danh sách tuyển việt nam mới nhất Michael Gregoritsch v? Lask cho nh??m FB?

Khi ??i tuy?n ? Sterreiche trong hai tr?n ??u ?? ?i?u ki?n cho hai ng??i quan tr?ng h?n World Cup 2022 Trong Qatar ch?ng l?i Israel (4: 2) v?? C?ng h??a Moldova (4: 1) hai chi?n th?ng ?? h? c??nh, ??t nh?t l?? t?t cho s? t? tin, Michael Gregoritsch b? m?t t??ch.

K? t?n c?ng, ng??i ?? kh?ng ???c s? d?ng trong hai trong s? m??i m?t l ? nderpiele, bao g?m Gi?i v? ??ch chau ?u n?m 2021 k? t? ??u th??ng 6, ?? nh?n ???c bi??n lai cho vai tr?? h? tr? c?a anh ta t?i FC Augsburg v?i vi?c kh?ng l??m vi?c.

? Augsburg ch? y?u ch? l?? l?a ch?n th? hai

T?i FCA, Gregoritsch ?? ???c thay th? trong ba ng??y tr?n ??u ??u ti??n c?a Bundesliga, nh?ng m?c d?? th? l?c trong ch??n v??ng sau, ch? c?? hai l?n ng?n n?a ??n, v?? v?y, ngo??i m?t tr?? ch?i b? b? l? do c? b?p, ch? c?? tr??n ngan h??ng. V??o cu?i tu?n qua, t?t nhi??n, c? g??i 27 tu?i trong tr?? ch?i t?i Hertha BSC ?? ???c ph??p l?y l?i sau 78 ph??t v?? c?u Fuggerst ? DTER ??t nh?t 1-1 v?i ti??u ?? c?a anh ?y trong th?i gian th??m.

V?n c??n ph?i xem li?u Gregoritsch c?? ?ang ??ng trong tr??ng h?p c?a Hu?n luy?n vi??n Markus Weinzierl hay kh?ng, ??c bi?t l?? khi hu?n luy?n vi??n FCA ch? y?u ???c ki?m ch? t? 33 l?n ? St. St. Th?t t?t khi Gregoritsch ch? l?? l?a ch?n th? hai ho?c th? ba. Tuy nhi??n, trong tr??ng h?p n??y, m?c d?? c?? 1,93 m??t v? m?t k? thu?t, Mutma, ???c m? ?i v? m?t k? thu?t, s? ngh? r?ng suy ngh? c?a anh ?y trong m??a ??ng.

Ch?c ch?n c?ng li??n quan ??n Playoffs World Cup 2022 Trong M ? RZ, trong ??? ? Sterreich ?ang t?ng l??n ? x? Wales v?? sau ??? th??nh c?ng trong tr?n chung k?t trong tr?n chung k?t cho m?t v?? World Cup t?i nh?? cho ng??i chi?n th?ng The Duels Scotland tr??c Ukraine. Sau ???, s? r?t vui khi ???c tr? l?i nh? t?i World Cup ? Qatar, n?u Sterreich th??nh c?ng. C??i ??? WM-ER ? FFFING GAY 2022 di?n ra v??o ng??y 21 th??ng 11. Ho??n ch?nh K? ho?ch tr?? ch?i c?a World Cup 2022 C?? ... ? ?ay.

H?i ngh? gi?i ??u nh? m?t ?i?m c?ng cho Lask?

Xung quanh ??? ??o FB ?? ngh? c?? th? th?c hi?n th?c h??nh Graz, d??ng nh? kh?ng ???c ??m b?o ? Augsburg, nh?ng ph?i ? Bundesliga ??a ph??ng. O ? n (Ober ? Sterreichen Nachrichten) suy ?o??n v? s? tr? l?i t? Gregoritsch v?? c? th? l?? Linz h?i, sau khi 16 v??ng chi?m m?t n?i phan ??nh. ? rkungen.

Cho d?? Gregoritsch, ng??i c?? h?p ??ng ? Augsburg, ?i?u h??nh c? b?n t?i Augsburg, c?ng c?? th? vay, n?i s? s?n s??ng di chuy?n v? nh??, v?n c??n ???c nh??n th?y. Gi?ng nh? cau h?i hu?n luy?n t?i Lask, c?? l? s? c?? t??c ??ng ??n ch??nh s??ch nhan s?.

M?c d?? v??ng 16 ?? an to??n l?? 16 trong gi?i ??u h?i ngh?, ?ay ch?c ch?n c?? th? l?? m?t cu?c tranh lu?n cho Gregoritsch cho Gregoritsch, nh?ng kh?ng r? li?u hu?n luy?n vi??n tr??ng, Andreas Wieland, ng??i ?? v??n l??n t? hu?n luy?n vi??n tr??ng ngay c? sau k? ngh? ??ng trong cu?c ngh? ??ng trong cu?c ngh? ??ng trong cu?c ngh? ??ng trong cu?c ngh? ??ng trong cu?c Tr??ch nhi?m s? ???c. ?ay l?? c??ch Markus Schopp, ???c ph??t h??nh v??i tu?n tr??c t?i FC Barnsley, c?? th? ???c l?u h??nh.