châu á có mấy đội tham dự world cup 2022 Nmecha v? VFL Wolfsburg cho nh??m DFB?

lich thi dau dt viet namV?i b?n b??n th?ng, bao g?m Golden Gate trong chi?n th?ng cu?i c??ng 1-0 tr??c B? ???o Nha, Lukas Nmecha ?? tr? th??nh m?c ti??u c?a Gi?i v? ??ch chau ?u U21 v?? do ??? thu h??t s? ch?? y c?a m??nh th?m ch?? c??n h?n c? m??a tr??c trong RSC Anderlecht Jersey.

K? t?n c?ng 22 tu?i ?? ghi ???c 21 b??n th?ng cho cau l?c b? truy?n th?ng B? trong 41 tr?n ??u c?nh tranh v?? chu?n b? th??m b?n c?? ???nh. V?i h?n ng?ch n??y, ??c bi?t l?? v?i Gi?i v? ??ch chau ?u U21, NMECHA hi?n ?? t? gi?i thi?u ? c?p ?? cau l?c b?, n?i c?? c??ch ?? ??a Hamburgers mua ??n m?t t??c ??ng c?.

N? l?c ??u ti??n ? Wolfsburg kh?ng th??nh c?ng

Trong n?a ??u m??a gi?i 2019/20, Nmecha ?? ky h?p ??ng v?i VFL Wolfsburg, nh?ng ch? ??n Sachsen th?p h?n gi?a m?t ? m?t v?? do ??? ?? ph?? v? kho?n vay v??o m??a ??ng. Sau m?t tr?m trung gian c?ng ??t th??nh c?ng lich thi dau dt viet nam h?n trong b? ph?n th? hai c?a Anh t?i FC Middlesbrough, Anderlecht ?? ch?ng minh l?? quy?t ??nh ???ng ??n, hi?n ph?i ?i v??o m?t n? l?c m?i ? Wolfsburg. W ? lfe ?? cam k?t NMECHA, th?c s? b? r??ng bu?c v?i Manchester City trong m?t n?m, hi?n ???c x??c ??nh l?? t??m tri?u euro v?? ?ang t?o ra nh?ng hy v?ng l?n trong k? t?n c?ng tr?.

Ir lu?n lu?n b? thuy?t ph?c b?i Lukas. ? Anderlecht, anh ?y ?? l??m kh?ng c?? s? nghi?p v?? ph??t tri?n r?t nhi?u. Kh?ng ch? trong l?a ch?n U21 c?a ??c, anh ?y ?? cho th?y anh ?y c?? th? quan tr?ng nh? th? n??o v?? b??n c?nh qu?ng tr??ng lich thi dau dt viet nam cho m?t ??i v?? m?c d?? ch? c?? 22 n?m nhi?m v? ??u m?i, anh ?y l??m v?? ?i tr??c ?? Nh?n m?nh gi??m ??c th? thao c?a Wolfsburg Marcel Sch ? fer khi vi?c chuy?n nh??ng ???c th?ng b??o r?ng ?ng lu?n tin v??o Nmecha, ng??i ?? nh?n m?nh r?ng ?ng ?? c?? m?t th?i gian r?t t?t v?i Intermezzo ?i ? n Wolfsburg v?? trong ??i.

Thi?u nh?t trong Fu Fu ? Ball

V?? v?y, bay gi? k? t?n c?ng, ng??i l?n l??n ? Anh, ng??i ?? tr?i qua t?t c? c??c ??i tuy?n ch?n tr? c?a ba con s? t? v??o m??a xuan n?m 2019 ?? thay ??i hi?p h?i 2019 th??nh U21, ?ang th?c hi?n m?t n? l?c m?i trong Bundesliga ? c?? l? c?ng v?i m?c ti??u trung h?n, ?? t?o ra m?t ??i tuy?n qu?c gia.

T?i r?t vui v?? Lukas l?? m?t trong nh?ng ???m ??ng t?n c?ng h?a h?n nh?t c?a ??c v?? bay gi? l?? m?t ph?n v?nh vi?n c?a VFL ?? N??i d?i ? sch ? fer c?ng nh??n qua trong tuy??n b? c?a lich thi dau dt viet nam m??nh, Nmecha ?? th??c ??y b??c nh?y ti?p theo ??n DFB. Th?c t? l?? thi?u m?t ng??i ?n m?c v?a ph?i trong ti?ng ??c ? m?c cao b?ng ti?ng ??c World Cup 2022, th?m ch?? nhi?u kh? n?ng li??n quan ??n Em 2024 Kh?ng c?? b?t l?i ? ??c.

N?u Nmecha c?? m?t kh?i ??u t?t ? Bundesliga, th?? th?m ch?? d??ng nh? kh?ng b? lo?i tr? r?ng Hu?n luy?n vi??n qu?c gia m?i Hans-Dieter Flick ?? kh?ng c?? th?i gian v??o ??u th??ng Ch??n. Sau ???, ??c g?p nhau trong nh??m j V??ng lo?i World Cup 2022 Tr??n Liechtenstein, Armenia v?? Iceland.

>> t?t c? FU ? Ball World Cup V??ng lo?i 2022