coi truc tiep bong da ??c lo l?ng v? Robin Gosens?

??i tuy?n qu?c gia ??c khi b?t ??u m??a gi?i m?i v?? Hans-Dieter Flick ?? ra m?t th??nh c?ng v?i t? c??ch l?? m?t hu?n luy?n vi??n qu?c gia, nh?ng s? xu?t hi?n c?a l?a ch?n DFB v??o th? n?m th?c s? th?a ???ng v?i chi?n th?ng 2-0 ? St. Gallen Ch?ng l?i Liechtenstein m?t c??ch t? nhi??n.

90 ph??t ti?t l? r?ng s? thay ??i c?a m?t m??nh hu?n luy?n vi??n kh?ng ??i di?n cho m?t lo?i thu?c ch?a b??ch b?nh, m?? ph?i ???c c?i thi?n trong nhi?u l?nh v?c ?? kh?ng ch? ?? ?i?u ki?n cho World Cup 2022 ?? t?o ra, nh?ng c?ng v??o th??ng 11 v?? th??ng 12 n?m 2022 t?i Bang ?? ch?i ti??u ??.

DFB-elf k?t th??c tr?? ch?i ??ng h?n

Th?c t? l?? tam tr?ng xung quanh ??i DFB kh??c xa v?i s? h?ng ph?n sau ti?ng c??i cu?i c??ng ? St. Gallen kh?ng ch? l?? do m??n tr??nh di?n ch?ng l?i Fu ? Ballzwerg Liechtenstein. Thay v??o ???, c??c nhan vi??n hu?n luy?n v?? gi??m s??t ?? lo ng?i v? Robin Gosens PR ? ?? g?i, ng??i b? th??ng ? m?t c?? chan ngay tr??c khi k?t th??c v?? kh?ng th? ti?p t?c ch?i. Vi?c ??c ph?i k?t th??c tr?? ch?i v?i m??i di?n vi??n v?? ??i ng? thay th? ?? li?n k? ??t quan tr?ng h?n so v?i s? th?t b?i lau ??i h?n c?a Atalanta Bergamo.

Trong cu?c h?p b??o sau tr?n ??u, hu?n luy?n vi??n qu?c gia Flick ch? ra r?ng Gosens ?? gi?t n?? t?i t? h?n: ?R Obin c?? v?n ?? v?i m?t c?? chan, c?ng v?i Fu Fu. Anh b? ?au d? d?i. Anh ta b? xo?n v?? ng? tr??n fu ? v?i tr?ng l??ng ??y ??. ??/P>

AUFMA ? c?a ch?n th??ng v?n ch?a ???c x??c ??nh, nh?ng theo c??c tuy??n b? c?a b? phim, n?u Gosens v??o Ch? nh?t V??ng lo?i World Cup 2022 ch?ng l?i Armenia v?? v??o th? T? t?i Iceland. Thay v??o ???, s? tr? l?i s?m c?a ? hrigen 27 n?m v??o nh?? nh?n nu?i c?a Y s? ???c mong ??i ?? b?t ??u ?i?u tr? v??, n?u c?n thi?t, kh?ng b?t ??u ???o t?o.

David Raum v?y nh?ng cu?c tranh lu?n

V?i t?m nh??n ??n hai L ? s?p t?i, Flick d? ki?n ??s? chuy?n ??i ? ph??a b??n tr??i. L?? l?c l??ng duy nh?t h?c ???c cho v? tr?? n??y, khu v?c David ???c ?? c? ??u ti??n ??ng trong ??i ng?. Nh?? v? ??ch chau ?u U21, ng??i ?? chuy?n sang TSG 1899 Hoffenheim sau khi leo l??n v?i SPVGG Greuther Feh, ch? mang ??n m?t tr?i nghi?m Bundesliga r?t b?a b?i c?a ba ng??i.

N?u Flick quy?t ??nh ch?ng l?i kh?ng gian, Lukas Klostermann, Thilo Kehrer ho?c Nico Schlotterbeck, ng??i c?ng ???c b? nhi?m l?n ??u ti??n, gi?ng nh? m?t h?u v? t?m th?i. Ng??i ta c?ng kh?ng b? lo?i tr? r?ng Antonio, ng??i ?? ch?ng l?i Liechtenstein tr??n b?ng gh? d? b?, ???c b?o v? b?i b??n tr??i ho?c m?t chu?i ba v?i m?t ch?t l?ng b??n tr??i r?t kh?? ch?u ???c g?i l??n thay v?? b?n ng??i. M?t kh??c, kh?ng c?? b? phim n??o l??m m?? kh?ng c?? s? xu?t hi?n c?a m?t ng??i ???c ???o t?o, ch?ng h?n nh? Nico Schulz von Borussia Dortmund.

C?ng th?? v?: