cược bóng đá Nang cao ? Ph??p

Jeanne D ?A RC (1412 ? 1431)

Jeanne D ?A RC ho?c Johanna c?a Orleans l?? m?t n? anh h??ng c?a Franz. Trong cu?c chi?n tranh tr?m hrigen, Ph??p ?? th??nh c?ng v?i s? gi??p ?? c?a h? ??i v?i n??c Anh. Tuy nhi??n, m?c d?? c? ?? gi??p Charles VII ch?m s??c n??, c? kh?ng ???c ?ng h? v?? ???c ti?t l? cho ng??i Burgundian. Cu?i c??ng, ng??i ?? ???c b??n cho John of Lancaster, ng??i Rouen tr??c t??a ??n C?ng gi??o. Jeanne D ?A RC ?? b? ??t ch??y t?i c?c ? c?c v?? do ??? c?ng ???c th??nh h??a th??nh M ? Rtyrin v?? Sp ? ter.

Ludwig XIV (1638 ? 1715)

Chan dung Sonnenk Nig Louis XIV

Abb1: Louis XIV

Qu?c v??ng ???c bi?t ??n d??i bi?t danh Sonnenk ? NIG sinh ng??y 5 th??ng 9 n?m 1638 t?i Saint-Germain-en-Laye. T? n?m 1643-1715, ?ng l?? K ? nig t? Ph??p v?? do ???, v? vua tr? v?? nh?t ? chau ?u. Lau ???i Versaille ???c xay d?ng d??i s? cai tr? c?a ?ng. Anh ta ??m b?o r?ng Huguenots ?? b? ???n ??p.

Napoleon Bonaparte (1769 ? 1821)

Chan dung Napoleon Bonaparte

H??nh 2: Napoleon Bonaparte

Napoleon Bonaparte l?? m?t v? t??ng, ho??ng ?? v?? nh?? ??c t??i ng??i Ph??p. ?ng sinh ng??y 1569 t?i Ajaccio (Corsica). L?? m?t ch??nh kh??ch, Napoleon ca ng?i ch??nh tr? nh? chau ?u v??o ??u th? k? 19. Trong s? nh?ng th? kh??c, anh ta t??m th?y ?C ode-civil ?? A, v?n c??n ? nh?ng ph?n l?n ? Ph??p, ?? kh?i x??ng s? h?i sinh c?a c?i linh thi??ng. Napoleon cu?i c??ng ?? tr? th??nh chi?n d?ch Nga. Sau khi l?u vong tr??n Elba, Ho??ng ?? b? b?t ?? tr? l?i n?m quy?n trong 100 ng??y. S? s?p ?? cu?i c??ng c?a anh ?? ???c ni??m phong t?i Tr?n Waterloo. Napoleon b? tr?c xu?t ??n ??o St. Helena, n?i anh kh?ng c??n m?t cho ??n khi ch?t.

Jules Verne (1828 ? 1905)

Chan dung nh?? v?n Jules Verne

H??nh 3: Jules Verne

Jules Verne l?? m?t trong nh?ng nh?? v?n n?i ti?ng nh?t m?i th?i ??i. ?ng ?? ???c ph?c h?i t?i Nantes ng??y 8 th??ng 2 n?m 1828. C??c t??c ph?m ti??n ti?n nh?t c?a anh ?y l?? ?D t?c l?? chuy?n ?i ??n trung tam c?a th? gi?i ???? Verne c?ng ???c coi l?? m?t trong nh?ng ??ng ky c?a c??c ti?u thuy?t khoa h?c th? lo?i. N?m 1905, nh?? v?n ?? ch?t ? qu?? nh?? Amiens ? tu?i 77.

Claude Monet (1840 ? 1926)

H?a s? ?? v??t qua -h?a s? Claude Monet v??o n?m 1899

H??nh.4: Claude Monet

L?? m?t trong nh?ng ??i di?n quan tr?ng nh?t c?a ch? ngh?a ?n t??ng, h?a s? Claude Monet v?n c??n tr??n m?i c?a m?i ng??i ng??y nay. Trong khi nh?ng ng??y ?i h?c c?a anh ?y, Monet, Mitsch v?? gi??o vi??n ?? b?t ??u bi?m h?a v?? do ??? c?? ???c chi ph?? ??u ti??n ? Paris. Theo th?i gian, anh b?t ??u v? nh?ng b?c tranh phong c?nh theo phong c??ch hi?n th?c tr??c khi anh chuy?n sang ch? ngh?a ?n t??ng. Ngo??i c??c h??nh ?nh n??c hoa, anh c?ng ?? t? b? c??c t??c ph?m g?n ?ay nh?t c?a m??nh.

Coco Chanel (1883 ? 1971)

Modesch ? Horse Coco Chanel

H??nh.5: Coco Chanel

Coco Chanel l?? m?t trong nh?ng nh?? thi?t k? th?i trang g?n ?ay nh?t m?i th?i ??i v?? l?n h?n trong ?? ch? th?i trang Chanel. ??c bi?t l?? ?K day x??ch m??u ?en ?? V?? ??Chanel N o 5 v?n ???c bi?t ??n tr??n to??n th? gi?i ng??y nay. N?m 1911, anh ? Herin trong nh?? th?i trang ??u ti??n c?a Paris, ng??i ?? th??nh c?ng tr??n b?ng. Ch? trong nhi?u n?m tu?i, c? ?? c?? 300 nhan vi??n. Trong khi ch? ngh?a x? h?i qu?c gia, c? ?? h?p t??c v?i nh?ng ng??i chi?m ???ng v?? do ??? tr? th??nh ng??i v? gi??u nh?t th? gi?i. Sau khi k?t th??c Th? chi?n II, Chanel ?? b? b?t v?? tr?c xu?t ??n Th?y S?. Trong khi l??m vi?c tr??n m?t b? s?u t?p m?i, The Fashion ? Horse ?? ch?t v??o ng??y 10 th??ng 1 n?m 1971 trong b? kh??ch s?n c?a c? ? Paris

