dota 2 meta Ng??i ch?i Bundesliga ch?ng l?i World Cup 2022 t?i Qatar

T?i a th?m d?? y ki?n ??n World Cup b??ng ??? 2022 t?i Qatar n??i chuy?n v?i nhau 62,1 % ng??i tr? l?i Kicker c?a Bundesliga ??c ch?ng l?i m?t V??ng cu?i b??n trong WERTENSTATE ngo??i. Khi ???c h?i khi n??o World Cup n??n di?n ra, ph?n l?n c?a c?u th? b??ng ??? chuy??n nghi?p ?? l??n ti?ng t?i m?t cu?c h?n ? Qatar v?? ??t nh?t 15,9 % c?? th? ???c t??ng t??ng trong M??a h?? ?? l??i xe ??n Qatar 22 % trong m??a ??ng.

G?n ?ay anh ?y ?? c?? T?ng th? ky FIFA ? r Jerome Valcke gi?i th??ch r?ng World Cup mong ??i b??n trong m??a ??ng S? di?n ra v?? nhi?t ?? qu?? n??ng v??o m??a h??. ?ay bi?u hi?n ?? tr? th??nh Ngay sau ??? b? t? ch?i V?? v? th?i gian ch??nh x??c c?a World Cup 2022, m?t quy?t ??nh c?? th? s? kh?ng ???c ??a ra cho ??n cu?i n?m nay.