cục diện bảng g vòng loại world cup 2022 M?o c?? c??c Nga so v?i Wales (ng??y 20 th??ng 6)

Nga L?? m?t trong nh?ng CO -favorite? in Nh??m em b B?t ??u, nh?ng sau hai ng??y tr?n ??u, t??nh hu?ng th?c t? l?? kh??c nhau. Sbornaja c?? th? m?t ?i?m Cho ??n nay, ?i?u n??y c?ng kh?ng ch? l?? m?t b?ng h?? (tr?n m? m??n v?i Anh 1: 1). ? v??ng hai, Slovakia l?? m?t con s? qu?? l?n. Ngo?i tr? m?t k?t th??c t?t v?? m?c ti??u k?t n?i 1-2, Nga kh?ng th? hi?n th? b?t c? ?i?u g??. M?t c??ch kh??c, Wales l??. Sau m?t chi?n th?ng ph??n n??n trong Game One, b?n th?m ch?? c?? th? ch?ng l?i n??c Anh. Bale ?? ghi ???c c?? ???nh Fresto th? hai c?a m??nh t?i ch?c v? ??ch chau ?u n??y. Cu?i c??ng, x? Wales ?? ph?i v? nh?? v?i s? ?i?m l?? nh? hai Jokern Vardy v?? Sturridge. Anh s?ng, x? Wales l?? t?t v?? Nga ??ng tr??c tr?n ??u lo?i tr?c ti?p.

Russland_Wales_em 2016_gruppe_b_wetten

T?t c? ?Em c?? c??c ? M?o

Tr??ch d?n: Nga Vs. X? Wales

M?c d?? c?? nh?ng l?n xu?t hi?n tr??c ??? t?i Euro, Nga l?? ng??i ???c y??u th??ch trong cu?c ??u tay ??i ??u ti??n v?i c?? voi. ?? c?p ??n ch??ng t?i b?i v?? ch??ng t?i v?n h?a r?t nhi?u x? Wales. B?n v?n n??n c?? m?t Chi?n th?ng c?a sbornaja mu?n ??t c??c, sau ??? t?t nh?t t?i Betway v?i h?n ng?ch 2,50. Cho m?t ng??i r?t th?c t? M?o v? v? h?y nh??n th? ?an xen ???ng gi??, h?y ??i ? ?ay H?n ng?ch 3.30s tr??n ??t c??c c?a b?n. M?o c?a ch??ng t?i: d?a v??o x? Wales. Ch? ? ?ay 2,88 t?i Bet365.

??iH?n ng?chNg??i c?? c??c
Nga2.50Logo t? nh?? cung c?p c?? c??c th? thao Betway
v? tranh3.30H??nh ?nh h? s? ?an xen
X? Wales2,88Logo t? nh?? cung c?p c?? c??c th? thao Bet365

Th?ng tin chung v? Nga so v?i Wales

So s??nh tr?c ti?p:

  • Chi?n th?ng Nga: 3
  • Victory Wales: 0
  • Remis: 1
  • Torheiten ? LTNi: 6: 2

?? d??i b?t ??u/s? th?t:

  • Nga ph?i gi??nh chi?n th?ng ?? ?? ?i?u ki?n cho v??ng EM c?a EM
  • M?c d?? th?t b?i tr??c Anh, Wales v?n ti?p t?c c?? b?n ch?t c?a vi?c ?? ?i?u ki?n l?? m?t trong b?n nh??m t?t nh?t cho v??ng 16.
  • ??i h??nh c?a ng??i m?i ??n Wales c?? gi?? tr? h?n kho?ng 40 tri?u so v?i ??i tuy?n Nga (170,10 tri?u ?? So v?i 136,20 tri?u ??

M ? ???c t?o th??nh ???ng k?:

Nga: ?Akinfeev ?? Schennikov, V. Berezutski, Ignashevich, Smolnikov ?? Golovin, New Dator ??

Wales: Hennessey ? Ledley, Gunter, Williams, Chester, Davies ?? Ramsey, Taylor, Allen ? Bale, Robson-Kanu

?i?u h??nh LLE g?n Nga ? Ch?ng l?i Wales

Nga

Kh?ng c?? ? ???: Dzagoev, ? Faizulyn, Denisov, Cheryshev

X? Wales

Kh?ng c?? ? ???: Ch??ng t?i kh?ng bi?t v? b?t k? chi ti?t ???ng ch?? y n??o t?i Wales.

N?u b?n c?? th? ??n v?i t?t c? ng??i ch?i, Nga ph?i c?ng b? FUS ? lle t? m?t s? ng??i ch?i tr??c khi b?t ??u EM. Ch??ng t?i c?? m?t ? ? ?ayDanh s??ch nh?ng ng??i ch?i b? th??ng c?a n?m 2016 c?a EM 2016? D??nh cho b?n.

Th?? v? kh??c ? em ??t c??c:

Ai s? gi??nh ???c ch?c v? ??ch chau ?u? 2016? ??t c??c v??o ng??i chi?n th?ng gi?i ??u!

??iH?n ng?chNg??i c?? c??c
Ph??p4,70H??nh ?nh h? s? ?an xen
n??c ??c5,00Logo t? nh?? cung c?p c?? c??c th? thao Betway
Tay ban nha5,50H??nh ?nh h? s? ?an xen

? ?ay b?n c?? th? t??m th?y ? t?t c? c??c b?n ?H?n ng?ch v? nh?? v? ??ch chau ?u 2016.