dota 2 events B?ng x?p h?ng FIFA World th??ng 2 n?m 2014

B?ng x?p h?ng th? gi?i b??ng ??? t? th??ng 2 n?m 2014H?m nay c?? Th? gi?i fu ? hi?p h?i b??ng FIFA hi?n t?i FU ? B?ng x?p h?ng th? gi?i b??ng cho th??ng 2 n?m 2014 ??m ch? ??n. B? ???o Nha ?? c?i thi?n t? 5 ??n 4 v?? Th?y S? t? 8 l??n 6. Ti?ng Anh r?i t? v? tr?? th? 13 ??n 15. PL ? tze 1 ??n 3 v?i Tay Ban Nha, ??c v?? Argentina v?n nh?t tr??. C??c nh?? t? ch?c WM Brazil ?? trao ??i pl ? tze v?i Niederl ? v?? hi?n ?ang ? v? tr?? th? 5.

Ng??i tham gia Cup kh?ng ph?i th? gi?i ??u ti??n trong b?ng x?p h?ng FIFA World l?? Ukraine ? v? tr?? th? 18, m?? c? chia s? v?i Ph??p. D ? Nemark c?ng kh?ng ? v? tr?? th? 20 cho World Cup b??ng ??? 2014 ? Brazil. c??c Vi ph?m c??c B?ng x?p h?ng th? gi?i K? t? th??ng 1 ?ang di?n ra 42 tr?? ch?i ?? ?i ??n ph??a sau, n?i c?? 40 tr?? ch?i than thi?n b??n d??i. V??o ng??y th? 5, c??c v? k?ch ti?p theo di?n ra, c?? m?t c??i nh??n t?ng quan n?i ?ay.