các kỳ world cup WM & EM News

Gi?i v? ??ch chau ?u 2021 l?? s? ki?n Fu ? Ball Gro ? nh?t m?? ng??i ham m? ?ang mong ch?. ??ng euro trong 12 ldern th?c s? n??n ???c t? ch?c v??o m??a h?? n?m 2020, nh?ng ph?i b? ho?n m?t n?m do cu?c kh?ng ho?ng corona. ? ?ay b?n s? t??m th?y tin t?c v?? b??o c??o hi?n t?i v? gi?i ??u v?? tr??nh ??.

4 l ? nder mu?n mang tr?n chung k?t 2030 ??n succ

N?m 1930, Gi?i v? ??ch th? gi?i Fu Fu ? ??u ti??n ?? di?n ra t?i Uruguay. V??o th?i ?i?m ???, Uruguay ? ??t n??c c?a m??nh l?? nh?? v? ??ch l?ch s? th? gi?i ??u ti??n. Gi?i v? ??ch th? gi?i FIFA Fu ? s? di?n ra 100 n?m sp ? ter ? Seva. V?i Argentina, Chile, Uruguay v?? Paraguay, 4 Les ?? quy?t ??nh mu?n ?i qua World Cup 2030.

W ? Hrend Uruguay, Chile v?? Argentina ?? t? ch?c c??c gi?i ??u World Cup, m?t bu?i ra m?t cho Paraguay nh?. Ngo??i ra, m?t v??ng cu?i c??ng di?n ra trong b?n L ? kh??c nhau, m?t s? m?i l? s? l?? m?t ?i?u m?i l?.

Ti?p t?c ??c ??/Span>

Thay ??i ho??n h?o: Ph??ng David l?? m?t chuy??n gia t? RB Leipzig th??nh v??ng cu?i c??ng

Ch?a ??y b?n th??ng tr??c khi b?t ??u World Cup 2022 T?i Qatar, m?t c?u th? qu?c gia ng??i ??c cu?i c??ng ?? quy?t ??nh thay ??i. Khi n??i ??n c??c di?n vi??n kh??c t? V??ng tr??n Hu?n luy?n vi??n Qu?c gia Hans-Dieter Flick nh? Timo Werner, Julian Brandt ho?c Julian Draxler, David Raum ?? r?i TSG 1899 Hoffenheim nh? mong ??i trong nhi?u ng??y.

Ti?p t?c ??c ??/Span>

??c c?? c? h?i hai danh hi?u v??ng cu?i c??ng trong m?t n?m

?ay c?? th? l?? m?t n?m l?ch s? cho c??c ??i tuy?n qu?c gia FU FU, b?i v?? v??o n?m 2022, b?n c?? c? h?i c?? hai danh hi?u trong tr?n chung k?t. ??i DFB c?a ph? n? ?? r?t g?n v?i danh hi?u Gi?i v? ??ch chau ?u t?i n?m 2022 ph? n? n?m 2022 ? Anh. Ch? trong tr?n chung k?t, b?n v?n ph?i th?ng tr??c ??i ch? nh?? t? Anh.

M?t ti??u ?? th? hai sau ??? c?? th? l?? World Cup 2022 ? Qatar, h?y l??m theo n?i gi?i v? ??ch th? gi?i c?? th? ???c th?c hi?n ?? th??nh c?ng. Trong c? hai gi?i ??u, ??c kh?ng nh?t thi?t ph?i c?? c??c m?c y??u th??ch h??ng ??u tr??c. Tuy nhi??n, cu?i c??ng, n?? kh?ng c?? g?? kh??c bi?t cho d?? ai ??? c?? mong ??i hay kh?ng.

Ti?p t?c ??c ??/Span>

Ricardo Gareca kh?ng c??n hu?n luy?n vi??n qu?c gia t? Peru

Trong 36 n?m, Peru ?? ph?i ch? ??i s? tham gia v??o m?t gi?i v? ??ch th? gi?i tr??c khi l?a ch?n nh?? n??c Andean ? Nga v? s? l??ng r?t l?n c?a n??. Sau hai th?t b?i tr??c D ? Nemark v?? Ph??p v?? chi?n th?ng tr??c ??c, Peru ?? ph?i v? nh?? v?i t? c??ch l?? m?t nh??m th? ba sau v??ng s? b?, nh?ng ??t nh?t l?? ? ??? m?t l?n n?a.

Ti?p t?c ??c ??/Span>

Gareth Southgate d??i ph??o k??ch sau khi ph?? s?n l?ch s?

Kho?ng n?m th??ng tr??c khi kh?i h??nh ??n World Cup 2022 t?i Qatar C?? xung quanh ??i tuy?n qu?c gia Anh, th?c s? trong tr?n chung k?t m??a ??ng ??u ti??n c?a cau chuy?n ??n v??ng tr??n World Cup y??u th??ch ?i ? rt, tam tr?ng kh?ng ho?ng.

Ly do cho ?i?u n??y l?? cho ??n nay ch? c?? hai ?i?m t? b?n tr?? ch?i ??u ti??n. Li??n ?o??n qu?c gia 2022, trong ??? ba con s? t?, l?? ???y hi?n t?i ph??a sau Hungary, ??c v?? Y, th?m ch?? c??n ?e d?a v? tai n?n v??o l?p th? hai.

Ti?p t?c ??c ??/Span>

Jadon Sancho & Marcus Rashford ph?i lo l?ng v? c??c v??ng cu?i c??ng

Ch? v?i hai ?i?m t? ba tr?n ??u ti??n ? Hungary (0: 1), ? ??c (1: 1) v?? ch?ng l?i Y (0: 0), ??i tuy?n qu?c gia Anh l?? ph?n ??u ti??n c?a Li??n ?o??n qu?c gia 2022/23 Kh?ng th?c s?. Trong v??ng ??u v?i Hungary, ba con s? t? hi?n mu?n gi??nh ???c ba ng??i ??u ti??n ? Wolverhampton ?? duy tr?? c? h?i tham gia v??o Final Four v??o m??a h?? n?m 2023.

Ti?p t?c ??c ??/Span>

Hansi Flick tin v??o Florian Wirtz v?? ngh? v? Simon Terodde

V??o th? n?m, Hans-Dieter Flick c?? 26 c?u th? c?a m??nh trong ??i h??nh to??n di?n cho c??c tr?? ch?i s?p t?i trong Li??n ?o??n qu?c gia 2022/23 t?i Y (ng??y 4 th??ng 6), ch?ng l?i Anh (ng??y 7 th??ng 6), ???c c?ng b? t?i Hungary (ng??y 11 th??ng 6) v?? ch?ng l?i Y (14 th??ng 6). M?c d?? th? d?c, m?t s? t??n n?i b?t c?a Robin Gosens ?? bi?n n?? th??nh v??ng tr??n, Christian Gerter v?? Florian Neuhaus cho Julian Weigl.

T?t c? c??c chuy??n gia hi?n kh?ng c?? th? nh??n th?y ???c li??n quan ??n World Cup 2022 T?i Katar v??o th??ng 11 v?? th??ng 12 kh?ng c?? ngh?a l?? kh?ng c?? c? h?i, nh?ng v?n nh?n ???c t??n keonhacai.comhi?u r? r??ng t? hu?n luy?n vi??n qu?c gia r?ng c??c d?ch v? kh?ng ?? g?n ?ay.

Ti?p t?c ??c ??/Span>