Charles de Gaulle (1890 ? 1970)

PR tr??c ?ay l?? Ph??p Charles de Gaules

H??nh.6: Charles de Gaulle

Charles de Gaulle nh??n th?y ??nh s??ng c?a ng??y v??o ng??y 22 th??ng 11 n?m 1890 t?i Lille. ?ng ca ng?i cu?c chi?n tranh th? gi?i th? hai b?ng c??ch b?t ??u Kh??ng chi?n Franz ? Sian ch?ng l?i s? chi?m ???ng c?a ??c v?i t? c??ch l?? m?t v? t??ng. Sau khi gi?i ph??ng Ph??p, t? n?m 1944 ??n n?m 1946, ?ng ??ng ??u ch??nh ph? du l?ch t?m th?i. N?m 1958, trong qu?? tr??nh chi?n tranh Algeria, ?ng ???c giao nhi?m v? th??nh l?p m?t ch??nh ph? m?i m?? m?t c?i c??ch hi?n ph??p c?? th? th?c thi. C?ng h??a ?? ???c c?p v?i ?i?u n??y. T? n?m 1959 ??n 1959 de Gaulle l?? pr ? siden Ph??p.

H?y xem Baller Franz ? Sian Fu ? nh?t m?i th?i ??i nh?t m?i th?i ??i

Louis de Funes (1914 ? 1983)

Louis de Funes l?? m?t trong nh?ng di?n vi??n n?i ti?ng nh?t c?a Franz ? Sian

H??nh 7: Louis de Funes

N?u b?n ngh? v? Ph??p, b?n ch?c ch?n s? ngh? v? Louis de Funes. Di?n vi??n h??i Worldbery sinh ng??y 31 th??ng 7 n?m 2014 t?i Courbevois. Ng??i Ph??p c?? ngu?n g?c Tay Ban Nha trong vai tr?? l?? m?t c??nh tay cu?i c??ng c?a Th??nh Tropez ?? Truy?n thuy?t ? r l?? Wutanz ? lle c?ng nh? bi?u c?m v?? c? ch? khu?n m?t ??c ???o c?a anh ?y m?? anh ?y ?? tr? th??nh th? gi?i phim trong nhi?u n?m. C??c t??c ph?m ???c bi?t ??n kh??c n?i anh tham gia l?? ?B ?B g? ho?c cau l?c b? ???B ?B alduin kinh d? c?a St. Tropez ?? Hay s?? -ri ?F ?F ?? ? tu?i 68, De Funes ?? ch?t sau c?n ?au tim th? ba.

Edith Piaf (1915 ? 1963)

Chansons ? Ng?c edith piaf

H??nh.8: Edith Piaf

Chanonss ? Ng?c Edith Piaf sinh ng??y 19 th??ng 12 n?m 1915 t?i Paris v?? ???c nu?i d??ng b?i ng??i m? v? ??i c?a c? v?? ng??i cha nghi?n r??u. ? tu?i ch? 15 tu?i, c? m?t gia ???nh ?? ki?m ti?n l??m ???ng ph?. Khi l??m nh? v?y, c? ???c ph??t hi?n v?? t??m th?y nh? m?t t??i n?ng l?n v?? t?n vinh th??nh c?ng l?n tr??n kh?p chau ?u. ??i v?i c??c b??i h??t n?i ti?ng nh?t c?a h?, ? ?L ?L a vie en rose ???M ?M ilord ?? C?ng nh? ?N tr??n, m?t Rien h?i ti?c ?? N?m 1963, c? qua ??i v?? h?u qu? c?a b?nh ung th?.

Paul Bocuse (1926 ??)

Lopchoch Paul Bocuse

H??nh.9: Paul Bocuse

Koch Paul Bocuse, sinh ng??y 11 th??ng 2 n?m 1926 t?i N ? Anh ??n t? Lyon, ???c coi l?? m?t trong nh?ng ng??i gi?i nh?t trong l?nh v?c c?a m??nh. Nh?? h??ng c?a ?ng ? l ?A uberge du Pont de Collonges ?? ???c ???nh gi?? v?i ba ng?i sao Michelin t? n?m 1965 v?? do ??? l?? ng??i gi? k? l?c. N?m 1989, Bocuse von Gault-Millau ???c ch?n v??o th? k? 20. ???c bi?t ??n nh? m?t b?n than xu?t s?c, Cook c?ng v?n h??nh c??c d??ng c?a ri??ng m??nh cho Mamelade, Tea v?? ?? h?p. Truy?n thuy?t ? r l?? m??n s??p th? nghi?m m??u ?en c?? th? ???c ??t h??ng trong nh?? h??ng c?a b?n cho ?? 0.

Quay l?i Lexicon T?ng quan

H??nh 1: Wikimedia, Guesse
H??nh 2: Wikimedia, C?ng ??ng kh?ng
H??nh 3: Wikimedia, Nadar, Guesse
H??nh.4: Wikimedia, C?ng ??ng Nadar -Kh?ng c??
Abb5: Wikimedia, Marion Pike, ?o??n
H??nh.6: Wikimedia, Wegmann, Ludwig (CC BY-SA 3.0)
H??nh.

H??nh.8: Wikimedia, J.B. Arrieu Albertini, c?ng ??ng -Free
H??nh.9: Wikimedia, ? Alain Elorza (CC BY-SA 2.0) ?