các khu vực châu á Philipp Lienhart c?? th? b?t ??u v?i ? FB

Sau khi tham gia Gi?i v? ??ch chau ?u 2016 v?? 2021, gi?c m? c?a World Cup ??u ti??n ?? s?ng ? Ph??p k? t? n?m 1998 khi m?t ??i xung quanh Toni Polster v?? Andreas Herzog ?? kh?ng v??t qua v??ng s? kh?o. Con ???ng ??n World Cup m??a ??ng ??u ti??n trong l?ch s? v??o th??ng 11 v?? th??ng 12 n?m 2022 t?i Qatar v?n c??n b? chi?m gi? v?i hai con ng?a kh?ng th?p l?m ?? l?a ch?n C?ng h??a Alps.

Trong tr?n b??n k?t c?a Play-off World Cup 2022 Ph?i ? ph?i ? x? Wales v??o ng??y 24 M ? RZ v?? s? th??nh c?ng ? ??? b?i HLV Franco Foda, V?? World Cup Ch?ng l?i ng??i chi?n th?ng trong tr?? ch?i ? Scotland tr??c Ukraine, nh?ng m?t l?n n?a.

Hinteregger ? d?ng th?p

Sau khi l?a ch?n FB FB chuy?n ??i linh ho?t gi?a m?t b? ba v?? m?t chu?i b?n trong ph??ng th? n?m ngo??i, c?ng nh? khi tr?n chung k?t Gi?i v? ??ch chau ?u b?t ??u ? nhi?u ??i h??nh kh??c nhau, hi?n t?i n?? v?n ?ang m? ra k? ho?ch chi?n thu?t m?? Foda R c?? nhi?m v? ? x? Wales.

Tuy nhi??n, v?i m?i quan tam, Foda ?? theo d?i r?ng Martin Hinteregger l?? m?t trong nh?ng ng??i b?o v? trung tam th?c s? c?a anh ta ? d?ng th?p v?? trong chi?c ??o c?a Eintracht Frankfurt ?? li??n quan m?t c??ch quy?t ?o??n v??o m?t s? ph?n t??c d?ng trong v??i tu?n qua. Tuy nhi??n, n?? s? qu?? s?c, t? b? Foda ? x? Wales ? nh?ng ng??i 29 tu?i, nh?ng ng??i c?? th? quan tr?ng v?i v??c d??ng v?? ti??u ?? c?a m??nh ch?ng l?i ng??i x? Wales ch?c ch?n.

Ngo??i Hinteregger, David Alaba c?ng ??m b?o v? tr?? c?a m??nh, theo ??? ch??ng g?n nh? ph? qu??t lu?n ??i di?n cho m?t t??y ch?n cho ph??a b??n tr??i c?a h??ng ph??ng ng? ho?c ti?n v? trung tam. Tuy nhi??n, t?i Real Madrid, Alaba, v?i t? c??ch l?? ng??i k? th?a cho Sergio Ramos, ?? tr? th??nh ng??i ??ng ??u qu?c ph??ng v?? bay gi? c?ng c?? th? ??o Sterreich B?t ??u trong vai tr?? di?u h??nh m?i c?a m??nh.

Foda cho th? gi?i hy v?ng

N?u Foda ch?n m?t chu?i b?n v?? Hinteregger v?? Alaba ? trung tam, th?? s? c?? m?t s? ng??i b?o v? trung tam kh??c v?i ch?t l??ng ?? ???c ch?ng minh ? m?c cao, ch? c?? ngan h??ng ho?c nh?ng g?? b? l?c c??. V?i Stefan Posch, Maximilian W ? Ber, Kevin Danso v?? Philipp Ling?k ?k ?k ?k ?k ?k ?k ?k ?k ?k ?k ?k ?k icker.

Anh ?y ?? ch?i, Philipp ?? ??t ???c th??nh t??ch c?a m??nh v?i ch??ng t?i. Nh??n chung, anh ta ?? ti?n m?t b??c, kh?ng ph?i l?? m??i m?t ??u ti??n. Anh ?y ?ang ? gi?a cu?c thi v?? cu?i c??ng t?i ?? tha h? l?a ch?n? N??i d?i ? Foda, m?t l?n qu?c t? ch??n l?n, ng??i ch? ? Bundesliga c?a ??c t?i SC Freiburg, ?? ???c t??nh ??n ? Wales cho m?t chu?i ba Far Run ra v?i lo?t b?n b??n trong n?m m?i.

??

?i?u n??y c?ng quan tam ??n ?i?u n??y: