela ??n t? B? ???o Nha v?? bi?u th? m?t qu?n ngh??o. C??i t??n Favela m? t? m?t nh?? m??y leo n??i Brazil. Gi?ng nh? nh?? m??y, khu nh?? ngh??o ??nh c? tr??n d?y n??i Rio de Janeiros v?? h? c?? cao kh?ng? N??i c??ch kh??c, h? nhanh ch??ng lan r?ng xung quanh khu v?c n??y. Favelas n?i l??n sau khi b?i b? ch? ?? n? l? v??o n?m 1888. K? t? ???, c??c khu ? chu?t ?? lan r?ng ??u ??n.

Favela Rocinha ? World Cup 2014 Th??nh ph? Rio de Janeiro

H??nh 1: C??c khu ? chu?t ? qu?n Rocinha ???c coi l?? k??ch th??c c?a lo?i h??nh n??y v?? cung c?p kh?ng gian cho kho?ng 250.000 ng??i

? Rio de Janeiro, ng??i ta cho r?ng kho?ng 30% Bev ? lkung s?ng trong c??c khu v?c ngh??o n??y. Rocinha ???c coi l?? m?t favela l?n. N?? s? ???c th?c hi?n r?ng 250.000 ng??i s?ng trong khu ??nh c? n??y. Favelas ch? y?u ? ngo?i ? c?a c??c qu?c gia l?n c?a Brazil. H? l?? nh?ng khu ??nh c? trong ??? c? dan kh?ng c?? ly do ph??p ly ph??p ly. C??c nh?? ? trong favelas r?t ??n gi?n. Ch??ng ???c xay d?ng t? c??c v?t li?u d? d??ng ?? c?? ???c. Th??ng th?? ch??ng ch? bao g?m c??c cay c?, b?ng h?p ho?c h?p thi?c. Trong c??c b?ng l?n, g? v?? ??? ???c s? d?ng cho nh?? ?. ??i v?i nhi?u c? dan, b??ng fu l?? c? h?i duy nh?t ?? C?ng l?? ng??i ch?i trong ??i h??nh WM t? Brazil ???c sinh ra ? Favelas.

Favelas th??ng ???c g?i l?? ?S trong th??nh ph? ?? Vi?c qu?n ly c??c khu ??nh c? th??ng l?? tr??ng h?p b?t ??u c?a cartel thu?c duy tr??. Cho Fu ? Ball World Cup 2014 M?t c?nh s??t h??a b??nh nh? v?y ?? ???c c??i ??t. ?i?u n??y c?? th? cho b?o m?t.

?ay l?? ?s.

H??nh 1: Wikimedia/Chensiyuan (CC By-SA 2.0)