các trận đấu của việt nam vòng loại world cup Thu h?i Mario G ? tze cho ??i tuy?n qu?c gia ti?p t?c

??i h??nh ??u ti??n c?a ??i tuy?n qu?c gia ??c ?? ???c Joachim l ? W h??o h?c ch? ??i v?i t? c??ch l?? m?t hu?n luy?n vi??n qu?c gia sau 15 -Year -old. L ? W Ng??i k? th?a Hans-Dieter Flick ?? ??a ra ??i h??nh cho ba tr?? ch?i s?p t?i trong Tr??nh ?? chuy??n m?n World Cup 2022 ???c bi?t ??n v?i Qatar ? St. Gallen ch?ng l?i Liechtenstein (ng??y 2 th??ng 9), ch?ng l?i Armenia (ng??y 5 th??ng 9) v?? Iceland (8 th??ng 9).

V?i David Raum (TSG 1899 Hoffenheim), trung v? Nico Schlotterbeck (SC Freiburg) v?? k? t?n c?ng Karim Adeyemi (Red Bull Salzburg), ba ng??i ch?i ???c b? nhi?m l?n ??u ti??n, trong khi n?? ???c g?n b?i Marco Reus v?? Mo Dahoud. ???c t?o ra cho ??i ng?, kh?ng ???c t??nh ??n t? nhi?u ng??i l?n cho Gi?i v? ??ch chau ?u 2021.

Li??n l?c v?i g ? tze

Kh?ng ph?i v?i ng??i ch?i th??ng 9 c?a tr??nh ?? chuy??n m?n cho World Cup 2022 Ngo??i Quan ?o??n Ph??p Ren Julian Draxler (c? Paris St. Germain) v?? Kevin Volland (v?i t??n Monaco), m?t b? ??i t? PSV Eindhoven c?ng c?? s?n. Trong khi l?i th? c?a Philipp Max nh?n ???c ? ph??a ph??ng th? b??n tr??i, Mario G ? Tze c?ng kh?ng nh?n ???c l?i m?i n??o m?c d?? hi?u su?t m?nh m? trong Niederl ? Ndische Eredivisie v?? c?ng tr??n m?t s??n g? qu?c t?.

Eternal, s? c?? v? tr?? c?a n?? trong l?ch s? c?a c??c qu? b??ng FU c?a ??c trong World Cup 2014 v?i Argentina (1-0 n.v.) -Tuy nhi??n, kh?ng cho ph??p l?a ch?n. Thay v??o ???, hu?n luy?n vi??n qu?c gia flick ch?ng l?i ?d pa ?? M?i ng??i ??u bi?t nh?ng ng??i v? ??i. Ngo??i ra, Mario. ??/P>

>> ??y ?? ? ndiger K? ho?ch tr?? ch?i tr??nh ?? WM 2022.

Tr?? ch?i cu?i c??ng c?a tr?? ch?i cu?i c??ng g?n b?n n?m tr??c

Ngo??i ra, Flick ?? ca ng?i s? ph??t tri?n t??ch c?c c?a ng??i ???n ?ng 29 tu?i, ng??i ?? t??m th?y h??nh th?c c? c?a n?? m?t l?n n?a v?? n??i chung c?? ch?t l??ng ti??u chu?n. Ch? ri??ng v?? ly do n??y, vi?c tr? l?i l?a ch?n DFB kh?ng c?? ngh?a l?? ra kh?i b??n.

Bay gi? l?? ?i?u quan tr?ng l?? n?? v?n ? ??? v?? ti?p t?c con ???ng, sau ??? ch??ng ta h?y xem nh?ng g?? s?p x?y ra. T?i lu?n l?? m?t c?u th? qu?c gia, t?i lu?n ph?i c? g?ng g?i l??n hi?u su?t c?a m??nh ?? Flick c?ng y??u c?u ti?p t?c thu h??t s? ch?? y ??n s? t??ch c?c. Trong nh??m ?? ?i?u ki?n J Z ? HLT ??c l?? m?t trong nh?ng World Cup 2022 Y??u th??ch tr??nh ?? chuy??n m?n. Tuy nhi??n, sau 3 tr?n ??u, b?n ch? ? v? tr?? th? ba. M?t th?c t? l?? s? tr? l?i c?a Mario g ? tze ch?c ch?n kh?ng gi??p ??ch g??.